Lucas 21

1Pjšara ga Jesús sök Sbö u zšong bängshko ga îya ga nopga dbur ara wšeniyo tek šöng dbur ië jong ba bapkwo roy. 2Eshko ga syã song wšeniyo shrono shäng kjšara, ga dburwa iara kjwo pjökdewa. Ba dburwa iara ši, e tjwšõ chira anmoyõ wšeniyo. Îya Jesúsdë ga 3tjšê ga “Nopga dbur ara wšeniyo kjwe omiono ara wšeni jšõe. Gueniyo kjwe ba worbo wšeniyo iayde. Syã song wšeniyo kjwera, ba dburwa tjeng sira ši woydara ba ðëbowa tjwšêkkšo. Eni ëmdë ga twara Sbö kong drete. E kjîshko ga šër bomi kong jšõkoyo ga syã kjwe, dburwa iara sira tjwšõ ðëm wšeni jšõe. Gueniyo Sbö kong ga tjwšõ ara, ðamo omiono šok kës wše kjinmo” še. 5Eshko ga ba oppinggaga kjong kjong šöng Sbö u šãywë, tjšê šok ga “Ak šok kjwe wošëso. Ðëbo obšë obšë twaraba, iaraba beno tjeng dboy Sbö kong kjwe wošëso bakoe” še šok eni. Eshko ga Jesús tjšê ga 6”Dbar tjwe kjwara ga ðëbo îmi šöng kës kjwe, e pjir ber drete. Akkwo ëmdë ber tjeng ëng kjing go kjwara ðëme” še. 7Kuya šok ga tjšê ba kong ga “¿Ðëye šëp shäng ši, e shäryë ðono? ¿E shäryë dörö ši jyãgšo wen ðë?” 8”Pjãy sjëk, pjãy jyãpgwëba ðëm wšo. Eshko ga nopga wen tjwe ara, tjšê ga “No pjšuyo ichara Sbörë shrono shäng ši tja” še. Tjšê jek obi ga “Dbaryo ši shronoe” še. Gueniyo pjãy jek ba tjok ðëme. 9”Roy kumi ga oba ëngkjwë kjok shto obšë obšë ara, ðëm ga oba ëngkjwë ba pjšuyo sök ši šong wšoshko ga ðëye bangkjrëmi ðëme. E shäryë eni kjšuwe. Gueniyo eshko ga kjok pjir dbaryo ši äätë ðëm obi. 10”Tjëyoga obšë obšë ëngkjwë šok ëng tjok. Nopga kjok shto obšë obšë so ëngkjwë šok ëng tjok bakoe. 11Kjok shto obšë obšë goshko ga yo tjwe këskës, pjši tjwe ara, swšo tjwe obšë obšë bakoe. Ga kjok dogoshko ga ðëbo îydëba ðëm wšeniyo wen këskës, ga bangkjrëba ara. 12”Gueniyo ðëbo tjeng kës ëre bäm go ga pjãy shakoba, shdungoba wšo. Pjãy sökoba judíoga syõ uyo roshko, pjãy ðgweya šok eshko wšo, ga pjãy ie šok ber šöng no shdûzšong uyo roshko. Bor kjîshko ga pjãy sökoba pjšupga këskës bokshto, no ichagaga bokshto bakoe. 13Eshko ga ðëbo înomi, kuromi ši roy šëmi ba kong, miyde šok wšo. 14”Gueniyo pjãy äätë eshko ðëm obishko ga pjãy wotjšîk ga “¿Tja opwšikë sorë?” šëmi ðëme. 15Eshko ga pjãy kong tjšõkwo twër, pjãy opwšikë wšo. Kuya šok ga wotjšîk ga pjãy kjok miydë ara še, ga pjãy kar dborye šok ga äe. 16Gueniyo pjãy wšoyo ber bomi dataga, bomi mekëga, bomi pjeyoga bakoe. Pjãy twe šok tjšapgaga kong, pjãy shdûya šok wšo, ga pjãy kjone kjone zröya šok bakoe. 17Pjãy îywa nopga uunkongdë shjiktëng bor kjîshko. 18Gueniyo pjãy dër îyado, pjãy jer kjšara ðëm wšo. Bomi käkzong ëmdë ga jer pjšara ðëme. 19Ga pjãy mär Sbö go äär jong ba dbo go ga pjãy ber šöng së îyado. 