Marcos 12

1Eshko ga Jesús tjšêno ba kong šok ðëbo jyãgšo go. Tjšê ga “Domer shäng kjšara kjok sogo. Pjšara ga kjiðgwo dwšayo dgara ba kjokshko, kjëryo tyara jong pjribri, kšung kjara ber kjiðgwo bo ðruzšong shtoyo wšo, ga u shäryara jong kjwara ba dwša ši dokšo bakoe. Pjir ga kjok ši poskwona parkagaga kjšöbö kong, potjwšêya î, ga to kjok shto obšë. 2”Öötong kjiðgwo bo kjrozšong dbaryo ga ba parkaga ichara kjšara, kjiðgwo bo ber ba kong ši rokë parkagaga beno šöng ba kjok daga ši kong. 3Gueniyo ga ba parkaga ichara tjwe shäng ši shakza šok pjä, ga shpokza šok tjã tjã, ga ichara to iröng or go. 4E irgo ga ba parkaga ichara jek eshko kjšara obi. Öötong shäng kjok buk šishko ga shpokza šok tjã tjã ba käshko, ga šãywara šok owa. 5E irgo ga ba parkaga ichara jek kjšara obi. Era zröra šok. E irgo ga ichara jek kjšöbö obi. Kjone kjone shpora šok, kjone kjone zröra šok. 6”E irgo ga beno sök kjšaraso döe. Ba wa ši e. E woyde ara wšeniyo. E ichayde domer širë shara. Wotjšîk ga “Miydër ga bor wa ërera bangkjre šok” še. 7”Gueniyo ga öötong shäng eshko ga parkagaga kjok dagaga šöng ši tjšê šok ëng kong ga “Ðono ga kjwe ber kjok ëre sogo. Zröroy wšeni ga kjok ëre kjrëy, ber buk bi kong wšo” še. 8Eni ga shara šok, zröra šok, ga doyo dbura kjok ši roy dwayo. 9”¿Eni ga ðëye shärye kjok sogo širë ba tjok šok šëmi? E jongya eshko ba zrök dani. Pjir ga parkagaga wšêya obšë, kjok ši de šok ba kong wšo. 10Sbö tjšõkwo tak pjang eni: ““Akkwo woydara u shäryagagarë šok ðëm ši, e iak beno buk bäm go, beno tjwšõ ara, obšë kjinmo. Shäryara Tjšapgarë eni, ga tjawa beno šöng yëy šërwa erä.” ¿E šomirë ðëmdo?” " še. 12Tjšêno ðëbo jyãgšo go ši kuya ba wšoyoga šöng širë ga miydara ga ba šayde shäng. Shaya šok woydë, bängzaya šok wšo. Gueniyo oba bangkjre šok ara kjîshko ga rayara šok toe. 13E irgo ga woydara ga ðëbo kjakroke Jesús kong, dborye bëy ðëm ga doshaya šok, ga rote šok e go wšo. Eni ga fariseoga ichara kjšöbö, Herodes pjšoyoga tjok. 14Öötong šöng Jesús shwoy ga tjšê ba kong ga " “Tjšapga no pingga, miydërwa ga pja tjšê beke. No tjšêshko ga tjšõkwo kup ðëm, tjwšõ kjöm pogo, e bop kong ga tjwšõ beke. Pja tjšê bek ë pogo kong. Woyde Sbörë ga shji jëk sorë ši šëp jšõkoyo. ¿Eni ga shji kä potjwšêk pjšu kësbangyo sök Roma kjokyo ši kong ga pjšúre?” 