1 พงศาวดาร 24

1กองเวรของพงศ์พันธุ์อาโรนมีดังนี้ บุตรอาโรนคือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 2แต่นาดับและอาบีฮูสิ้นชีวิตก่อนบิดาของพวกเขาและไม่มีบุตร เอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงรับใช้ในหน้าที่ปุโรหิต 3ด้วยความช่วยเหลือของศาโดกจากบุตรของเอเลอาซาร์และอาหิเมเลคบุตรอิธามาร์ ดาวิดทรงจัดเวรตามหน้าที่ในการปรนนิบัติของเขาทั้งหลาย 4มีเหล่าหัวหน้าในหมู่บุตรเอเลอาซาร์มากกว่าในหมู่บุตรอิธามาร์ พวกเขาจึงแบ่งดังนี้ พวกบุตรเอเลอาซาร์มี 16 คนเป็นหัวหน้าของตระกูล และพวกบุตรอิธามาร์ตามตระกูลของเขามี 8 คน 5เขาทั้งหลายแบ่งด้วยฉลากกลุ่มนี้และอีกกลุ่มเหมือนกัน เพราะพวกเขาเป็นผู้นำของสถานนมัสการ และผู้นำของพระนิเวศของพระเจ้าจากหมู่บุตรของเอเลอาซาร์กับหมู่บุตรของอิธามาร์ 6และเชไมอาห์ บุตรนาธันเอลอาลักษณ์จากพวกเลวีจดชื่อพวกเขาไว้เฉพาะพระพักตร์พระราชา ต่อหน้าเหล่าผู้นำและศาโดกปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรอาบียาธาร์ และบรรดาหัวหน้าตระกูลของปุโรหิตและของคนเลวี ตระกูลหนึ่งถูกเลือกเพื่อเอเลอาซาร์ และอีกตระกูลหนึ่งเพื่ออิธามาร์ 7ฉลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์ 8ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม 9ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน 10ที่เจ็ดแก่ฮักโขส ที่แปดแก่อาบียาห์ 11ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิยาห์ 12ที่สิบเอ็ดแก่เอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม 13ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ 14ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่สิบหกแก่อิมเมร์ 15ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่ฮัปปิสเซส 16ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล 17ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล 18ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์ 19คนเหล่านี้มีกำหนดการตามงานปรนนิบัติของพวกเขาที่จะเข้าไปในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ตามระเบียบที่อาโรน บิดาของพวกเขาวางไว้ ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาเขา 20ส่วนเชื้อสายของเลวีที่เหลืออยู่คือจากบุตรอัมรามมีชูบาเอล จากบุตรชูบาเอลมีเยเดยาห์ 21ส่วนเรหับยาห์คือจากบุตรเรหับยาห์มีอิสชีอาห์ เป็นหัวหน้า 22จากคนอิสฮาร์มีเชโลโมท จากบุตรเชโลโมทมียาหาท 23และบุตรเฮโบรนคือเยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม เยคาเมอัมที่สี่ 24บุตรอุสซีเอลคือมีคาห์ บุตรมีคาห์คือชามีร์ 25น้องชายของมีคาห์คืออิสชียาห์ บุตรอิสชียาห์คือเศคาริยาห์ 26บุตรเมรารีคือมาห์ลีและมูชี บุตรยาอาซียาห์คือเบโน 27บุตรเมรารีทางยาอาซียาห์มี เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี 28ทางมาห์ลีคือเอเลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย 29ทางคีช บุตรของคีชคือเยราเมเอล 30บุตรมูชีคือมาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี้เป็นบุตรของคนเลวี ตามตระกูลต่างๆ ของพวกเขา 31คนเหล่านี้ก็ได้จับฉลากเช่นเดียวกับพวกพี่น้องของเขาที่เป็นบุตรของอาโรน เฉพาะพระพักตร์ของกษัตริย์ดาวิด และต่อหน้าศาโดก อาหิเมเลค และเหล่าหัวหน้าของตระกูลปุโรหิต คนเลวี ครอบครัวของบุตรหัวปีต้องจับฉลากเหมือนครอบครัวของบุตรสุดท้อง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\