Marcos 6

1E irgo ga Jesús opshino to ey dwayo ba oppinggaga tjok, ga jek öötong šöng ba kjokshko, tek chirawa ga kuno shäng šishko. 2Ga öötong woshtozšong dbaryo ga Jesús opzrëno jek judíoga syõ uyo jong eshko ši roshko, ga nopga pina. Kuya šok ga nopga ara beno šöng yëy še erä. Ga tjšê ëng kong ga “¿Kjwe kjok miydë ara opping kjone? ¿Kjok miydë ara ši twaga ërë? ¿Ðëbo îydëba ðëm wšeniyo shärye sorë? 3¿U shäryaga wše kjwe ðëmdo? ¿Mekë María ðëmdo? ¿Šëmga Santiago, José, Judas, Simón ðëmdo? ¿Dorga šöng na bi tjok bako ðëmdo?” še eni. Ga tjšõkwo kjre šok woydë ðëm, iirkë šok ara erä. 4Eshko ga Jesús tjšê ba kong ga “Kjok kjone pogo ga Sbö tjšõkwo šaga, e iëba tjwšõ ara. Gueniyo ba kjok om go šishko, ba ushko ga iëba tjwšõ ðëme” " še. 5E kjîshko ga ðëbo îydëba ðëm wšeniyo to shäryara kjok eshko sopga kong ara ðëme. Orkwo iono swšopga pjökde myare kjing go, ga poptara. Ðëbo obšë shäryara ðëme. 6Ga Jesús beno shäng wotjšîk ara, kjok eshko sopga mär ba go ðëm kjîshko. E irgo ga Jesús to jongya oba ping shäng kjok shto obšë obšë ber šok soshko wšeniyoshko. " 7Öötong shäng shto kjrinashko ga ba oppinggaga dogšo sak kjwara kjingsho pjök (12) ši rokara, ga ichara jek pjök pjöke. Kong dbo twara, Ä sëyaga iche wšo. 8Brikdë šok ðëm obishko ga tjšê ba kong šok ga “Pjãy brikshko ga ðëbo sömi ara ðëm, bomi kjorkung döe. Pjãy dši sök ðëm, kjša ðëm, dbur sho ðëm bakoe. 9Shwong pjang bomi do go ši sömi ga pjšú, drepkwota bako, gueniyo shwong obšë, drepkwota obšë, e sömi ðëme. 10Pjãy äär kjone pogo ga pjãy ber šöng u kjwaraso, äär jong pjãy opshik kjok eshko dwayo guing. 11Pjãy öötong šöng kjone ga pjãy wšokjre ðëm, pjãy kuya ðëm wšeni ga pjãy opshik kjok eshko dwayo, ga bomi dre pjšungyo šòzî ber tjeng eshko. E ber pjãy kura šok ðëm ši jyãgšo, ga owa ši ber pjang ba go” še. 12Eni ga epga to jek šöng tjšê oba kong ga “Ðëbo owa shäryëmi šöng ši, e owa jšõe šozî, ga rayozîa” še. 13Eshkoshko ga nopga goshko Ä sëyaga wšêna ara, ga sëyaga ši ichara to drete. Swšopga ara, e dšu kjing go kjyo kwona, ga poptara. 14E dbaryoshko ga Jesús roy shdöktong kjone pogoshko. Ga kura Pjšu Herodesdë. No kjone kjone tjšê ga “E Juan No Waga ši woshrokdo. Ðëbo îydëba ðëm wšeniyo shärye ga pjšú e kjîshko” še. 15Kjone kjone tjšê ga “E Sbö tjšõkwo šaga tek dënashko so Elías tjwayde shäng” še. Kjone kjone obi tjšê ga “E Sbö tjšõkwo šagaga tek dënashko so obšë ši kjoyoe” še. 16Gueniyo ga oba tjšêno ši kuya Herodesdë ga tjšê ga “E Juan. Tja no ichono ba kägä zë kjupargue. E woshrokdo shäng” še. 17Herodes shjiy ko Felipe. Ba boy ko Herodías. Kjupäshko ga Herodías kjrara Herodesdë beno sök ba boy shara. E kjîshko ga Juan tjšê Herodes kong ga “Herodías kjwe kjrëp ber bop boy wšo ga ä, e bop shjiy Felipe boy kjîshko. Tak pjang kjok ðgwekkšo tara Moisésdë ši go eni” še. E kjîshko ga nopga ichara Herodesdë Juan shak, bängzaya