1 พงศาวดาร 11

1แล้วอิสราเอลทั้งสิ้นก็มารวมตัวกันเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนทูลว่า "ข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาท 2ในกาลก่อน แม้เมื่อซาอูลทรงเป็นพระราชา ฝ่าพระบาทก็ทรงนำอิสราเอลออกไปรบและกลับมา และพระยาห์เวห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทตรัสกับฝ่าพระบาทว่า 'เจ้าจะเป็นผู้ดูแลอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะ และจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา'~" 3ดังนั้นเมื่อพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของคนอิสราเอลมาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮโบรน ดาวิดทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลาย ที่เมืองเฮโบรนเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล ตามพระดำรัสของพระยาห์เวห์โดยซามูเอล 4ดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็มคือเยบุส ที่นั่นคนเยบุสอาศัยอยู่ในดินแดนนั้น 5ชาวเมืองเยบุสบอกดาวิดว่า "พระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้" อย่างไรก็ดี ดาวิดทรงยึดป้อมศิโยนได้ (ซึ่งก็คือนครดาวิด) 6ดาวิดรับสั่งว่า "ผู้ที่โจมตีคนเยบุสก่อนจะได้เป็นหัวหน้า และผู้บังคับบัญชา" และโยอาบบุตรของนางเศรุยาห์ยกขึ้นไปก่อน เขาจึงได้เป็นหัวหน้า 7และดาวิดประทับอยู่ในป้อมศิโยน เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกว่า นครดาวิด 8และพระองค์ทรงขยายเมืองให้กว้างออกไปตั้งแต่แนวกั้นดินไปยังส่วนที่อยู่โดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมส่วนที่เหลือของเมืองนั้น 9และดาวิดทรงจำเริญยิ่งๆ ขึ้น เพราะว่าพระยาห์เวห์จอมทัพสถิตกับพระองค์ 10ต่อไปนี้เป็นพวกผู้นำในเหล่านักรบของดาวิด ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างเข้มแข็งในราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้น ในการตั้งพระองค์ให้เป็นพระราชาตามพระดำรัสของพระยาห์เวห์ เกี่ยวกับอิสราเอล 11ต่อไปนี้เป็นจำนวนนักรบของดาวิดคือยาโชเบอัมบุตรฮัคโมนี เป็นหัวหน้าของคนทั้งสาม เขายกหอกของเขาสู้คน 300 คน และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน 12คนที่ถัดเขาไปคือเอเลอาซาร์บุตรโดโด คนอาโหอาห์ เขาเป็นหนึ่งในนักรบทั้งสามคนนั้น 13เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม เมื่อคนฟีลิสเตียชุมนุมกันทำสงครามที่นั่น มีที่ดินแปลงหนึ่งมีข้าวบาร์เลย์เต็มไปหมด และคนทั้งหลายก็หนีจากพวกฟีลิสเตีย 14แต่เขากับดาวิดยืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ดินแปลงนั้น และป้องกันมันไว้ เขาทั้งสองได้ฆ่าพวกฟีลิสเตียเสีย และพระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาทั้งสองด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 15สามคนในพวกหัวหน้าสามสิบคนนั้นลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัม เมื่อคนฟีลิสเตียตั้งค่ายรบอยู่ที่หุบเขาเรฟาอิม 16คราวนั้นดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง และที่ตั้งกองทหารของคนฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม 17ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า "ใครหนอจะนำน้ำจากบ่อที่ข้างประตูเมืองเบธเลเฮมมาให้เราดื่มได้?" 18แล้วคนทั้งสามก็แหกค่ายของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักน้ำมาจากบ่อเบธเลเฮมที่ข้างประตูเมือง นำเอามาถวายดาวิด แต่ดาวิดไม่ทรงปรารถนาที่จะดื่ม พระองค์ทรงเทน้ำนั้นถวายแด่พระยาห์เวห์ 19ตรัสว่า "ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้า ที่จะทำอย่างนี้ ที่จะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ ผู้เสี่ยงชีวิตของพวกเขา" และเพราะพวกเขาเสี่ยงชีวิตเอาน้ำนี้มา พระองค์จึงไม่ทรงปรารถนาที่จะดื่ม นี่เป็นสิ่งที่นักรบทั้งสามได้ทำ 20ฝ่ายอาบีชัยน้องชายของโยอาบ เป็นหัวหน้าของสามคนนั้น ท่านยกหอกของท่านสู้คน 300 คน และฆ่าเสีย และได้รับชื่อเสียงดังนักรบสามคนนั้น 21เขามีเกียรติกว่าทั้งสามคนเป็นสองเท่า จึงได้เป็นผู้นำของพวกเขา ถึงแม้เขาไม่อยู่ในกลุ่มสามคนนั้น 22และเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา เป็นบุตรคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นผู้ทำการอย่างกล้าหาญหลายอย่าง เขาฆ่าสองผู้นำของโมอับ และเขาลงไปฆ่าสิงห์ที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วย 23เขาฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง รูปร่างใหญ่โต สูง 2 เมตร คนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้ทอผ้า แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขา และแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์ และฆ่าเขาเสียด้วยหอกของเขาเอง 24สิ่งเหล่านี้เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา ได้ทำ และมีชื่อเสียงเหมือนกับนักรบทั้งสามนั้น 25เขาเป็นคนมีเกียรติมากกว่าสามสิบคนนั้น แต่เขาไม่อยู่ในพวกสามคนนั้น และดาวิดทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือองครักษ์ของพระองค์ 26เหล่านักรบกล้าหาญคืออาสาเฮล น้องชายของโยอาบ เอลฮานัน บุตรโดโด คนเบธเลเฮม 27ชัมโมท คนฮาโรด เฮเลส คนเปโลน 28อิรา บุตรอิกเขช คนเทโคอา อาบีเยเซอร์ คนอานาโธท 29สิบเบคัย คนหุชาห์ อิลัย คนอาโหอาห์ 30มาหะรัย คนเนโทฟาห์เฮเลด บุตรบาอานาห์ คนเนโทฟาห์ 31อิธัย บุตรรีบัยแห่งเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน เบไนยาห์ คนปิราโธน 32หุรัย คนลำธารกาอัช อาบีเอล คนอารบาห์ 33อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลียาบา คนชาอัลโบน 34บุตรของฮาเชม คนกิมโซ โยนาธาน บุตรชากี คนฮาราห์ 35อาหิอัม บุตรสาคาร์ คนฮาราห์ เอลีฟัล บุตรอูระ 36เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ คนเปโลน 37เฮสโร คนคารเมล นาอารัย บุตรเอสบัย 38โยเอล น้องนาธัน มิบฮาร์ บุตรฮากรี 39เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย คนเบเอโรท ผู้ถืออาวุธของโยอาบ บุตรนางเศรุยาห์ 40อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คนอิทไรต์ 41อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด บุตรอัคลัย 42อาดีนาบุตรชิซา คนรูเบน หัวหน้าคนหนึ่งของคนรูเบน และสามสิบคนอยู่กับเขา 43ฮานัน บุตรมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน 44อุสชียา คนอัชทาโรท ซามา และเยอีเอล บุตรทั้งสองของโฮธาม คนอาโรเออร์ 45เยดียาเอล บุตรชิมรี และโยฮา น้องของเขา คนทิไซต์ 46เอลีเอล คนมาหะไวต์ และเยรีบัยกับโยชาวิยาห์ บุตรทั้งสองของเอลนาอัม และอิทมาห์คนโมอับ 47เอลีเอล และโอเบด และยาอาซีเอล คนเมโซบัย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\