MATEO 25

1”Sbö ber no pjšuyo sorë, e so ðëbo šër bomi kong ëre kjoyoe. Pjšara ga orkwosmozšong dbaryo ga kjogšoga töno tjeng dogšo sak kjwara (10), kjogšo orkwosmok wšo ši yorkaga. Ba iök shjiy bapkwo söra ba tjok kjšara î î, ga beno šöng domer orkwosmok wšo ši koshë. 2Kjogšoga dogšo shkëng (5) wotjšîk ðëm wšeniyo, kjogšoga dogšo shkëng (5) obi, era wotjšîk pjšú wšeniyo. 3Kjogšoga wotjšîk ðëm šira iök dyo söno ba tjok ðëme. 4Kjogšoga wotjšîk pjšú šira iök dyo söno ba bapkwo roy, ga iök dyo söra šok bapkwo obšë roy bakoe. 5Eshko ga domer orkwosmok wšo ši shrono mašing ðëm kuzong ga poywõ šok uunkong, ga ponoe. 6”Kjok rong ga oba tjšê dbo go ga “¡Domer ši tek shäng döröe! ¡Pjãy opshis ba wšokjrë!” še. 7”Kuya kjogšoga širë ga kojono šok uunkong, ba iök shjiy ši poshärye wšo. 8Kjogšoga wotjšîk ðëm ši tjšê šok ðamo šöng ši kong ga “Borwa iök sjer woydë. E kjîshko ga tjawa sèzî iök dyo sira” še. 9”Gueniyo kuya wotjšîk pjšú širë ga tjšê šok ba kong ga “Ðëme. Borwatoy kjwõr shji uunkong kong wšo ðëme. Twërwa bomi kong kjwe ga borwatoy pjir bakoe. E kjîshko ga pjãy to ba tjwšêk bomi kong om go dey” še. 10”Gueniyo jek šok ba tjwšêk wopro ga domer ši shronoe. Kjogšoga šöng îyado ba koshë ši opzrëno jek orkwosmozšong uyo ši roshko. Ga u bäng ši bängzaraba tuke. 11E irgo ga kjogšoga kjrina ši shrono šok iröng obi ga tjšê ga “¡Tjšapga, Tjšapga, u bäng dös borwa kong!” še. 12”Gueniyo kuya domer orkwosmok wšo širë ga tjšê ba kong ga “Šër bomi kong jšõkoyo ga pjãy ë miydër ðëme” še. 13”No to ter kjok dogo dwayo ëre tjwe iröng dbar ðono, kjok orë, e miydëmi ðëme. E kjîshko ga pjãy ber šöng sjëk îyado. 14”Sbö ber no pjšuyo sorë, e so ðëbo šër bomi kong ëre kjoyoe. Pjšara ga domer shäng kjšara. To kjok shto obšë go kjwšë wšeni ga ba parkagaga rokara, ie ber šöng ba dbur dë wšo. 15Ba parkaga dbur dë pjšú anmoyõ ši kong dbur sho pjšubšún twara kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo shkëng (5,000). Ba parkaga dbur dë pjšú ši kong twara kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo pjok (2,000). Ba parkaga dbur dë pjšú anmoyõ ðëm ši kong twara kjwo sak dbäw dbäw (1,000). E irgo ga toe. 16”Parkaga kong dbur twara kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo shkëng (5,000) ši, ðëbo tjwšêna dbur ši go, ga soynena jek obi, ga dbur shano öötong bayo eni obi. 17Parkaga kong dbur twara kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo pjök (2,000) ši omshäryono e kjoyo bako, ga dbur shano bayo eni obi bakoe. 18Gueniyo parkaga kong dbur twara kjwo sak dbäw dbäw (1,000) šira pjšëbgwo kjono kjwara kšung roshko, ga dbur ši jnena beno tjeng e roshko. 19”Dbar kop ara irgo ga domer ši shrono shäng iröng obi ga ba parkagaga rokara, dbur ši ðgweya ba tjok wšo. 20Ba parkaga kong dbur twara kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo shkëng (5,000) ši shrono shäng ba shwoy ga tjšê ba pjšuyo kong ga “Tjšapga, tja kong dbur sho pjšubšún tworop kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo shkëng (5,000). Tja dbur shano bayo eni obi” še, ga dbur ši twara ba kong uunkong. 21”Kuya ga tjšê ba kong ga “Pjšúe. Pja parkaga pjšú wšeniyo, ðëye še bop kägäyorë bop kong ši shäryëp eni îyado. Pja kong ðëbo tworor chira, ga dorop pjšo beke. E kjîshko ga ðëbo twër bop kong ara, dëp wšo. Pja opzrëk tek bor tjok na, pja ber sök wopjšú wšo” še. 22”E irgo ga ba parkaga kong dbur twara kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo pjök (2,000) ši shrono shäng ba shwoy ga tjšê ba kong ga “Tjšapga, tja kong dbur sho pjšubšún tworop kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo pjök (2,000). Tja dbur shano bayo eni obi” še, ga dbur ši twara ba kong uunkong. 