Lucas 3

1Tiberio sök pjšu kësbangyo öötong šu pjšogšo sak kjwara kjingsho shkëngshko (15) ga Poncio Pilato sök Judea so ichaga, Herodes sök Galilea so pjšuyo, ba shjiy Felipe sök Iturea so pjšuyo, Traconite so pjšuyo bako, Lisanias sök Abilene so pjšuyo, 2Anás, Caifás, e šöng syõshtaga Sbö kong nopga kjîshko këskësyo. Eshkoshko ga Juan, Zacarías wa ši sök kjok dogro no ðëmshko. Eshko ga tjšõkwo šara Sbörë Juan kong, še oba kong wšo. 3Eni ga to jek shäng kjok buk kës Jordán diyo sor go, tjšê oba kong ga “Ðëbo owa shäryëmi šöng ši, e owa jšõe šozî, ga rayozî, ga pjãy wër jer di roshko. Shäryoromi eni ga owa pjang bomi go ši šòya Sbörë ber drete” še. 4Shäryono eni, tara Sbö tjšõkwo šaga tek dënashko so Isaíasdë sorë ši eni. Tjšêno beno eni: “Kjok dogro no ðëmshko ga ëbo tjšê shäng dbo go ga “Irbo poshäryozî Tjšapga tjwe ši kong. Shäryozî ber beke. 5Dipkwo uunkong ši, e kšungyo dšingko, kjing ber bek wšo. Dšup këskës, chilawa ši, e šöngko, kjing ber bek wšo. Irbo sjöng ši, e ðgwekko, ber pjšo bek wšo. Irbo pjšëbgwoyo ara ši, e kjingako, ber kjing bek wšo bakoe. 6Ga no pjšuyo iche Sbörë no döya wšo ši, e îya nopga tjeng kjok kjwang jîkong širë” še.” 7Eni ga nopga tjwe jong Juan shwoy ara, we jer di roshko wšo. Ga Juan tjšê ba kong ga “¡Pjãy so dgur kjoyoe! ¿Nopga owa shdûzšong dbaryo dörö šishko ga pjãy där šaga ërë bomi kongdo? 8Pjãy jëk pjšo beke. Miydëba e go ga ðëbo owa shäryëmi šöng ši, e owa jšõe šoromi, ga rayoromi jšõkoyo. Šër bomi kong ga akkwo ëre ëmdë shärye Sbörë ber Abraham tjëyoga ga pjšúe. E kjîshko ga “Tjawa Abraham tjëyoga kjîshko ga tjawa shdûya Sbörë ðëme” šëmi ðëme. 9“Zër e” še Sbörë shäng. Kjor botjyë pjšú ðëm wšeniyo tjeng kës ši ze jek tas, dbuya iök roy, suya wšo” še 10Kuya šok ga tjšê ba kong ga “¿Eni ga ðëye shäryërwa?” 11”Ëye shwong ko pjök ga twe kara ëye shwong ðëm ši kong, ëye dši tjok ga shdöya, twe ëye dši ðëm ši kong” še ba kong. 12Nopga dbur töngga Roma so kong ši shrono šöng eshko, we wšo bakoe. Epga tjšê ba kong ga “Tjšapga no pingga, ¿ðëye shäryërwa?” 13”Pjãy ichara bomi kägäyorë dbur töng bayo kjöme ši, e shimirë erö, shimi e kjinmo ðëme” še ba kong. 14Ëngkjwagaga šöng eshko ši tjšê ba kong ga “¿Tjawa orwë ðong?” “Ðëye dömi obšë shjiryo ðëme. Ðëye dömi dbo go ðëm, jyõyotkëmi î ðëm bakoe. Pjãy tjwšêkoba kjöme ga pjãy ber šöng wšêp ba tjok” še ba kong. 15Eshko ga nopga beno šöng wopjšú anmoyõ, ga wotjšîk šok ga “¿No pjšuyo ichara Sbörë shrono shäng ši, e Juan kjwe šëpde?” še. 16E kjîshko ga Juan tjšê ba kong ga “Pjãy wër shäng di goshko. Gueniyo no tjwe bor irgo kjšara. Bek wšo ga tja ba drepkwota dök wšo ðëm, e tjwšõ ara bor kjinmo anmoyõ kjîshko. Era, pjãy we iök go, ga pjãy go Sbö Sëya iche tjwe ber kësbang bomi tjok. 17Tjwe kjwšë tjok, dwša pjšoyong wšo wšeni. Dwša pokeshko ga dwša bo tòya ber tjeng ba bapkwo roy. Gueniyo ba kasho šira suya iök roy. Iök ši pjë jong ri ri îyado, sjer ðëme” še. 18Eni ga nopga poshduna Juandë tjšõkwo obšë obšë go ara, ga Sbö tjšõkwo roy pjšú šara ba kong bakoe. 