1 พงศาวดาร 15

1ดาวิดทรงสร้างพระราชวังต่างๆ เพื่อพระองค์ในนครดาวิด และพระองค์ทรงเตรียมที่ไว้สำหรับหีบของพระเจ้าและทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ 2แล้วดาวิดตรัสว่า "นอกจากคนเลวีแล้วไม่มีใครจะหามหีบของพระเจ้าได้ เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงเลือกพวกเขาให้หามหีบของพระยาห์เวห์ และปรนนิบัติพระองค์ตลอดนิรันดร์" 3และดาวิดทรงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นที่เยรูซาเล็ม เพื่อจะนำหีบของพระยาห์เวห์มาสู่ที่ของหีบนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้ 4และดาวิดทรงรวบรวมเชื้อสายของอาโรนและคนเลวี 5คือจากเชื้อสายของโคฮาท อุรีเอลเป็นหัวหน้าพร้อมกับพี่น้องของเขา 120 คน 6จากเชื้อสายของเมรารีได้อาสายาห์เป็นหัวหน้าพร้อมกับพี่น้องของเขา 220 คน 7จากเชื้อสายของเกอร์โชมได้โยเอลเป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา 130 คน 8จากเชื้อสายของเอลีชาฟานได้เชไมยาห์เป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา 200 คน 9จากเชื้อสายของเฮโบรนได้เอลีเอลเป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา 80 คน 10จากเชื้อสายของอุสซีเอล ได้อัมมีนาดับเป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา 112 คน 11แล้วดาวิดทรงเรียกศาโดกและอาบียาธาร์ปุโรหิตทั้งสอง และคนเลวีคืออุรีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลีเอลและอัมมีนาดับ 12และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เจ้าทั้งหลายเป็นหัวหน้าตระกูลของคนเลวี จงชำระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์ ทั้งเจ้าและพี่น้องของเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้นำหีบของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นมายังสถานที่ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ 13เพราะพวกเจ้าไม่ได้ไปหามเสียแต่ครั้งแรก พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงพิโรธพลุ่งใส่เรา เพราะเราไม่ได้แสวงหาตามที่กำหนดไว้ 14แล้วเหล่าปุโรหิตและคนเลวีจึงได้ชำระตัวของเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อจะนำหีบของพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลขึ้นมา 15และคนเลวีได้หามหีบของพระเจ้าด้วยคานหาม ดังที่โมเสสได้บัญชาไว้ตามพระดำรัสของพระยาห์เวห์ 16ดาวิดทรงบัญชาบรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตั้งพี่น้องของเขา ให้เป็นนักร้องพร้อมกับเล่นเครื่องดนตรี มีพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และฉาบเพื่อร้องเพลงเสียงดังด้วยความชื่นบาน 17คนเลวีจึงแต่งตั้งเฮมานบุตรโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟ บุตรเบเรคิยาห์ และจากเชื้อสายเมรารีพี่น้องของพวกเขาคือเอธาน บุตรคูชายาห์ 18พร้อมกับแต่งตั้งพี่น้องของพวกเขาในอันดับสองคือเศคาริยาห์ ยาอาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ เบไนยาห์ มาอาเสยาห์ มัททีธิยาห์ เอลีเฟเลหุ และมิกเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล เป็นบรรดาคนเฝ้าประตู 19เหล่านักร้องคือเฮมาน อาสาฟ เอธานเป็นคนตีฉาบทองสัมฤทธิ์ 20เศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณใหญ่ ตามทำนองอาลาโมท 21และมัททีธิยาห์ เอลีเฟเลหุ มิกเนยาห์ โอเบดเอโดม เยอีเอล และอาซาซิยาห์เป็นผู้นำด้วยพิณเขาคู่ ตามทำนองเชมินิท 22ส่วนการร้องเพลงนั้น เคนานิยาห์หัวหน้าของคนเลวีด้านดนตรี เป็นผู้สอนการร้อง เพราะเขาเข้าใจดี 23เบเรคิยาห์และเอลคานาห์ เป็นนายประตูเฝ้าหีบ 24เชบานิยาห์ โยชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์ เบไนยาห์ และเอลีเอเซอร์ พวกปุโรหิตเป่าแตรหน้าหีบของพระเจ้า โอเบดเอโดมและเยฮีห์เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย 25ดาวิดและบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอล และผู้บัญชากองพันจึงไปนำหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปรีดิ์ 26และเพราะพระเจ้าทรงช่วยคนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ เขาทั้งหลายก็ถวายเครื่องบูชาเป็นวัวผู้ 7 ตัวและแกะผู้ 7 ตัว 27ดาวิดทรงฉลองพระองค์ผ้าป่านเนื้อละเอียด ทั้งคนเลวีทั้งปวงผู้หามหีบและบรรดานักร้องและเคนานิยาห์เป็นหัวหน้านำการร้องเพลง และดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่าน 28ดังนั้นคนอิสราเอลทั้งปวงนำหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงเป่าเขาสัตว์ เสียงแตร และฉาบ และทำเพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่ 29เมื่อหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์มาถึงนครดาวิดแล้ว มีคาลราชธิดาของซาอูลทรงมองดูทางช่องหน้าต่าง ทรงเห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่ พระนางก็ทรงดูหมิ่นพระองค์ในใจ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\