Marcos 16

1Woshtozšong dbaryo pjitong, öötong kjok shkë ga wašëga dogšo mya ko María Magdala so, María Santiago mekë, Salomé, poshtikkšo šõ pjšëbšë tjwšêna šok Jesús doyo ši poshtiya šok wšo še. 2Wêshko kjok shröng sondëshko ga jek šok jongya jong sakshko, Jesús doyo iak buk šishko. 3Jek šöng irboshko ga tjšê šok ëng kong ga “¿Ak jong ba sak bängzakkšo ši kjaga ërë bi kong dani?” še. 4Öötong šöng eshko ga ak kësbang ši wšêna šok dik beno jong pjšëbgwo ši sor go. 5Eni ga opzrëno jek pjšëbgwo ši roy, ga îya or këšëkong ga domer sök kjšara mite jã, shwong ko pjšubšún, kur maye. Ga beno šöng sëya ðëme. 6Eshko ga domer sök eshko ši tjšê ba kong šok ga “Ðëye bangkjrëmi ðëme. Jesús, Nazaret so ši zröraba pjang kjšös go, ga wošonoe. Pjãy tek šöng ëre ba doyo wšêga. Gueniyo buk na ðëme. ¡E woshrono iröng obi! ¡Iak buk ši shtoyo kjwe îzîa! ¡Bukde îzîa! 7Înomi ga pjãy nom tjšê Pedro, Jesús oppinggaga ðamo ši kong ga “Jesús jek Galilea kjokyo bomi bäm go. Îmi eshko, šara bomi kong sorë ši eni” šëmi ba kong eni” "še. 8Eshko ga sëya ðëm kjîshko ga wašëga töktong to šok ey dwayo, jek zron jonge. Ðëye îna ši bangkjrara šok ara kuzong ga ðëye šara ë kong ðëme. 9Jesús woshrono iröng obi ši, e dbaryo sondë. E dbaryo kjok shröng ga Jesús weno shäng María Magdala so kong bäm go. Wašë, e dënashko ga goshko Ä sëya dogšo kjäk (7), ga ichara Jesúsdë to drete." 10Jesús weno ba kong irgo ga wašë ši jek öötong shäng nopga jëktong Jesús tjok šöng šishko, ga wšêya ga šöng woydë, sšar ara. Eshko ga tjšê ba kong ga “¡Jesús woshrono shäng së obi, ga oppino shäng bor kong!” še. Gueniyo kuya šok ga tjšõkwo kjre šok ðëme. 12E irgo ga Jesús oppinggaga do pjök jek jëk šöng irbo bäng goshko ga Jesús weno shäng ba kong eshko. Dämär ga Jesús weno María Magdala so kong sorë ga weno shäng ba kong šok e kjoyo ðëm, îya šok ga obšë shara. 13Jesús weno ba kong irgo ga jek iröng ba pjeyoga ðamo šöng šishko. Öötong šöng eshko ga ðëye îna ši šara šok ba kong pjire. Gueniyo kuya šok ga tjšõkwo kjre šok ðëme. 14E irgo ga Jesús oppinggaga dogšo sak kjwara kjingsho kjšara (11) ši šöng iëshko ga Jesús weno shäng ba kong eshko. Ga epga wšona ara. Epga mär ba go jšõkoyo ðëme. E înaba shäng së ši roy kura, gueniyo jšõ šara šok ðëm bakoe. Epga wšona ara e kjîshko. 15E irgo ga tjšê ba kong šok ga " “Pjãy jongya kjok kjwang jîkong, ga Sbö tjšõkwo roy pjšú šëmi nopga uunkong kong. 16Ëye tjšõkwo pjšú ši kjrono, ga wono jer di roshko ga döya Sbörë. Gueniyo ëye omkjrono ðëm ga e shdungko. 17Tjšõkwo pjšú kjraga ši kong ga dbo twe Sbörë, ga ðëbo jyãgšo shärye eni: Ä sëyaga iche oba goshko dwayo bor ko go; tjšê tjšõkwo tjagšën; 18dgur shaya or goshko, dwšo bi zrökkšo ieshko ga ðëye shäryë ba kong ðëme; orkwo ie swšopga kjing goshko ga poptë eshko bakoe” še. 19Tjšapga Jesús tjšêno ba kong pjir ga söra Sbörë to jem kjok dogo, ga öötong sirkeno beno sök ba orkwo këšëkong. 20E irgo ga Jesús oppinggaga jëktong to kjok shto obšë obšë, Sbö tjšõkwo roy pjšú šë oba kong. Jek šöng šishko ga kjimte Tjšapga Jesúsdë arae. Ga dbo twara ba kong, ðëbo jyãgšo shärye šok ara wšo, tjšõkwo še šok ši, e jšõe woyotjšîkoba wšo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\