15Kuya ga miyde ga šöng wotjšîk owa, nopga Sbö tjšõkwo söga jšõkoyo še, gueniyo wotjšîk owa ba pjšúshko ši dik. E kjîshko ga tjšê ba kong šok ga “¿Tja tjšîmi ega? Dburwa kä potjwšêkkšo ši tek sözî bor kong kjwara, în wšo” še, 16ga tek söra šok ba kong kjwara. Îya ga tjšê ba kong ga “¿Domer jyãgšo sök dburwa ëre go jû ë? ¿Ko tak pjang ëre go jû ë?” “Kjwe pjšu kësbangyo sök Roma kjokyo ši î” še šok ba kong. 17Kuya ga tjšê ba kong šok ga “Eni ga ðëye pjšu î ši, e twozî ber pjšu kong, gueniyo ðëye Sbö î ši, e twozî ber Sbö kong bakoe” "še. Kuya šok ga beno šöng yëy še erä. 18wotjšîk ga no wošono ga woshrë ame še. Eni ga eshko dbaryo ga saduceoga tek shrono šöng Jesús shwoy kjšöbö ga tjšê ba kong ga " 19”Tjšapga no pingga, kjibokwo tara Moisésdë beno pjang ši tjšê ga “Ëye wošono, wapga beno ba boy tjok ðëm ga shinmo kjšarayo ši orkwosmok ba boy beno sök ši tjok, wa tjok wšeni ga e ber shinmo ši î wšeni wšo.” 20”Pjšara ga domerga šöng dogšo kjäk (7) epenga döe. Ba këguëyo orkwosmono, ga wošono, ga wapga beno ðëme. 21Eni kuzong ga ba šëng orkwosmono ba syã tjok, gueniyo wošono jek, ga wapga beno ðëm bakoe. Ba šëmga orkwosmono ba syã tjok kjšara kjšara eni bako, ga wošono uunkong, ga wapga beno ba boy tjok ðëme. E irgo ga wašë ši to wošono bakoe. 23¿Eni ga domerga dogšo kjäk (7) ši orkwosmono uunkong wašë ši tjok kuzong ga no woshrozšong dbaryoshko ga wašë ši ber domerga kjone dey ši boy?” 24”¡Pjãy diktong šöng jšõe! Sbö tjšõkwo tak pjang ši miydëmi ðëm, ba dbo kësbang ši miydëmi ðëm bakoe. 25No woshrozšong dbaryoshko ga ëye orkwosmok ame. Eshko ga nopga ber šöng Sbö parkagaga kjok dogo so wšeni shara. 26Pjãy wotjšîk ga no wošono ga woshrë ame šëmi. Gueniyo ga dënashko ga kji sho pjë jong ri ri šishko ga ðëye šara Sbörë Moisés kong ši, e tara Moisésdë beno pjang kjibokwo go. Tjšê ga “Tja Abraham, Isaac, Jacob, e Sbö.” ¿E šomirë ðëmdo? 27E shinmoga Sbö ðëme. E nopga šöng së ši Sbö. Pjãy diktong šöng jšõe” še ba kong. 28Eshko ga domer shäng kjšara, e no pingga kjok ðgwekkšo tara Moisésdë ši go. Jesús šano saduceoga tjok ši kura, ga wotjšîk ga Jesús omdboryono beke še. Eni ga tjšê ba kong ga “¿Kjok ðgwekkšo tjwšõ kësbangyo ši kjone dey?” 29”Tjšõkwo tak pjang kjwara tjšê ga “Israel tjëyoga, tja tjšõkwo kuzîa. Tjšapga, e bi Sbö, e kjšaraso. 30Ðëbo woydëpshko, ðëbo woyotjšîpshko, ðëbo shäryëpshko, pja sök së obishko ga Tjšapga, bop Sbö ši woydos jšõkoyo îyado.” Kjok ðgwekkšo tjwšõ kësbangyo ši e. 31Kjok ðgwekkšo kjrina obi tjwšõ ara. Tjšê ga “Pja opwoydë sorë ga bop kjšara, e woydos eni bakoe.” Kjok ðgwekkšo tak pjang tjwšõ ara, kjring pjök ëre kjinmo drete” še ba kong. 32Kuya ga tjšê ba kong ga “Tjšapga no pingga, eni jšõe. Sbö, e kjšaraso, e pjšor