1 พงศาวดาร 23

1เมื่อดาวิดทรงชราและแก่หง่อมมาก พระองค์ทรงตั้งซาโลมอน พระราชโอรสของพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล 2ดาวิดทรงให้ประชุมผู้นำทั้งสิ้นของอิสราเอล และบรรดาปุโรหิตและคนเลวี 3คนเลวีนั้นอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปก็ให้นับไว้ และรวมจำนวนผู้ชายได้ 38,000 คน 4ดาวิดตรัสว่า "จากพวกนี้ 24,000 คนจะต้องดูแลการงานในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และ 6,000 คนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัย 54,000 คนเป็นนายประตู และอีก 4,000 คนจะถวายสรรเสริญแก่พระยาห์เวห์ด้วยเครื่องดนตรี ซึ่งเราทำไว้ให้ใช้สรรเสริญ" 6และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็นกองๆ ตามบุตรเลวีคือเกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 7จากคนเกอร์โชมคือลาดาน และชิเมอี 8บุตรลาดานคือเยฮีเอลผู้เป็นหัวหน้า เศธาม และโยเอล รวม 3 คน 9บุตรชิเมอีคือเชโลโมท ฮาซีเอล และฮาราน รวม 3 คน คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าตระกูลลาดาน 10และบุตรชิเมอีคือยาหาท คินา เยอูช และเบรียาห์ ทั้งสี่คนนี้เป็นบุตรชิเมอี 11และยาหาทเป็นหัวหน้า และศิซาห์เป็นที่สอง แต่เยอูชและเบรียาห์ ไม่มีบุตรชายมาก เพราะฉะนั้นในการนับจึงรวมเข้าเป็นตระกูลเดียวกัน 12บุตรโคฮาทคืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล รวม 4 คน 13บุตรอัมรามคืออาโรน และโมเสส อาโรนถูกแยกออกให้เป็นผู้ทำพิธีชำระของที่บริสุทธิ์ที่สุด ทั้งเขาและบุตรของเขาตลอดนิรันดร เพื่อเผาเครื่องหอมเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และปรนนิบัติพระองค์ และอวยพรในพระนามของพระองค์ตลอดนิรันดร์ 14ส่วนโมเสสคนของพระเจ้านั้น บุตรของท่านถูกนับชื่อท่ามกลางคนเผ่าเลวี 15บุตรของโมเสสคือเกอร์โชมกับเอลีเอเซอร์ 16บุตรเกอร์โชมคือเชบูเอล ผู้เป็นหัวหน้า 17บุตรเอลีเอเซอร์คือเรหับยาห์ ผู้เป็นหัวหน้า เอลีเอเซอร์ไม่มีบุตรอีก แต่บุตรของเรหับยาห์มีมากมาย 18บุตรอิสฮาร์คือเชโลมิท ผู้เป็นหัวหน้า 19บุตรเฮโบรนคือเยรียาห์ ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเยคาเมอัมที่สี่ 20บุตรอุสซีเอลคือมีคาห์ ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์ที่สอง 21บุตรเมรารีคือมาห์ลี และมูชี บุตรมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์ และคีช 22เอเลอาซาร์สิ้นชีวิตไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรหญิงหลายคน บุตรชายหลายคนของคีช ผู้เป็นญาติของเขา แต่งงานกับพวกเขา 23บุตรมูชีคือมาห์ลี เอเดอร์ และเยเรโมท รวม 3 คน 24คนเหล่านี้เป็นคนเลวีตามตระกูลบิดาของเขา เป็นหัวหน้าของตระกูลบิดาของเขา ตามที่เขาได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามจำนวนชื่อรายบุคคล อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ผู้ซึ่งจะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 25เพราะดาวิดตรัสว่า "พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล ประทานการหยุดพักสงบแก่ประชากรของพระองค์ และพระองค์ประทับในเยรูซาเล็มตลอดนิรันดร์ 26ยิ่งกว่านั้นคนเลวีจึงไม่ต้องหามพลับพลา หรือเครื่องใช้ทั้งหมด เพื่องานปรนนิบัติอีก" 27(เพราะตามพระดำรัสสุดท้ายของดาวิด คนเลวีตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปถูกนับ) 28"หน้าที่ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรอาโรนในงานปรนนิบัติพระนิเวศแห่งพระยาห์เวห์ มีงานดูแลลานและห้องและงานชำระของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ และงานใดๆ ซึ่งเป็นงานปรนนิบัติของพระนิเวศแห่งพระเจ้า 29และช่วยเกี่ยวกับขนมปังตั้งถวาย แป้งอย่างดีสำหรับธัญบูชา ขนมปังไร้เชื้อ ของปิ้งบูชา ของบูชาเคล้าน้ำมัน และการชั่งตวงวัดทุกอย่าง 30และทุกๆ เช้า เขาจะต้องยืนขอบพระคุณและสรรเสริญแด่พระยาห์เวห์ และเวลาเย็นก็เช่นเดียวกัน 31และทุกครั้งเมื่อมีการถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่งค่ำ ในวันเทศกาลเลี้ยง ตามจำนวนที่กำหนดให้ถวายบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์เรื่อยไป 32ดังนี้แหละพวกเขาจะดูแลเต็นท์นัดพบและวิสุทธิสถาน และจะรับใช้บุตรอาโรนพี่น้องของพวกเขา เพื่องานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\