1 พงศาวดาร 1

1อาดัม เสท เอโนช 2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค 4โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท 5บุตรของยาเฟทชื่อโกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส 6บุตรของโกเมอร์ชื่ออัชเคนัส ดีฟัท และโทการมาห์ 7บุตรของยาวานชื่อเอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโรดานิม 8บุตรของฮามชื่อคูช อียิปต์ พูต และคานาอัน 9บุตรของคูชชื่อเส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุตรของราอามาชื่อเชบา และเดดาน 10คูชเป็นบิดาของนิมโรดผู้เป็นคนแรกที่เป็นนักรบในแผ่นดินโลก 11อียิปต์เป็นบิดาของลูดิม อานามิน เลหะบิม นัฟทูฮิม 12ปัทรุสิม คัสลูฮิม (เป็นต้นตระกูลคนฟีลิสเตีย) และคนคัฟโทร์ 13คานาอันเป็นบิดาของไซดอนบุตรหัวปี และเฮท 14และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 15คนฮีไวต์ คนอารคี และคนสินี 16คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท 17บุตรของเชมชื่อเอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด อารัม อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค 18อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์ และเชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์ 19เอเบอร์เป็นบิดาของบุตรชายสองคน คนหนึ่งชื่อ เปเลก (มีการแบ่งดินแดนกันในสมัยของเขา) และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน 20โยกทานเป็นบิดาของอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท และเยราห์ 21ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์ 22เอบาล อาบีมาเอล เชบา 23โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ เหล่านี้เป็นบุตรโยกทาน 24เชม อารปัคชาด เชลาห์ 25เอเบอร์ เปเลก เรอู 26เสรุก นาโฮร์ เทราห์ 27อับรามคืออับราฮัม 28บุตรของอับราฮัมชื่ออิสอัค และอิชมาเอล 29ต่อไปนี้เป็นลำดับพงศ์ของพวกเขา บุตรหัวปีของอิชมาเอลคือเนบาโยท และเคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ เหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล 32บุตรของเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม คือมีศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ และพวกบุตรของโยกชานชื่อเชบา และเดดาน 33บุตรของมีเดียนชื่อเอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นบุตรของเคทูราห์ 34อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค บุตรของอิสอัคชื่อเอซาว และอิสราเอล 35บุตรของเอซาวชื่อ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์ 36บุตรของเอลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข 37บุตรของเรอูเอลชื่อนาหัท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ 38บุตรของเสอีร์ชื่อโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39บุตรของโลทานชื่อโฮรี และโฮมัม และน้องสาวของโลทานคือทิมนา 40บุตรของโชบาลชื่อเอลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม บุตรของศิเบโอนชื่ออัยยาห์ และอานาห์ 41บุตรอานาห์คือดีโชน บุตรของดีโชนชื่อฮัมราน เอชบาน อิธรานและเคราน 42บุตรของเอเซอร์ชื่อบิลฮาน ศาวาน และยาอาคาน บุตรของดีโชนชื่ออูส และอารัน 43ต่อไปนี้เป็นพระราชาผู้ทรงครองราชย์อยู่ในแผ่นดินเอโดม ก่อนที่มีพระราชาครองราชย์เหนือพงศ์พันธุ์อิสราเอลคือเบลาบุตรเบโอร์ เมืองของท่านชื่อดินฮาบาห์ 44เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศ-ราห์จากเมืองโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทนท่าน 45เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากแผ่นดินคนเทมาน ก็ขึ้นครองราชย์แทนท่าน 46เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัดผู้รบชนะมีเดียน ในดินแดนโมอับ ขึ้นครองราชย์แทนท่าน และเมืองของท่านชื่ออาวีท 47เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์สัมลาห์แห่งเมืองมัสเรคาห์ ก็ขึ้นครองราชย์แทนท่าน 48เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลแห่งเมืองเรโหโบทที่แม่น้ำยูเฟรติสขึ้นครองราชย์แทนท่าน 49เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทนท่าน 50เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทนท่าน และเมืองของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนามว่าเมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ 51และฮาดัดก็สิ้นพระชนม์ บรรดาเจ้านายของเอโดมคือเจ้านายทิมนา เจ้านายอาลียาห์ เจ้านายเยเธท 52เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน 53เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 54เจ้านายมักดีเอล เจ้านายอิราม เหล่านี้เป็นเจ้านายของเอโดม


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\