MATEO 14

1Dbar eshkoshko ga Pjšu Herodes parkë sök Galilea so ichaga. Jesús roy kuya ga 2tjšê ba parkagaga kong ga “E Juan No Waga ši woshrokdo. Ðëbo îydëba ðëm wšeniyo shärye ga pjšú e kjîshko” še. 3Kjupäbäshko ga Juan tjšê Herodes kong ga “Herodías kjwe kjrëp ber bop boy wšo ga ä, e bop shjiy Felipe boy kjîshko” še. E kjîshko ga Juan shara, bängzara Herodesdë, shdûya wšo. 5Zröya woydë, gueniyo No hay “Juan, e Sbö tjšõkwo šaga” šëba, ga oba bangkjre ara. E kjîshko ga zröra ðëme. 6Öötong Herodes shrëzšong dbaryoshko ga Herodías wa wašë ši bërkono oba šöng kjšobi ši bokshto, ga Herodes beno sök wopjšú e kjîshko. 7E kjîshko ga tjšêno ba kong jšõkoyo ga ðëye roke ši twe ba kong. 8Poshduna ba mekërë kjîshko ga tjšê Herodes kong ga “Woydër ga no ichëp Juan No Waga kägä zë, ga tek söp bor kong kjwšë roshko” še. 9Kuya ga woydë jonge. Gueniyo tjšêno jšõkoyo nopga mana šöng ši bokshto kuzong ga no ichara ba shäryë ba kong. 10Eni ga Juan kägä zara tas, no shdûzšong uyo roshko, 11ga söra, twara kjogšo ši kong kjwšë roshko. Eshko ga kjrara, ga söra, twara ba mekë kong. 12E irgo ga Juan oppinggaga öör šok ba doyo kjrë, ga söra, jnena šok sakshko. E irgo ga öötong šöng Jesús shäng šishko ga roy šara šok ba kong pjire. 13Juan roy kuya Jesúsdë ga opshino shäng šishko dwayo ga opyono kjyong roshko, ga to kjok shto obšë, ber sök tjoksa wšo. Gueniyo ga miydara kjok eshko sopgarë, ga to jek šok ara ba irgo pjö šëkong. 14E irgo ga Jesús opshino kjyong roshko dwayoshko ga nopga ëng töno träk ðëm ši îna, ga songe še, ga swšopga söra šok tjeng eshko ši poptara pjire. 15Kjok ro zar kjwšë kuzong ga ba oppinggaga tjšê šok ba kong ga “Kjok sëng tjän. Kjok ëreshko ðëye drete. Pjšú wšo ga nopga kjwe ichos to na dwayo, jek ðëbo soynekoba kjone šishko, dši tjwšêk wšo” še. 16Kuya ga tjšê ba kong ga “Brik šok ðëm ga pjšúe. Sèzî pjãydë dey” še. 17Kuya šok ga tjšê ba kong ga “Ëreshko tjawa pjšung shosho suk pjir tjeng kjwo shkëng (5), mã tjeng do pjök erä” še. 18Kuya ga tjšê ba kong ga “Tek sözî bor kong” še. 19Eni ga nopga tjeng kjšobi ši ichara wšar uunkong töshko, shkwamsho kjing go. Pjir ga pjšung shosho suk pjir kjwo shkëng (5) ši, mã do pjök ši, e kjrara Jesúsdë, ga kjok dogo îya jem drëng ga tjšê Sbö kong ga “Tjawa kong dši tworop ëre. Tjawa ber wopjšú bop tjok e kjîshko” še. E irgo ga pjšung shosho suk pjir ši tora, ga twara ba oppinggaga kong. Ga pjšorgara šok nopga šöng kës ši kong. 20Nopga uunkong iono beno šöng bö tjung, wopjšúe. E irgo ga dši worbo töna ba oppinggagarë šok shing roshko, beno tjeng shing kjwo sak kjwara kjingsho pjök (12), tjung tjunge. 21Domerga iono uunkong dogšo sak dbäw dbäw pjšogšo shkëng (5,000) dik. Wašëga, kjwozirga, e shtak ðëme. 22E irgo ga Jesús ba oppinggaga ichono opyë kjyong roshko, dipzë di bäng buk kësbang ši kjwo kašëkong wšo. Nopga brik šok wopro ga Jesús beno shäng eshko. 23Briktong pjir ga Jesús jem öötong shäng dšup go tjoksa, syõshtë Sbö kong eshko wšo. Eni ga kjok ro zoktong shäng eshko tjoksa. 24Eshko ga kjyong ši jek öötong buk pjola tjän, ga jõya di iõya ararë, pjšuk tek jong ba shwo šëkong kjîshko. 25Kjok shränto ga Jesús jek jëk shäng di ši kjing go, ba oppinggaga šöng ši shwo šëkong. 26Îya šok ga bangkjre šok ara, ga tjšê ëng kong ga “¡Kjwe äya jšõe!” še. 27Jekdo eshko ga Jesús tjšê ba kong ga “¡Pjãy wokjange! ¡Tja ši jekdo shäng! Ðëye bangkjrëmi ðëme” še. 28Eni ga Pedro tjšê ba kong ga “Tjšapga, pja jšõ ga tja ichos jek jëk di kjing go, äär bop shwoy wšo” še. 29Kuya ga tjšê ba kong ga “Pja tegö” še. Kuya Pedrorë ga opshino kjyong roy dwayo, ga jëktong jek di kjing go, Jesús shwo šëkong. 30Eshko ga îya ga pjšuk tjwe jong dbo ara ga bangkjrara, ga pir jer jong, ga tjšê ga “¡Tjšapga, tja kjimtozong!” še. 31Eshko ga shara Jesúsdë jekdo ba orkwo go, ga tjšê ba kong ga “Pja mär bor go jšõkoyo ðëme. ¿Pja kjimtër ðëme šorop ega?” še. 32E irgo ga opyono šok kjyong ši roshkoshko ga pjšuk ši beno tjëksoe. 33Eshko ga beno šöng kjyong roshko ši, Jesús poshrëra, ga tjšê šok ba kong ga “Pja Sbö Wa jšõe” še. 34Dipzono šok di bäng buk kësbang ši kjwo kašëkongshko ga öötong šöng Genesaret kjokyo. 35Jesús miydara kjok eshko sopgarëshko ga roy shdöra šok kjok eshko kjwang jîkong. Eni ga swšopga söra šok ba kong, 36tjšê ba kong ga “Swšopga kjwe ichos bop shwong worbo porwë sira döe” še. Ga porwara, ga poptono jekdo uunkong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\