20”Îmi ga Jerusalén kjokyo kopjrina ëngkjwagaga ararë pjribrishko ga miydëmi e go ga ba pjirzšong dbaryo ši döröe. 21Eshko ga ëye šöng Judea kjokyo ga tök jem dšup šëkong, ëye šöng Jerusalén kjokyo roshko ga tök ey dwayo, ga ëye šöng ba kjokshko ga tjwe iröng Jerusalén kjokyo ame. 22Jerusalén so shdunggšo dbaryo ši eshko, tak pjang Sbö tjšõkwo go sorë ši eni. 23E dbaryo ga wašëga šöng kjšaraso ðëm, e song jšõe. Wašëga kjwozirwa tjeng nä ië, e song jšõ bakoe. Eshko ga kjok ëreshko sopga song ara anmoyõ, shdûya Sbörë ara. 24Kjong kjong zrökoba dröng go. Kjong kjong sökoba to dbo go kjok shto obšë obšë. Ga nopga judío ðëm wšeniyo äär ber šöng Jerusalén kjokyo, ga ðëbo owa shärye šok eshko, äär jong ba dbaryo pjitong guing. 25”Eshko ga kjok dogoshko ga ðëbo îydëba ðëm wšeniyo wen dšo go, mok go, dbala go bakoe. Kjok ëre kjing goshko ga dšung, e pjšubšunyo këskës ara, pjšukyo ara bakoe. E kjîshko ga tjëyoga obšë obšë ber šöng sëya ðëm, kjok bangkjrë šok ara. 26Ðëbo wen tjwe kjok ëre kjing go ši îkobashko ga kjone kjone wopjir jek kjšušu erä. Ðëbo šok kjopkwo go ëmdë ga jek dete erä bakoe. 27Eshko ga îkoba ga no to ter kjok dogo dwayo ëre ter tjwe pjäng sho roy, ga bor dbo kãšã îkoba wêšëe. 28Ðëbo ëre îmi kjwšë enishko ga miydëmi e go ga bomi döga dbaryo ši döröe. E kjîshko ga eshko dbaryo ga pjãy dbokjrozong. Ga pjãy wotjšîs ðëye wen dörö ši kjîshko” še. 29Eshko ga tjšêno ba kong ðëbo jyãgšo go. Tjšê ga “Kjor ko higuera kjwe îzîa. Kjor obšë obšë kjwe îzî bakoe. 30Korga wen tjagšënshko ga miydëmi e go ga šushko dbaryo äätoe. 31Eni ga ðëbo tjeng kës ëre shäryë ši îmishko ga miydëmi e go ga Sbö ber no pjšuyo dbaryo ši ääto eni bakoe. 32Šër bomi kong jšõkoyo ga nopga šöng eerishko dbaryo kjone kjone wošontë ðëm obishko ga ðëye šër shäng bomi kong ëre shäryë uunkong. 33Kjopkwo, kjok ëre, e pjir ber drete. Gueniyo bor tjšõkwora ber pjang îyado. 34”Pjãy sjëk, bor tjšõkwo woyotjšîzî îyado. Pjãy sgara šöng nešõtkë, ðëbo owa shäryë, ðëbo tjeng kjok ëre kjing go woyotjšîk wšeni ga eshko dbaryo ga pjãy wšêya šöng ðë šëmi. 35Ðëbo wen eshko dbaryo ši, e wen tjwe nopga tjeng kjok kjwang jîkong kës ši kong. 36¡Eni ga pjãy sjëke! Pjãy syõshtos Sbö kong îyado, pjãy döya ðëbo owa shäryë kës ši dwayo wšo, no to ter kjok dogo dwayo ëre ber wopjšú bomi tjok wšo bakoe” še. 37Dbar kjwobi go ga Jesús öör shäng oba ping Sbö u zšong bäng, ga kjok sëng ga opshino jek iröng beno sök Olivos dšupyoshko. 38Ga kjok shröngto ga nopga uunkong öör Sbö u zšong bäng ba kuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\