Apocalipsis 8

1E irgo ga kjibokwo smokkšo döra Öng širë kjwara obi, e tjok ga öötong kjwo kjäk (7). Eshko ga kjok dogo beno kjing wop tjoke. 2E irgo ga în ga Sbö parkagaga kjok dogo so dogšo kjäk (7) šöng Sbö bokshto ši kong wši twaraba kjwara kjwarae. 3Eshko ga Sbö parkaga kjok dogo so tek shäng kjšara obi, wšoshko ðëbo šõ pjšëbšë bapkwo shäryak dbur sho shõyšør go, ga öötong shäng ðëbo šõ pjšëbšë sukkšo shäryak dbur sho shõyšør go jong ši zšong. Eshko ga kong ðëbo šõ pjšëbšë twaraba ara, suya Sbö nopga syõ ši tjok, ðëbo šõ pjšëbšë sukkšo jong pjšu sökkšo bokshto ši kjing go wšo. 4Ga ðëbo šõ pjšëbšë ši yõ jem pjang Sbö parkaga ši orkwo dwayo Sbö bokshto, Sbö nopga syõ ši tjok. 5Eshko ga iök sëya kjrara Sbö parkaga širë kjwöbö, ðëbo šõ pjšëbšë sukkšo ši dwayo, ga iara ðëbo bapkwo ši roy, beno tjunge. E irgo ga iök sëya tjeng ba bapkwo roy ši dbura jer kjok ëre kjing go. Eshko ga kjrik ri ri še ara, ðgwšëng tur jong ðetðet ðaw pogo, yo iano bakoe. 6E irgo ga Sbö parkagaga dogšo kjäk (7) ši poshäryono šöng pjir, ba wši ši bakwë wšo. 7Sbö parkaga bäm ši, ba wši bakwara, ga iök šono ter kjok ëre kjing go, di zeng kjwošong tjok, srëng tjok bakoe. Ga kjok kjwang jîkong ši shdöktong beno kjringgwo mya, ga kjok kjrina ši sura pjir, kjor ðë, kjšo sho ðë tjeng eshko ši tjok. 8E irgo ga Sbö parkaga kjšara obi, ba wši bakwara, ga ðëbo so dšup kësbang pjë jong ri ri kjoyo, e dburaba jer dšung roshko. Ga dšung kjwang jîkong ši shdöktong beno kjringgwo mya, ga dšung kjrina ši kworkwono beno srëng eröe. 9Ga ðëbo tjeng së ba roy ši kjëtong dret, kjyong jëk tjeng ba kjing go ši pjitong dret bakoe. 10E irgo ga Sbö parkaga kjšara obi, ba wši bakwara, e tjok ga öötong pjšogšo mya. Eshko ga di ðë, di bäng ðë, e shdöktong beno kjringgwo mya, ga dbala šono kjwara kësbang, iök ri ri wšeni, di kjrina ši kjing go. 11Dbala ši ko Këä, ga di kjrina ši iara beno tjeng këä. Di sreno ši kjîshko ga nopga wošono arae. 12E irgo ga Sbö parkaga kjšara obi, ba wši bakwara, ga dšo kãšã shdöktong beno kjringgwo mya, ga kjrina ši kworkwono beno yêt, mok kãšã shdöktong beno kjringgwo mya, ga kjrina ši kworkwono beno yêt, dbala kãšã shdöktong beno kjringgwo mya, ga kjrina ši kworkwono beno yêt bakoe. E kjîshko ga dba ši shdöktong beno kjringgwo mya, ga dbar kjwobi go ga kjrina ši beno kjok ro yêt, shkë ši shdöktong beno kjringgwo mya bako, ga shkër kjwobi go ga kjrina ši beno kjok ro yêt bakoe. 13Eshko ga înor jek obi, ga în ga döbung kuror dbuk pjang kjwara kjok dogo, tjšêno pjang dbo go. Tjšê ga “¡Pjãy nopga šöng kjok kjing go, Sbö parkagaga kjok dogo so dogšo mya obi šöng ba wši bakwë wšo! ¡E kjîshko ga pjãy song jšõ, pjãy song jšõ, pjãy song jšõe!” še.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\