wšo, shdûya wšo. 19Eni ëmdë ga Juan bangkjre Herodesdë ara. Wotjšîk ga e domer pjšo bek, iara Sbörë beno shäng dboy Sbö kong še. Juan tjšõkwo šë ši kuya pjšogšo ara, kuya ä kjîshko, woyotjšîya ara ëmdë. E kjîshko ga Juan wšikara. Herodíasda omîywõ shjiktëng, e tjšêno sorë ši kjîshko. Zröya woydë, gueniyo Juan wšikara Herodesdë kuzong ga zröya ga äe. 21Öötong Herodes shrëzšong dbaryoshko ga Herodes dši shäryono ara, ga nopga parkë ba tjok ši mana ië ba tjok. Ba pjšoyoga, ba ëngkjwaga kägäyoga, domerga Galilea so tjwšõ ara wšeniyo, e mana, ga shrono šok, ië wšo. Eshko ga nopga ara ši îya Herodíasdë ga wotjšîk ga “Juan, e wošon dbaryo öötonge” še. 22E irgo ga Herodías wa wašë shrono shäng ga bërkono nopga šöng kës ši bokshto. Îya šok ga beno šöng wopjšúe. E kjîshko ga Herodes tjšê ba kong ga “Ðëye woydëp ši rokos bor kong, ga twër bop kong. 23Šër bop kong jšõkoyo ga kjok ichër sök ši ëmdë ga “Woydër bëye” šëp bor kong ga twër bop kong” še. 24Kuya ga opshino jek ba mekë shwoy. Tjšê ba kong ga “¿Era ðëye rokër?” “Juan No Waga kägä rokopdë” še ba kong. 25Eni ga kjogšo ši jekdo shäng mašing pjšu shwoy, ga tjšê ba kong ga “Woydër ga no ichëp Juan No Waga ši kägä zë, ga tek söp bor kong kjwšë roshko” še. 26Kuya ga woydë jonge. Gueniyo “Ðëme” še ba kong woydë ðëm, tjšêno jšõkoyo nopga mana šöng ši bokshto kjîshko. 27Eni ga no ichara kjšara Juan kägä ši zë no shdûzšong uyo roshko, tek söya ba kong wšo. 28Eni ga no ši jek öötong shäng no shdûzšong uyo ga Juan kägä zara tas, ga söra, twara kjogšo ši kong kjwšë roshko. Eshko ga kjrara, ga söra, twara ba mekë kong. 29Roy kuya Juan oppinggagarë ga öör šok ba doyo kjrë, ga söra, jnena šok sakshko. 30Sbö tjšõkwo roy šagaga Jesús ãska ši shrono šöng iröng obishko ga ðëye shäryara šok, Sbö tjšõkwo šara oba kong sorë, e šara šok Jesús kong pjire. 31Jesús sökshko ga nopga tjwe jong ara ga brik jong eni bakoe. Eni kuzong ga dbar epga kong ië wšo ëmdë ga äe. E kjîshko ga Jesús tjšê ba oppinggaga kong ga " “Shji to jongya kjok shto obšë, kjok kjing, no ðëm wšeniyoshko, shji woshtë wšo” še. 32Eni ga opshino jek ey dwayo, ga opyono jem šok kjyong roshko, ga to kjok shto obšë, ber šöng tjoksa wšo še. 33Gueniyo opshinoshko ga îna nopga ararë. Ga nopga kjok shto obšë obšë so to jek šok ba irgo pjö šëkong. Jesús opshino kjyong roshko dwayoshko ga nopga ëng töno träk ðëm ši îna, ga songe še. Wotjšîk ga epga öng wšêp ushko so daga ðëm wšeni še. E kjîshko ga epga pina ara. 35Kjok ro zar kjwšë kuzong ga ba oppinggaga tjšê šok ba kong ga “Kjok sëng tjän. Kjok ëreshko ðëye drete. 