kar go obšëyo dret, šëp shäng sorë ši eni. 33Ga ðëbo woydëyshko, ðëbo woyotjšîyshko, ðëbo shäryëyshko ga woyde ga Sbö, e woydëy jšõkoyo îyado, e jšõe. Shji opwoydë sorë ga woyde ga bi kjšara, e woydëy eni bako, e jšõ bakoe. Kjok ðgwekkšo kjring pjök ëre tjwšõ ara, öng ðë, dši ðë twëy Sbö kong, suy öng sho sukkšo kjing go wšo tjeng kës ši kjinmo” še. 34Kuya ga wotjšîk ga domer ši tjšê shäng bëye še. Eni ga tjšê ba kong ga “Sbö ber bop pjšuyo wšo ga kjwe sira obi eröe” še. Eshko dbaryo jek šëkong ga ëye wokjang ðëbo kjakrokë ba kong wšo ame. 35Ga Jesús sök oba ping Sbö u zšong bäng wopro ga tjšê oba kong ga “Tjšapga no pinggaga kjok ðgwekkšo tara Moisésdë ši go tjšê šok ga “No pjšuyo iche še Sbörë ši, e David tjëyo tek ber ba irgo ši” še. ¿Še šok eni ega? 36Pjšara ga David go Sbö Sëyashko ga no pjšuyo ši kowara ba Tjšapgayo. Eshko ga David tjšê ga ““Tjšapga tjšêno bor Tjšapgayo kong ga ‘Pja tek wšar ber sök bor orkwo këšëkong, äär jong bop moskwoga zanor pjir guing, eshko ga twër ber bop kong ichëp wšo’” še. 37¿Eni ga no pjšuyo ši kowara Daviddë ba Tjšapgayo kuzong ga e ber ba tjëyo tek ber ba irgo ši sorë?” še. Ðëye še Jesúsdë shäng ši, e kukoba ga beno šöng woowa ðëme. 38Ga Jesús sök oba ping obi ga tjšê ba kong ga “¡Pjãy sjëk, no pinggaga kjok ðgwekkšo tara Moisésdë go ši tjok! Jëk šöng doyono shwong kur may, tjwšõ ara wšeniyo go äe. Woyde šok ga bangkjrëba ðëbo soynezšong shtoyo. 39Judíoga syõ uyo roshko ga woyde šok ga šöng sökkšo pjšú goshko. Oba tön, iëshko ga woyde šok eni bakoe. 40Gueniyo syãpga ðëbo döya šok ba shjiryo. E irgo ga syõshtë wop ara, “Nopga kjwera pjšúe” šëba wšo še. E kjîshko ga epga shdûya Sbörë ara anmoyõ, obšë kjinmo” še. 41E irgo ga Jesús sök Sbö u zšong bäng ga dbur bapkwo jong soy ba bokshto kjwara, ga îya sök ga oba tjwe dbur ië jong ba bapkwo ši roy. Ga nopga dbur ara wšeniyo omië jong bayo arae. 42E irgo ga syã song wšeniyo shrono shäng kjšara eshko, ga dburwa iara kjwo pjökdewa. Ba dburwa iara ši, e tjwšõ chira anmoyõ wšeniyo. 43Îya Jesúsdë ga ba oppinggaga rokara tek ba zšong bäng, ga tjšê ba kong ga “Nopga dbur ara wšeniyo kjwe omiono ara wšeni jšõe. Gueniyo kjwe ba worbo wšeniyo iayde. Syã song wšeniyo kjwera, ba dburwa tjeng sira ši woydara ba ðëbowa tjwšêkkšo. Eni ëmdë ga twara Sbö kong drete. E kjîshko ga šër bomi kong jšõkoyo ga syã kjwe, dburwa iara sira tjwšõ ðëm wšeni jšõe. Gueniyo Sbö kong ga tjwšõ ara, ðamo omiono šok kës wše kjinmo”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\