1 พงศาวดาร 28

1ดาวิดทรงเรียกประชุมบรรดาข้าราชการทั้งสิ้นของอิสราเอลที่เยรูซาเล็มคือผู้นำของเผ่า ผู้บัญชาการกองเวรที่รับราชการ นายพัน นายร้อย และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ และฝูงปศุสัตว์ของพระราชา และบรรดาโอรสของพระองค์ พร้อมกับข้าราชสำนัก นักรบ และนักรบกล้าหาญทั้งสิ้น 2แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืน และตรัสว่า "พี่น้อง และประชาชนของข้าพเจ้า ขอจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศ อันเป็นที่พักของหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์คือที่รองพระบาทของพระเจ้าของเรา และข้าพเจ้าได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้แล้ว 3แต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'เจ้าอย่าสร้างนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าเป็นนักรบและฆ่าคนมาก' 4ถึงกระนั้นก็ดีพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ทรงเลือกข้าพเจ้าจากตระกูลทั้งหมดของข้าพเจ้า ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลตลอดไป เพราะพระองค์ทรงเลือกยูดาห์ให้เป็นประมุข และในวงศ์ของยูดาห์ ตระกูลของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตรชายของบิดาข้าพเจ้า พระองค์ทรงพอพระทัย ที่จะทรงให้ข้าพเจ้าเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งปวง 5และจากบุตรชายทั้งสิ้นของข้าพเจ้า (เพราะพระยาห์เวห์ทรงประทานบุตรชายหลายคนแก่ข้าพเจ้า) พระองค์ทรงเลือกซาโลมอนบุตรข้าพเจ้า ให้นั่งบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระยาห์เวห์เหนืออิสราเอล 6พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'ซาโลมอนบุตรของเจ้า จะสร้างนิเวศของเราและลานนิเวศของเรา เพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นบุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา 7เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์ ถ้าเขาจะแน่วแน่ที่จะทำตามบรรดาคำสั่งและกฎของเรา อย่างที่เขาทำอยู่ในวันนี้' 8เพราะฉะนั้นต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวง อันเป็นชุมนุมชนของพระยาห์เวห์ และต่อพระกรรณของพระเจ้าของเรา จงรักษาและแสวงหาพระบัญชาทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์แผ่นดินอันดีนี้ และให้เป็นมรดกของลูกหลานผู้มาภายหลังเจ้า ตลอดนิรันดร์ 9"ส่วนเจ้า ซาโลมอนลูกของเรา เจ้าจงรู้จักพระเจ้าของพ่อ และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดี เพราะพระยาห์เวห์ทรงตรวจจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจในแผนงาน และความคิดทั้งปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงทิ้งเจ้าตลอดไป 10บัดนี้จงคิดให้ดี เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิเวศเพื่อเป็นสถานที่บริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทำงานนี้" 11แล้วดาวิดทรงมอบให้กับซาโลมอนโอรสของพระองค์ดังนี้ แผนผังมุขของพระวิหาร และเรือนต่างๆ ของพระวิหารนั้น คลัง ห้องชั้นบน ห้องชั้นใน และห้องสำหรับพระที่นั่งกรุณา 12และแผนผังทั้งหมดซึ่งพระองค์มีอยู่ในพระทัย ในเรื่องลานของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ห้องระเบียงรอบทั้งหมด คลังสำหรับพระนิเวศของพระเจ้า และคลังสำหรับบรรดาของถวาย 13และผังสำหรับบรรดาเวรของปุโรหิต และของคนเลวี และงานปรนนิบัติทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และสำหรับเครื่องใช้ทั้งหมดในงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 14น้ำหนักทองคำของภาชนะทองคำทุกอย่าง สำหรับการปรนนิบัติแต่ละอย่าง น้ำหนักเงินของภาชนะเงินทุกอย่าง สำหรับงานปรนนิบัติแต่ละอย่าง 15น้ำหนักของเชิงประทีปทองคำและตะเกียงทองคำ น้ำหนักของเชิงประทีปแต่ละคันกับตะเกียงแต่ละดวง น้ำหนักเงินของเชิงประทีปคันหนึ่งกับตะเกียงคู่กัน ตามที่จะใช้เชิงประทีปแต่ละอันในการปรนนิบัติ 16น้ำหนักทองคำสำหรับโต๊ะขนมปังตั้งถวายแต่ละโต๊ะ เงินสำหรับโต๊ะเงิน 17และทองคำบริสุทธิ์สำหรับส้อม อ่าง ถ้วย ชามทองคำ และน้ำหนักของแต่ละชาม ชามเงิน และน้ำหนักของแต่ละชาม 18ทองคำเนื้อละเอียดสำหรับแท่นเครื่องหอม และน้ำหนักของแท่นนั้น ทั้งแผนผังสำหรับรถรบของเครูบทองคำ ซึ่งกางปีกออกปกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ 19ดาวิดตรัสว่า "ทั้งหมดนี้ พระยาห์เวห์ทรงให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ทรงเขียน โดยลายพระหัตถ์ของพระองค์ในเรื่องงานทุกอย่างตามแผนผังนั้น 20แล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า "จงเข้มแข็งและกล้าหาญ และลงมือทำ อย่ากลัวเลย อย่าขยาด เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าสถิตกับเจ้า พระองค์จะไม่ทรงละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้า จนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์จะสำเร็จ 21ดูสิ มีเวรปุโรหิตและเวรคนเลวี สำหรับงานปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศของพระเจ้า ในงานทั้งหมดนี้ จะมีคนอยู่กับเจ้าคือทุกคนที่เต็มใจ ผู้เชี่ยวชาญในงานทุกอย่าง เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งปวงจะอยู่ในการบัญชาทุกอย่างของเจ้า"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\