36Pjšú wšo ga nopga kjwe ichos to na dwayo, jek ðëbo soynekoba kjone šishko, dši tjwšêk wšo” še. 37Kuya ga tjšê ba kong ga “Sèzî pjãydë dey” še. Kuya šok ga tjšê ba kong ga “Sèy uunkong wšo ga woyde ga dbur bayo domer parkono dbargwo sak dbäw pjšogšo pjök (200) ãska wšeni. ¿Shäryërwa sorëro?” še. 38Eni ga tjšê ba kong šok ga “¿Pjãy pjšung shosho suk pjir tjeng kjwobi? To îmia” še. Öör îna, ga tjwe šöng iröng ga tjšê ga “Ëreshko pjšung shosho suk pjir tjeng kjwo shkëng (5), mã tjeng do pjök bakoe” še. 39Kuya ga epga ichara nopga tjeng kjšobi ši ichë wšar uunkong töshko, shkwamsho kjing go. 40Kuya šok ga nopga wšoktong töshko, shtor shtor, kjoneshko ga dogšo sak dbäw (100), kjoneshko ga dogšo sak shkëng (50). 41Pjir ga pjšung shosho suk pjir kjwo shkëng (5) ši, mã do pjök ši, e kjrara Jesúsdë, ga kjok dogo îya jem drëng ga tjšê Sbö kong ga “Tjawa kong dši tworop ëre. Tjawa ber wopjšú bop tjok e kjîshko” še. E irgo ga pjšung shosho suk pjir ši tora, ga twara ba oppinggaga kong. Ga pjšorgara šok nopga tjeng kës ši kong. Mã do pjök ši shdöra uunkong kong bakoe. 42Nopga uunkong iono beno šöng bö tjung, wopjšúe. 43E irgo ga dši worbo töna ba oppinggagarë šok shing roshko, beno tjeng shing kjwo sak kjwara kjingsho pjök (12), tjung tjunge. 44Domerga iono uunkong ga dogšo sak dbäw dbäw pjšogšo shkëng (5,000). Wašëga, kjwozirga, e shtak ðëme. 45E irgo ga Jesús ba oppinggaga ichono opyë kjyong roshko, dipzë di bäng buk kësbang ši kjwo kašëkong wšo, äär ber šöng Betsaida kjokyo shwo šëkong wšo. Ga nopga brik wopro ga Jesús beno shäng eshko. 46Nopga briktong pjir ga Jesús jem öötong shäng dšup go tjoksa, syõshtë Sbö kong eshko wšo. 47Kjok ro zoktong ga shäng eshko tjoksa. Eshko ga îya ga kjyong ši jek öötong buk di bäng buk kësbang ši roworbëe. 48Ga pjšuk tek jong ba shwo šëkong. E kjîshko ga kjra še šok ba kjyong ši roshgue jong ba kjšongkwang go. Kjok ba shränto ga Jesús jek jëk shäng di bäng buk kësbang ši kjing go, dipzë kjwo kašëkong wšo šara. Gueniyo öötong jek shäng ba oppinggaga ši soy ga 49îya šok ga tjšê ëng kong ga “¡Kjwe äya jšõe!” še, ga öö še šok ara. 50Îya šok uunkongdë ga bangkjre beno šöng ara. Jekdo eshko ga Jesús tjšê ba kong ga “¡Pjãy wokjange! ¡Tja ši jekdo shäng! Ðëye bangkjrëmi ðëme” še. 51E irgo ga jem opyono kjyong ši roy, ga pjšuk ši beno tjëksoe. Eshko ga epga beno šöng yëy še erä. Ðëye kuya woydë ðëm kjîshko ga pjšung shosho suk pjir twara oba ara kong ši, e ðë šokšo to miydara šok ðëm, ga beno šöng wotjšîk ara e kjîshko. 53Dipzono šok di bäng buk kësbang ši kjwo kašëkongshko ga öötong šöng Genesaret kjokyo. 54Eshko ga opshik šok kjyong roy dwayoshko ga nopga šöng eshko kjšöbö. Miydara šok ga kjwe Jesús še eni. 55Eni ga roy shdöra šok kjok eshko kjwang jîkong. E kjîshko ga swšopga sökoba swšo sökkšo roy, tjwe jong ðaw pogo, öötong šöng Jesús jëk shäng šishko. 56Eni ga äär kjone pogoshko ga swšopga söraba, iaraba tjeng ðëbo soynezšong irbo sor go ðögong ðögong. Ga tjšê šok Jesús kong ga “Swšopga kjwe ichos bop shwong worbo porwë sira döe” še ba kong. Ga porwara, ga poptono jekdo uunkong


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\