1 พงศาวดาร 26

1กองเวรเฝ้าประตู จากคนโคราห์มีเมเชเลมิยาห์บุตรโคเร จากพวกบุตรของอาสาฟ 2และเมเชเลมิยาห์มีบุตรคือเศคาริยาห์บุตรหัวปี เยดียาเอลที่สอง เศบาดิยาห์ที่สาม ยาทนีเอลที่สี่ 3เอลามที่ห้า เยโฮฮานันที่หก เอลีโฮเอนัยที่เจ็ด 4และโอเบดเอโดมมีบุตรคือ เชไมอาห์บุตรหัวปี เยโฮซาบาดที่สอง โยอาห์ที่สาม สาคาร์ที่สี่ เนธันเอลที่ห้า 5อัมมีเอลที่หก อิสสาคาร์ที่เจ็ด เปอุลเลธัยที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขา 6และแก่เชไมอาห์บุตรของเขาด้วย ผู้มีบุตรชายหลายคนเกิดแก่เขา เป็นผู้ปกครองในตระกูลบิดาของเขา เพราะเขาทั้งหลายเป็นคนเก่งกล้าสามารถ 7บุตรเชไมอาห์คือโอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด พี่น้องของเขาคือเอลีฮู และเสมาคิยาห์ เป็นคนเข้มแข็ง 8คนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นบุตรโอเบดเอโดม พวกเขากับบุตรชายของพวกเขา และพี่น้องของเขา เป็นคนเข้มแข็ง มีกำลังสำหรับงานปรนนิบัติ จำนวนคนโอเบดเอโดมคือ 62 คน 9และเมเชเลมิยาห์มีบุตรชาย และพี่น้องเป็นคนเข้มแข็ง 18 คน 10และโฮสาห์ผู้เป็นบุตรของเมรารีมีบุตรคือชิมรีผู้เป็นหัวหน้า (เพราะถึงเขาจะไม่เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ตั้งให้เขาเป็นหัวหน้า) 11ฮิลคียาที่สอง เทบาลิยาห์ที่สาม เศคาริยาห์ที่สี่ บุตรชาย และพี่น้องของโฮสาห์ทั้งสิ้นมี 13 คน 12กองเวรเฝ้าประตูเหล่านี้ตามบรรดาหัวหน้าเก่งกล้าของพวกเขา มีหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องของพวกเขา ในการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 13และเขาจับฉลากกันตามตระกูลของเขา ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ เพื่อประจำการทุกประตู 14ฉลากสำหรับด้านตะวันออกตกแก่เชเลมิยาห์ พวกเขาจับฉลากให้บุตรของเขาคือเศคาริยาห์ด้วย เขาเป็นที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาด และฉลากของเขาออกมาสำหรับด้านเหนือ 15ของโอเบดเอโดมออกมาสำหรับด้านใต้ ส่วนคลังพัสดุนั้นเป็นของบุตรของเขา 16ส่วนของชุปปิมและโฮสาห์ออกมาสำหรับด้านตะวันตก ด้านประตูชัลเลเคท ตามถนนที่ขึ้นไป ยามคนหนึ่งยืนถัดยามอีกคนหนึ่ง 17ด้านตะวันออกมีคนเลวี 6 คน ด้านเหนือวันละ 4 คน ด้านใต้วันละ 4 คน และสองคู่ที่คลังพัสดุ 18สำหรับระเบียงทางตะวันตกนั้น มี 4 คนที่ถนนและ 2 คนที่ระเบียง 19คนเหล่านี้เป็นเวรเฝ้าประตูจากบุตรของโคราห์ และบุตรของเมรารี 20จากคนเลวีนั้น อาหิยาห์ดูแลคลังพระนิเวศของพระเจ้า และคลังสิ่งของถวายอันบริสุทธิ์ 21บุตรของลาดานคือเชื้อสายของคนเกอร์โชนทางลาดาน มีบรรดาผู้นำตระกูลที่เป็นของลาดานคนเกอร์โชน คือเยฮีเอลี 22บุตรเยฮีเอลีคือเศธาม และโยเอลน้องชายของเขา เป็นผู้ดูแลคลังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 23จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล 24มีเชบูเอลบุตรเกอร์โชมผู้เป็นบุตรโมเสส เป็นหัวหน้าผู้ดูแลคลัง 25พี่น้องของเขาคือ จากเอลีเอเซอร์ซึ่งมีบุตรคือเรหับยาห์ ซึ่งมีบุตรคือเยชายาห์ ซึ่งมีบุตรคือโยรัม ซึ่งมีบุตรคือศิครี ซึ่งมีบุตรคือเชโลโมท 26เชโลโมทคนนี้และพี่น้องของเขาเป็นผู้ดูแลคลังของถวายอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ซึ่งดาวิดพระราชา และบรรดาผู้นำตระกูล และเหล่านายพันนายร้อย และเหล่าผู้บัญชาการกองทัพมอบถวายไว้ 27สิ่งที่ยึดมาจากสงคราม เขาทั้งหลายมอบถวายเพื่อการซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 28และของถวายอันบริสุทธิ์ทั้งหมดซึ่งซามูเอลผู้ทำนาย และซาอูลบุตรคีช และอับเนอร์บุตรเนอร์และโยอาบบุตรนางเศรุยาห์ได้ถวายไว้ ของถวายอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นนี้อยู่ในความดูแลของเชโลโมทและพี่น้องของเขา 29จากคนอิสฮาร์คือเคนานิยาห์ และบุตรของเขาได้รับแต่งตั้งให้มีงานภายนอกดูแลอิสราเอล ให้เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้พิพากษา 30จากคนเฮโบรนคือฮาชาบิยาห์ และพี่น้องของเขา 1,700 คน ที่เป็นคนเก่งกล้าเป็นผู้ดูแลอิสราเอลทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ในเรื่องกิจการทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์ และราชการของพระราชา 31จากคนเฮโบรนมี เยรียาห์เป็นผู้นำของคนเฮโบรน ตามพงศ์พันธุ์ตามตระกูล (ในปีที่สี่สิบของรัชกาลดาวิด เขาได้สำรวจและพบคนที่เก่งกล้าสามารถที่ยาเซอร์ในกิเลอาด) 32กษัตริย์ดาวิดทรงแต่งตั้งญาติของคนเก่งกล้านี้ จำนวน 2,700 คนเป็นผู้นำตระกูล ให้ดูแลคนรูเบน คนกาด และคนเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่ง ในเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และเรื่องเกี่ยวกับพระราชา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\