Romanos 5

1Eni ga shji mär Tjšapga Jesucristo go kjîshko ga shji iara Sbörë beno pjšo bek ba bokso, ga shji iara Jesucristorë beno wšêp Sbö tjok shara. 2Shji mär šöng Cristo go kjîshko ga shji kjimte Sbörë îyado, ba wopjšú ši kjîshko. Ga shji äär ber šöng baîya dik ši koshëy šöng wopjšúe. 3Miydëy ga shji shdungoba ši ber bi kong pjšú, shji dbokjrë wšo, shji ber šöng wokjang wšo bakoe. E kjîshko ga eerishko ga shji shdungoba wšeni ga shji šöng wopjšúe. 4Shäryoroy eni ga Sbö ber wopjšú bi tjok. E kjîshko ga ðëbo pjšú shärye bi kong ši koshëy ber šöng wopjšúe. 5Ga shärye eni jšõkoyo. Bi go ba Sëya ichara beno kësbang bi tjok, ga shji woyde Sbörë ara ši pina bi kong wêšëe. Miydëy e go ga ðëbo pjšú koshëy šöng ši shärye eni jšõkoyo. 6Shji opdök om go ga äe. Gueniyo Cristo wošono bi kjîshko, Sbö woydëy šöng ðëm obi gueniyo. 7No optwë wošon obšë kjîshko ga kjange. Kjone kjwe optwë eni, no pjšo bek wšeniyo kjîshko. 8Gueniyo shji woyde Sbörë ara ši pina bi kong eni: Shji šöng ðëbo owa shäryë obishko ga Cristo wošono bi kjîshko. 9Shji iara Sbörë beno pjšo bek ba bokso, Cristo wošono, srëng kwono ši kjîshko. Miydëy e go ga no ðgwezšong dbaryo ga Sbö iirkë bi kong ðëm, ga shji shdûya eshko ðëm bakoe. 10Dënashko ga shji Sbö wšoyoga obishko ga shji iara beno šöng wšêp ba tjok, ba Wa wošono ši kjîshko. Ga ba Wa sök së obi kjîshko ga shji döya bi shdunggšo dbo dorko, ga shji ie ber šöng së îyado ba tjok. 11Gueniyo erö ðëme. Shji iara Sbörë beno šöng wšêp ba tjok, bi Tjšapga Jesucristo kjîshko. Shji šöng wopjšú e kjîshko bakoe. 12Dämärshko ga domer kjšaraso ðëbo owa shäryono, ga beno shäng wošon wšo e kjîshko. Eni ga nopga uunkong beno šöng wošon wšo, uunkong ši ðëbo owa shäryono kjîshko. 13Kjok ðgwekkšo tara Moisésdë ši twayde Sbörë nopga kong ðëm obishko ga nopga šöng ðëbo owa shäryë tjän, gueniyo kjok ðgwekkšo ðëmshko ga ëye ie Sbörë ber šöng shdungko, kjok ðgwekkšo ši košara ðëm kjîshko ðëme. 14Eni ëmdë ga Adán dbaryo äär jong Moisés dbaryoshko ga nopga wošono. Adán ðëbo owa shäryono, tjšõkwo šara Sbörë ba kong ši košara ðëm kjîshko. Epgara ðëbo owa shäryono, eshko ga kjok ðgwekkšo ðëm gueniyo. Adán ðëbo owa shäryono, ga nopga uunkong beno šöng wošon wšo, ðëbo owa shäryara domer kjšarasorë ši kjîshko. Ðëbo shäryara Jesucristorë ši, e beno eni bakoe. Ba kjîshko ga nopga döra Sbörë ara, ba wopjšú ši kjîshko, ga tjwšõ shira ðëme. Miydëy e go ga Sbö wopjšú ši tjwšõ ara, ðëbo owa shäryara Adándë ši kjinmo. 16Ðëbo owa shäryara domer kjšarasorë ši kjîshko ga nopga uunkong beno šöng shdungko. Gueniyo Sbö wopjšú ši kjîshko ga shji ðëbo owa shäryono ara ëmdë ga shji iara beno pjšo bek ba bokso. 17Domer kjšaraso ðëbo owa shäryono ši kjîshko ga nopga uunkong beno šöng wošon wšo. Gueniyo Sbö wopjšú ši tjwšõ ara e kjinmo. Jesucristo kjîshko ga ëye iara beno pjšo bek ba bokso ga ie ber šöng së îyado ba tjok, ga tjwšõ shiya ðëme. 18Domer kjšaraso ðëbo owa shäryono ši kjîshko ga nopga uunkong beno šöng shdungko. Eni ga domer kjšaraso ðëbo pjšú shäryono ši kjîshko ga nopga uunkong ber šöng së îyado Sbö tjok ga pjšú, ie Sbörë ber pjšo bek ba bokso ši kjîshko. 19Domer kjšaraso Sbö košono ðëm kjîshko ga nopga uunkong beno šöng ðëbo owa shäryaga erä. Eni ga domer kjšaraso Sbö košono kjîshko ga nopga ara iara beno pjšo bek ba bokso. 20Kjok ðgwekkšo tara Moisésdë ši twara Sbörë nopga kong, ðëbo owa shärye šöng ši miyde šok jek këgong wšo. Îna šok e go ga ðëbo owa shärye šöng ši kësbange. E go ga miydara šok ga Sbö wopjšú ši kësbang bakoe. 21Dënashko ga ðëbo owa ši, shji wšêna, iara beno šöng wošon wšo. Gueniyo eerishko ga Sbö wopjšú ši, shji wšêna, ga shji iara beno pjšo bek ba bokso bi Tjšapga Jesucristo kjîshko. E kjîshko ga shji iara beno šöng së îyado ba tjok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\