19Eshkoshko ga Pjšu Herodes, ba shjiy boy ši kjrara beno sök ba boy. Ðëbo owa shäryara obšë ara bakoe. E kjîshko ga wšona Juandë ara. 20Gueniyo Juan košara ðëm, ðëbo owa shäryara jek këgong, Juan iara beno shäng no shdûzšong uyo roshko. 21Iayde shäng no shdûzšong uyo roy ðëm obishko ga Juan shäng oba wë ara. Pjšara ga Jesús jek öötong shäng eshko, ga wara Juandë jer di roshko. Wara pjir ga Jesús shäng syõshtë Sbö kong wopro ga kjok dogo roshwino beno oojong erä, 22ga Sbö Sëya to ter kjok dogo dwayo so dunggwo kjoyo, ga opyono sök ba go, îkoba ga wêšëe. Eshko ga ybö kuraba ter kjok dogo dwayo, tjšê ga “Bor wa ši pja. Pja woydër ara. Tja wopjšú bop tjok” še. 23Ga Jesús šu pjšogšo sak myashko (30) ga ba pak soyarae. Jesús, e José wa šëba. José, e Elí wa. 24Elí, e Matat wa. Matat, e Leví wa. Leví, e Melquí wa. Melquí, e Jana wa. Jana, e José wa. 25José, e Matatías wa Matatías, e Amós wa. Amós, e Nahúm wa. Nahúm, e Esli wa. Esli, e Nagai wa. 26Nagai, e Maat wa. Maat, e Matatías wa. Matatías, e Semei wa. Semei, e José wa. José, e Judá wa. 27Judá, e Joanán wa. Joanán, e Resa wa. Resa, e Zorobabel wa. Zorobabel, e Salatiel wa. Salatiel, e Neri wa. 28Neri, e Melquí wa. Melquí, e Adi wa. Adi, e Cosam wa. Cosam, e Elmodam wa. Elmodam, e Er wa. 29Er, e Josué wa. Josué, e Eliézer wa. Eliézer, e Jorim wa. Jorim, e Matat wa. 30Matat, e Leví wa. Leví, e Simeón wa. Simeón, e Judá wa. Judá, e José wa. José, e Jonán wa. Jonán, e Eliaquim wa. 31Eliaquim, e Melea wa. Melea, e Mainán wa. Mainán, e Matata wa. Matata, e Natán wa. 32Natán, e David wa. David, e Isaí wa. Isaí, e Obed wa. Obed, e Booz wa. Booz, e Salmón wa. Salmón, e Naasón wa.n 33Naasón, e Aminadab wa. Aminadab, e Aram wa. Aram, e Esrom wa. Esrom, e Fares wa. Fares, e Judá wa. 34Judá, e Jacob wa. Jacob, e Isaac wa. Isaac, e Abraham wa. Abraham, e Taré wa. Taré, e Najor wa. 35Najor, e Serug wa. Serug, e Ragau wa. Ragau, e Péleg wa. Péleg, e Heber wa. Heber, e Selaj wa. 36Selaj, e Cainán wa. Cainán, e Arfaxad wa.Arfaxad, e Sem wa. Sem, e Noé wa. Noé, e Lamec wa. 37Lamec, e Matusalén wa. Matusalén, e Enoc wa. Enoc, e Jared wa. Jared, e Malalel wa. Malalel, e Cainán wa. 38Cainán, e Enós wa. Enós, e Set wa. Set, e Adán wa. Adán, e Sbö wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\