1 พงศาวดาร 29

1และดาวิดพระราชาตรัสกับชุมนุมชนทั้งสิ้นว่า "ซาโลมอนบุตรของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้เดียวที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นั้น ยังเป็นคนหนุ่มและไม่มีประสบการณ์ การงานก็ใหญ่โต เพราะว่าพระวิหารนั้นไม่ใช่สำหรับคน แต่สำหรับพระยาห์เวห์พระเจ้า 2เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจัดเตรียมไว้สำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า เต็มความสามารถของข้าพเจ้าคือ ทองคำสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองคำ เงินสำหรับสิ่งที่ทำด้วยเงิน ทองสัมฤทธิ์สำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ เหล็กสำหรับสิ่งที่ทำด้วยเหล็ก และไม้สำหรับสิ่งที่ทำด้วยไม้ แก้วโกเมน และแก้วสำหรับฝัง พลวง หินลาย เพชรพลอยทุกชนิดและหินอ่อนจำนวนมาก 3ยิ่งกว่านั้นอีก นอกจากทั้งหมดที่ข้าพเจ้าจัดหาไว้สำหรับนิเวศบริสุทธิ์แล้ว ข้าพเจ้ายังมีทองคำและเงินเป็นสมบัติของข้าพเจ้าเอง และเพราะความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่พระนิเวศแห่งพระเจ้าของข้าพเจ้า ดังนี้ 4ทองคำ 100 ตัน เป็นทองคำจากโอฟีร์ และเงินถลุงแล้ว 240 ตัน เพื่อจะบุผนังพระนิเวศ 5ทองคำสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองคำ และเงินสำหรับสิ่งที่ทำด้วยเงิน และเพื่องานทั้งสิ้นที่ช่างจะทำด้วยมือ ใครบ้างที่เต็มใจจะถวายตัวแด่พระยาห์เวห์ในวันนี้?" 6แล้วผู้นำของตระกูล ผู้นำของเผ่าทั้งหลายของอิสราเอล ทั้งนายพัน นายร้อยและข้าราชบริพารของพระราชาก็ถวายด้วยความเต็มใจ 7เขาทั้งหลายถวายเพื่องานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระเจ้า เป็นทองคำ~170~ตัน และอีก~84 กิโลกรัม เงิน~340 ตัน ทองสัมฤทธิ์~620~ตัน และเหล็ก~3,400~ตัน 8ใครที่มีเพชรพลอยก็ถวายไว้ที่คลังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ในความดูแลของเยฮีเอล คนเกอร์โชน 9แล้วประชาชนก็เปรมปรีดิ์ เพราะเขาถวายสิ่งเหล่านี้ตามความสมัครใจของเขา เพราะเขาถวายด้วยความเต็มใจแด่พระยาห์เวห์ ดาวิดพระราชาก็ทรงเปรมปรีดิ์เป็นอย่างยิ่งด้วย 10เพราะฉะนั้นดาวิดจึงสรรเสริญพระยาห์เวห์ต่อหน้าชุมนุมชนทั้งปวง และดาวิดทูลว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย สาธุการแด่พระองค์ตลอดนิรันดร 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี ชัยชนะ และความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด 12ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธิ์อำนาจและฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวง 13บัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย และสรรเสริญพระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ 14"แต่ข้าพระองค์เป็นใคร? และชนชาติของข้าพระองค์เป็นใคร ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้? เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่มาจากพระองค์แด่พระองค์ 15เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวต่างแดนเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่วคราว ดังเช่นบรรพบุรุษทั้งหมดของข้าพระองค์ วันปีของข้าพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่มีความหวัง 16ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ของมากมายเหล่านี้ทั้งสิ้นซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายเตรียมมาเพื่อสร้างพระนิเวศถวายแด่พระองค์ เพื่อพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ และเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น 17ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงตรวจดูจิตใจ และทรงพอพระทัยในความซื่อตรง ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถวายของเหล่านี้ทั้งสิ้น ด้วยความเต็มใจตามความซื่อตรงแห่งจิตใจของข้าพระองค์ และบัดนี้ข้าพระองค์ยินดีที่ได้เห็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้เต็มใจถวายด้วยความชื่นบานต่อพระองค์ 18ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงรักษาความประสงค์ และความคิดในใจของประชากรของพระองค์ให้เป็นเช่นนี้เสมอไป และขอทรงทำจิตใจของเขาทั้งหลายให้มั่นคงในพระองค์ 19ขอประทานความเต็มใจให้ซาโลมอนบุตรของข้าพระองค์ ที่จะรักษาบรรดาพระบัญชา พระโอวาท และกฎเกณฑ์ของพระองค์ และให้ทำทุกอย่างเหล่านี้ และสร้างพระวิหารตามซึ่งข้าพระองค์ได้เตรียมไว้แล้วนั้น" 20แล้วดาวิดตรัสกับชุมนุมชนทั้งปวงว่า "จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย" และชุมนุมชนทั้งปวงก็สรรเสริญพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และเขาทั้งหลายก้มลงนมัสการพระยาห์เวห์ และถวายบังคมแด่พระราชา 21ในวันรุ่งขึ้นเขาทั้งหลายถวายสัตวบูชา และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ เป็นวัวผู้ 1,000 ตัว แกะผู้ 1,000 ตัว และลูกแกะ 1,000 ตัว พร้อมกับเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน และถวายสัตวบูชาอย่างมากมายเพื่ออิสราเอลทั้งปวง 22และเขาทั้งหลายกินและดื่มเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ในวันนั้น ด้วยความยินดียิ่งนัก และเขาทั้งหลายตั้งซาโลมอน โอรสของดาวิดเป็นพระราชาเป็นครั้งที่สอง และเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเพื่อพระยาห์เวห์ และศาโดกให้เป็นปุโรหิต 23แล้วซาโลมอนประทับบนพระที่นั่งของพระยาห์เวห์ เป็นพระราชาแทนดาวิดราชบิดาของพระองค์ และพระองค์ทรงเจริญขึ้นและอิสราเอลทั้งปวงก็เชื่อฟังพระองค์ 24บรรดาผู้บัญชาการทั้งปวง และนักรบทั้งหลาย ทั้งบรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้สาบานตัวต่อกษัตริย์ซาโลมอน 25และพระยาห์เวห์ทรงยกซาโลมอนให้ยิ่งใหญ่ต่อหน้าต่อตาของอิสราเอลทั้งปวง และประทานเกียรติยศของพระราชาแก่พระองค์อย่างที่ไม่มีพระราชาองค์ใดในอิสราเอลก่อนพระองค์ได้รับ 26ดาวิดบุตรเจสซีครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งปวง 27เวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์เหนืออิสราเอลนั้นเป็น 40 ปี พระองค์ทรงครองราชย์ในเฮโบรน 7 ปี และในเยรูซาเล็ม 33 ปี 28แล้วพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อทรงชราและแก่หง่อมมาก ทั้งทรงมั่งคั่งและมีพระเกียรติ และซาโลมอนพระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชย์แทนพระองค์ 29ส่วนพระราชกิจของกษัตริย์ดาวิด ตั้งแต่ต้นจนที่สุด มีเขียนไว้ในบันทึกของซามูเอลผู้ทำนาย และในบันทึกของนาธันผู้เผยพระวจนะ และในบันทึกของกาดผู้ทำนาย 30มีเรื่องราวการครอบครองของพระองค์ทั้งสิ้น และยุทธพลังของพระองค์ และเรื่องราวที่บังเกิดกับพระองค์ และกับอิสราเอลและบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นของดินแดนต่างๆ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\