1 พงศาวดาร 27

1ต่อไปนี้เป็นรายชื่อคนอิสราเอลคือบรรดาหัวหน้าตระกูล บรรดานายพัน บรรดานายร้อย และบรรดาเจ้าหน้าที่ของพวกเขา ผู้ซึ่งรับใช้พระราชาในราชการทุกอย่างที่เกี่ยวกับกองเวรที่เข้ามาและออกไป แต่ละเดือนตลอดปี กองเวรหนึ่งๆ มีจำนวน 24,000 คน 2ผู้บัญชาการกองเวรที่หนึ่งในเดือนแรกคือยาโชเบอัมบุตรศับดีเอล ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 3เขาเป็นเชื้อสายของเปเรศ และเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเหนือผู้บัญชาการกองทัพทั้งสิ้นในเดือนแรก 4กองเวรของเดือนที่สองมีโดดัยคนอาโหอาห์เป็นผู้บัญชาการกองเวร มิกโลทเป็นหัวหน้ากองคนหนึ่ง ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 5ผู้บัญชาการกองทัพคนที่สามสำหรับเดือนที่สามคือ เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาปุโรหิตเป็นหัวหน้า ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 6เบไนยาห์นี้คือนักรบกล้าหาญในสามสิบคน และอยู่เหนือสามสิบคนนั้น อัมมีซาบาดบุตรของเขาเป็นผู้ดูแลกองเวรของเขา 7เวรที่สี่ สำหรับเดือนที่สี่เป็นของอาสาเฮลน้องชายของโยอาบ และเศบาดิยาห์บุตรของเขาดูแลต่อจากเขา ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 8ผู้บัญชาการคนที่ห้า สำหรับเดือนที่ห้าคือชัมหุทชาวอิสราห์ ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 9คนที่หก สำหรับเดือนที่หกคืออิราบุตรอิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 10คนที่เจ็ด สำหรับเดือนที่เจ็ดคือเฮเลสคนเปโลน จากพงศ์พันธุ์เอฟราอิม ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 11คนที่แปด สำหรับเดือนที่แปดคือสิบเบคัย ชาวหุชา คนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 12คนที่เก้า สำหรับเดือนที่เก้าคืออาบีเอเซอร์ ชาวอานาโธท คนเบนยามิน กองเวรของเขามี 24,000 คน 13คนที่สิบ สำหรับเดือนที่สิบคือมาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ คนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 14คนที่สิบเอ็ด สำหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือเบไนยาห์ ชาวปิราโธน จากพงศ์พันธุ์เอฟราอิม ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 15คนที่สิบสอง สำหรับเดือนที่สิบสองคือเฮลดัย ชาวเนโทฟาห์ คนโอทนีเอล ในกองเวรของเขามี 24,000 คน 16ผู้นำเหนือเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลมีดังนี้คือ สำหรับรูเบนมีเอลีเอเซอร์บุตรศิครีเป็นผู้นำ สำหรับสิเมโอนมีเชฟาทิยาห์บุตรมาอาคาห์ 17สำหรับเลวีมีฮาชาบิยาห์บุตรเคมูเอล สำหรับอาโรนมีศาโดก 18สำหรับยูดาห์มีเอลีฮู พี่ชายคนหนึ่งของดาวิด สำหรับอิสสาคาร์มีอม-รีบุตรมีคาเอล 19สำหรับเศบูลุนมีอิชมัยอาห์บุตรโอบาดีห์ สำหรับนัฟทาลีมีเยรีโมทบุตรอัสรีเอล 20สำหรับคนเอฟราอิมมีโฮเชยาบุตรอาซาซิยาห์ สำหรับมนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีโยเอลบุตรเปดายาห์ 21สำหรับมนัสเสห์ครึ่งเผ่าในกิเลอาดมีอิดโดบุตรเศคาริยาห์ สำหรับเบนยามินมียาอาซีเอลบุตรอับเนอร์ 22สำหรับดานมีอาซาเรล บุตรเยโรฮัม คนเหล่านี้เป็นผู้นำเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล 23ดาวิดไม่ได้ทรงนับจำนวนคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพราะพระยาห์เวห์ทรงสัญญาว่าจะทรงทำให้อิสราเอลมากเหมือนดาวในท้องฟ้า 24โยอาบบุตรนางเศรุยาห์เริ่มต้นนับ แต่ไม่สำเร็จ ถึงกระนั้น พระพิโรธก็มาเหนืออิสราเอลในเรื่องนี้ และจำนวนนั้นก็ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์ดาวิด 25อัสมาเวทบุตรอาดีเอลเป็นผู้ดูแลพระคลังของกษัตริย์ และโยนาธานบุตรของอุสซียาห์เป็นผู้ดูแลคลังในชนบท ในเมืองต่างๆ ในหมู่บ้าน และในป้อม 26เอสะรีบุตรเคลูบ เป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่ทำงานในทุ่งและเพาะปลูก 27ชิเมอีชาวรามาห์ดูแลสวนองุ่น และศับดีชาวเชฟามดูแลผลิตผลของสวนองุ่นสำหรับห้องเก็บเหล้าองุ่น 28บาอัล-ฮานัน ชาวเกเดอร์เป็นผู้ดูแลต้นมะกอก และต้นมะเดื่อที่อยู่ในเชเฟลาห์ โยอาชดูแลห้องเก็บน้ำมัน 29ชิตรัยชาวชาโรนดูแลฝูงโคซึ่งถูกเลี้ยงในชาโรน ชาฟัทบุตรอัดลัยดูแลฝูงโคในหุบเขา 30และโอบิลคนอิชมาเอลดูแลอูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดูแลลา ยาซีสชาวฮาการ์ดูแลฝูงแพะแกะ 31เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ดาวิด 32โยนาธานลุงของดาวิดเป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรฮัคโมนีเป็นผู้ดูแลบรรดาโอรส 33อาหิโธเฟลเป็นที่ปรึกษาของพระราชา และหุชัยคนอารคีเป็นพระสหายของพระราชา 34เยโฮยาดาบุตรเบไนยาห์ และอาบียาธาร์เป็นผู้ทำงานต่อจากอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระราชา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\