23”Kuya ga tjšê ba kong ga “Pjšúe. Pja parkaga pjšú wšeniyo, ðëye še bop kägäyorë bop kong ši shäryëp eni îyado. Pja kong ðëbo tworor chira, ga dorop pjšo beke. E kjîshko ga ðëbo twër bop kong ara, dëp wšo. Pja opzrëk tek bor tjok na, pja ber sök wopjšú wšo” še. 24”E irgo ga ba parkaga kong dbur twara kjwo sak dbäw dbäw (1,000) ši shrono shäng ba shwoy ga tjšê ba kong ga “Tjšapga, miydër pjšú ga pja kjange. Pja dwša bo kjrë, dwša dgorop ðëmshko. Dwša sguinop ðëmshko ga dwša bo jöp eshko bakoe. 25E kjîshko ga pja bangkjroror ara, ga bop dbur ši jnenor beno tjeng kšung roshko. Tjeng ëre” še ba kong. 26”Kuya ga tjšê ba kong ga “Pja parkaga owa, shmi ara. Miydëp pjšú ga tja dwša bo kjrë, dwša dgoror ðëmshko. Dwša sguinor ðëmshko ga dwša bo jör eshko bakoe. 27E kjîshko ga bor dbur ëre sörop, jnenop dbur jnezšong uyo roshko dey. Eni kjwe ga tja tjwe iröng obi ga tja dbur töno e kjinmo kjwe” še ba kong. 28”Eshko ga ba pjšuyo tjšê oba kong ga “Dbur tjeng ba wšoshko kjwe dözî, twozî kjšara shäng dbur shano kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo sak dbäw (10,000) ši kong. 29Ëye ðëbo tjok ga sèya jek obi, ber ðëbo ara wšo. Ëye ðëye ðëm ga ðëye tjeng sirawa ši döya ba shjiryo drete. 30Parkaga ðëno ðëm kjwe dbuzî jek kjoko, kjok ro sî roshko, ber shäng sšar eshko, kowo uë, ðëbo bang ara ba kong kjîy” še. 31”No to ter kjok dogo dwayo ëre tjwe bor dbo kãšã go, bor parkagaga kjok dogo so tjokshko ga tja sirkek wšar sök bor pjšu sökkšo kãšã ðetðet ši kjing go. 32Eshko ga tjëyoga kjrina kjrina kjok kjwang jîkong tjwe tön uunkong bor bokshto. Öng daga, ba öng wšêp ushko so, ba shwšing ushko so, e kje dboy dboy sorë ga nopga kjër dboy dboy eni bakoe. 33”Nopga so öng wšêp ushko so kjoyo ši iër ber tjeng or këšëkong. Nopga so shwšing ushko so kjoyo ši iër ber tjeng or mišëkong. 34E irgo ga no pjšuyo ëre tjšê nopga tjeng or këšëkong ši kong ga “Pjãy kjimtara bor Datarë. Pjãy tek šöng kjok ëreshko. Kjok ëre poshäryak buk pjir, kjok ëre shäryara Sbörë tek šëkong. 35Tja pjši arashko ga tja sënomi. Tja wodogroshko ga tja kong di tworomi. Tja song, tjwe shto obšë so dwayoshko ga tja wšokjroromi bomi ushko. 36Tja shwong ðëmshko ga tja kong shwong tworomi. Tja swšo arashko ga tja kjimtoromi. Tja sök no shdûzšong uyo roshko ga tja înomi öör jong ey” šër. 37”Kuya nopga pjšo bek širë ga tjšê šok bor kong ga “Tjšapga, ¿pja înorwa pjši arashko ga pja sënorwa šëp ši, e ðonoshko? ¿Pja wodogroshko ga pja kong di twororwa šëp ši, e ðonoshko? 38¿Pja song, tjwe shto obšë so dwayoshko ga pja wšokjrororwa borwa ushko šëp ši, e ðonoshko? ¿Pja shwong ðëmshko ga pja kong shwong twororwa šëp ši, e ðonoshko? 39¿Pja swšo arashko, pja sök no shdûzšong uyo roshko ga pja înorwa öör jong šëp ši, e ðonoshko?” še. 40”Eshko ga tja tjšê ba kong ga “Šër bomi kong jšõkoyo ga shäryoromi eni bor pjeyo song wšeniyo kjšara kong wšeni ga shäryoromi bor kong wšeni” šër. 41”E irgo ga tja tjšê nopga tjeng or mišëkong ši kong ga “Pjãy shdungko. Pjãy opkjos bor zšong dwayo. Iök jong kjwara pjë jong ri ri îyado. Shäryak jong Ä kong, ba pjeyoga kjok dogo so kong bakoe. Pjãy nom ber šöng eshko îyado. 42Tja pjši arashko ga tja sënomi ðëme. Tja wodogroshko ga tja kong di tworomi ðëme. 43Tja song, tjwe shto obšë so dwayoshko ga tja wšokjroromi bomi ushko ðëme. Tja shwong ðëmshko ga tja kong shwong tworomi ðëme. Tja swšo arashko, tja sök no shdûzšong uyo roshko ga tja înomi öör ðëm bakoe” šër. 44”Kuya šok ga tjšê šok bor kong ga “Tjšapga, ¿pja înorwa sorë šëp ši ga pja kjimtororwa ðëm ðonoshko?” še. 45”Eshko ga tja tjšê ba kong ga “Šër bomi kong jšõkoyo ga ðëye shäryoromi eni bor pjeyo song wšeniyo kjšara kong ðëm wšeni ga shäryoromi bor kong ðëm wšeni” šër. 46”E irgo ga epga jongya ber tjeng shdûya îyado wšo. Ga nopga pjšo bek ši jongya ber tjeng së îyado Sbö tjok wšo” še ba kong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\