1 พงศาวดาร 2

1ต่อไปนี้เป็นบุตรของอิสราเอลคือรูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน 2ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์ 3บุตรยูดาห์ชื่อเอร์ โอนัน และเชลาห์ ทั้ง 3 คนนี้บุตรสาวของนางบัทชูวาคนคานาอันมีให้แก่ท่าน เอร์บุตรหัวปีของยูดาห์นั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงประหารเขาเสีย 4ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านก็คลอดเปเรศ และเศ-ราห์ให้ท่านด้วย ยูดาห์มีบุตรชายทั้งหมด 5 คนด้วยกัน 5บุตรเปเรศชื่อเฮสโรน และฮามูล 6บุตรเศ-ราห์คือศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารารวมทั้งหมด 5 คน 7บุตรคารมีชื่ออาคาร์ ผู้ก่อความเดือดร้อนต่ออิสราเอล ผู้ละเมิดในเรื่องสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้น 8และบุตรเอธานชื่ออาซาริยาห์ 9บุตรของเฮสโรนคือเยราเมเอล ราม และเคลุบัย 10รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ และอัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน ผู้เป็นผู้นำ ท่ามกลางบุตรของยูดาห์ 11นาโชนเป็นบิดาของสัลมา สัลมาเป็นบิดาของโบอาส 12โบอาสเป็นบิดาของโอเบด โอเบดเป็นบิดาของเจสซี 13เจสซีเป็นบิดาของเอลีอับบุตรหัวปีของท่าน อาบีนาดับเป็นบุตรที่สอง ชิเมอาที่สาม 14นาธันเอลที่สี่ รัดดัยที่ห้า 15โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด 16และพี่สาวของพวกเขาคือนางเศรุยาห์ และอาบีกายิล บุตรของนางเศรุยาห์คืออาบีชัย โยอาบ และอาสาเฮล รวม 3 คน 17นางอาบีกายิลมีบุตรคืออามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอร์ คนอิชมาเอล 18คาเลบบุตรเฮสโรนมีบุตรกับอาซุบาห์ภรรยาของเขา และกับเยรีโอท ต่อไปนี้เป็นบุตรของนางคือเยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19เมื่ออาซุบาห์ตาย คาเลบก็แต่งงานกับเอฟราธาห์มีบุตรชื่อเฮอร์ให้แก่เขา 20เฮอร์เป็นบิดาของอุรี และอุรีเป็นบิดาของเบซาเลล 21ภายหลังเฮสโรนหลับนอนกับบุตรสาวของมาคีร์บิดาของกิเลอาด และแต่งงานด้วยเมื่อเขามีอายุ 60 ปี และนางก็มีบุตรให้เขาชื่อเสกุบ 22และเสกุบเป็นบิดาของยาอีร์ ผู้มีเมือง 23 เมืองในแผ่นดินกิเลอาด 23แต่จากเมืองเหล่านั้นเกชูร์กับอารัมยึดเมืองฮาวโวทยาอีร์ และเมืองเคนาทรวมทั้งบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้นจากพวกเขา รวม 60 เมือง ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของมาคีร์บิดาของกิเลอาด 24ภายหลังเฮสโรนตายในคาเลบเอฟราธาห์ นางอาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนมีอัชฮูร์ให้แก่เขา อัชฮูร์เป็นบิดาของเทโคอา 25บุตรของเยราเมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรนคือ รามบุตรหัวปีของท่าน บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์ 26เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่ออาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม 27บุตรของรามบุตรหัวปีของเยราเมเอลชื่อมาอัส ยามีน และเอเคอร์ 28บุตรของโอนัมชื่อชัมมัย และยาดา บุตรของชัมมัยชื่อนาดับ และอาบีชูร์ 29ภรรยาของอาบีชูร์ชื่ออาบีฮาอิล และนางมีอัคบาน และโมลิดให้เขา 30บุตรของนาดับชื่อเสเลด และอัปปาอิม และเสเลดตาย ไม่มีบุตร 31บุตรของอัปปาอิมชื่ออิชอี บุตรของอิชอีชื่อเชชัน บุตรสาวของเชชันชื่ออัคลัย 32บุตรของยาดา น้องชายของชัมมัยชื่อ เยเธอร์ และโยนาธาน แต่เยเธอร์ตาย และไม่มีบุตร 33บุตรของโยนาธานชื่อเปเลธ และศาซา เหล่านี้เป็นบุตรของเยราเมเอล 34เชชันไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรหญิง แต่เชชันมีทาสชาวอียิปต์อยู่คนหนึ่งชื่อยารฮา 35เชชันจึงยกบุตรหญิงของเขาให้เป็นภรรยาของยารฮา ทาสของตน และนางก็มีบุตรให้เขาชื่ออัททัย 36อัททัยเป็นบิดาของนาธัน และนาธันเป็นบิดาของศาบาด 37ศาบาดเป็นบิดาของเอฟลาล และเอฟลาลเป็นบิดาของโอเบด 38โอเบดเป็นบิดาของเยฮู และเยฮูเป็นบิดาของอาซาริยาห์ 39อาซาริยาห์เป็นบิดาของเฮเลส และเฮเลสเป็นบิดาของเอลาอาสาห์ 40เอลาอาสาห์เป็นบิดาของสิสะมัย และสิสะมัยเป็นบิดาของชัลลูม 41ชัลลูมเป็นบิดาของเยคามิยาห์ และเยคามิยาห์เป็นบิดาของเอลีชามา 42บุตรของคาเลบน้องชายของเยราเมเอลชื่อเมชา บุตรหัวปีของเขา เป็นบิดาของศีฟ และบุตรของเขาคือมาเรชาห์ ผู้เป็นบิดาของเฮโบรน 43บุตรของเฮโบรนคือโคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา 44เชมาเป็นบิดาของราฮัม ผู้เป็นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมเป็นบิดาของชัมมัย 45บุตรของชัมมัยคือมาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์ 46เอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบมีฮาราน โมซา และกาเซส และฮารานเป็นบิดาของกาเซส 47บุตรของยาดัยคือเรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์ และชาอัฟ 48มาอาคาห์ ภรรยาน้อยอีกคนหนึ่งของคาเลบคลอดบุตรคือเชเบอร์ และทีรหะนาห์ 49นางคลอดชาอัฟบิดาของมัดมันนาห์ เชวาบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอาด้วย บุตรหญิงของคาเลบชื่ออัคสาห์ 50เหล่านี้เป็นบุตรของคาเลบ บุตรของเฮอร์ ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอฟราธาห์คือโชบาล บิดาของคีริยาทเยอาริม 51สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟ บิดาของเบธกาเดอร์ 52โชบาลบิดาของคีริยาทเยอาริมมีบุตรคือฮาโรเอห์ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท 53และบรรดาตระกูลของคีริยาทเยอาริมคือคนอิทไรต์ คนปุไท คนชุมัท คนมิชรา ชาวโศราห์ และชาวเอชทาโอลเกิดมาจากคนเหล่านี้ 54บุตรของสัลมาคือเบธเลเฮม คนเนโทฟาห์ อัทโรทเบธโยอาบ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท และคนโศราห์ 55ทั้งบรรดาตระกูลของอาลักษณ์ซึ่งอยู่ ณ เมืองยาเบสคือคนทิราไธต์ คนชิเมอี และคนสุคา คนเหล่านี้เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท บิดาของตระกูลเรคาบ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\