1 พงศาวดาร 25

1ดาวิดและบรรดาผู้บัญชาการของกองทัพจัดแยกบางคนเพื่อการปรนนิบัติคือบุตรของอาสาฟ ของเฮมาน และของเยดูธูน ผู้ซึ่งจะเผยพระวจนะด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ จำนวนคนทำงานตามการปรนนิบัติของพวกเขาคือ 2จากบุตรของอาสาฟคือศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และอาชาเรลาห์ บุตรของอาสาฟ ภายใต้การนำของอาสาฟ ผู้เผยพระวจนะภายใต้การทรงนำของพระราชา 3จากเยดูธูนคือ บุตรของเยดูธูนมี เกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ชิเมอี ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์ รวม 6 คนภายใต้การนำของเยดูธูน บิดาของพวกเขา ผู้เผยพระวจนะด้วยพิณเขาคู่ในการขอบพระคุณและสรรเสริญต่อพระยาห์เวห์ 4จากเฮมานคือบุตรของเฮมานมี บุคคียาห์ มัทธานิยาห์ อุสซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮานานิยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที โรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ และมาหะซิโอท 5คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรเฮมานผู้ทำนายของพระราชา ตามพระดำรัสของพระเจ้าเพื่อจะยกย่องเขา และพระเจ้าประทานบุตรชาย 14 คน และบุตรหญิง 3 คนแก่เฮมาน 6ทุกคนอยู่ภายใต้การนำของบิดาของเขา ในเรื่องเพลงของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน อยู่ภายใต้การทรงนำของพระราชา 7จำนวนของเขารวมทั้งพี่น้องของเขา ผู้รับการฝึกในเรื่องเพลงถวายพระยาห์เวห์ ทุกคนผู้มีความชำนาญ มี 288 คน 8เขาทั้งหลายจับฉลากหน้าที่ของเขา ทั้งผู้น้อย ผู้ใหญ่ ครู และศิษย์ก็เหมือนกัน 9ฉลากแรกสำหรับพวกอาสาฟตกเป็นของโยเซฟบุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน ที่สองเป็นของเกดาลิยาห์ พี่น้องและบุตรของเขา 12 คน 10ที่สามตกแก่ศักเกอร์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 11ที่สี่ได้แก่อิสรี บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 12ที่ห้าได้แก่เนธานิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 13ที่หกได้แก่บุคคิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 14ที่เจ็ดได้แก่เยชาเรลาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 15ที่แปดได้แก่เยชายาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 16ที่เก้าได้แก่มัทธานิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 17ที่สิบได้แก่ชิเมอี บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 18ที่สิบเอ็ดได้แก่อาซาเรล บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 19ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 20ที่สิบสามได้แก่ชูบาเอล บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 21ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 22ที่สิบห้าได้แก่เยเรโมท บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 23ที่สิบหกได้แก่ฮานานิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 24ที่สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 25ที่สิบแปดได้แก่ฮานานี บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 26ที่สิบเก้าได้แก่มัลโลธี บุตรของเขา และพี่น้องของเขา~12 คน 27ที่ยี่สิบได้แก่เอลียาธาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 28ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 29ที่ยี่สิบสองได้แก่กิดดาลที บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 30ที่ยี่สิบสามได้แก่มาหะซิโอท บุตรของเขา และพี่น้องของเขา 12 คน 31ที่ยี่สิบสี่ได้แก่โรมัมทีเอเซอร์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา~12 คน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\