1 พงศาวดาร 6

1บุตรของเลวีคือเกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 2บุตรของโคฮาทคืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 3บุตรของอัมรามคืออาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุตรอาโรนคือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 4เอเลอาซาร์เป็นบิดาของฟีเนหัส ฟีเนหัสเป็นบิดาของอาบีชูวา 5อาบีชูวาเป็นบิดาของบุคคี บุคคีเป็นบิดาของอุสซี 6อุสซีเป็นบิดาของเศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห์เป็นบิดาของเมราโยท 7เมราโยทเป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาหิทูบ 8อาหิทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาหิมาอัส 9อาหิมาอัสเป็นบิดาของอาซาริยาห์ อาซาริยาห์เป็นบิดาของโยฮานัน 10และโยฮานันเป็นบิดาของอาซาริยาห์ (ท่านผู้นี้เป็นปุโรหิตอยู่ในพระวิหาร ซึ่งซาโลมอนทรงสร้างในเยรูซาเล็ม) 11อาซาริยาห์เป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาหิทูบ 12อาหิทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของชัลลูม 13ชัลลูมเป็นบิดาของฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์เป็นบิดาของอาซาริยาห์ 14อาซาริยาห์เป็นบิดาของเสไรอาห์ เสไรอาห์เป็นบิดาของเยโฮซาดัก 15และเยโฮซาดักถูกจับไปเป็นเชลย เมื่อพระยาห์เวห์ทรงมอบยูดาห์ และเยรูซาเล็มในหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์ 16บุตรของเลวีคือเกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 17ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเกอร์โชมคือลิบนี และชิเมอี 18บุตรของโคฮาทคืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 19บุตรของเมรารีคือมาห์ลี และมูชี เหล่านี้เป็นบรรดาตระกูลของคนเลวีตามบรรพบุรุษของพวกเขา 20บุตรของเกอร์โชมคือลิบนี บุตรของลิบนีคือยาหาท บุตรยาหาทคือศิมมาห์ 21บุตรศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรโยอาห์คืออิดโด บุตรอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรเศ-ราห์คือเยอาเธรัย 22บุตรของโคฮาทคืออัมมีนาดับ บุตรอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรโคราห์คืออัสสีร์ 23บุตรอัสสีร์คือเอลคานาห์ บุตรเอลคานาห์คือเอบียาสาฟ บุตรเอบียาสาฟคืออัสสีร์ 24บุตรอัสสีร์คือทาหัท บุตรทาหัทคืออุรีเอล บุตรอุรีเอลคืออุสซียาห์ บุตรอุสซียาห์คือชาอูล 25บุตรของเอลคานาห์คืออามาสัย และอาหิโมท 26เอลคานาห์ โศฟัย และนาหัท 27บุตรนาหัทคือเอลีอับ บุตรเอลีอับคือเยโรฮัม บุตรเยโรฮัมคือเอลคานาห์ 28บุตรของซามูเอลคือโยเอลบุตรหัวปีของเขา คนที่สองอาบียาห์ 29บุตรของเมรารีคือมาห์ลี บุตรมาห์ลีคือลิบนี บุตรลิบนีคือชิเมอี บุตรชิเมอีคืออุสซาห์ 30บุตรอุสซาห์คือชิเมอี บุตรชิเมอีคือฮักกียาห์ บุตรฮักกียาห์คืออาสายาห์ 31ต่อไปนี้เป็นคนที่ดาวิดทรงแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องเพลงในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว 32เขาทั้งหลายปรนนิบัติด้วยเพลง ข้างหน้าพลับพลาเต็นท์นัดพบ จนซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ในเยรูซาเล็ม และพวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนด 33ต่อไปนี้เป็นคนที่ปฏิบัติงานและบุตรของพวกเขา จากบุตรคนโคฮาทคือเฮมาน นักร้องผู้เป็นบุตรโยเอล ผู้เป็นบุตรซามูเอล 34ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรเอลีเอล ผู้เป็นบุตรโทอาห์ 35ผู้เป็นบุตรศูฟ ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรมาฮาท ผู้เป็นบุตรอามาสัย 36ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรโยเอล ผู้เป็นบุตรอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรเศฟันยาห์ 37ผู้เป็นบุตรทาหัท ผู้เป็นบุตรอัสสีร์ ผู้เป็นบุตรเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรโคราห์ 38ผู้เป็นบุตรอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรโคฮาท ผู้เป็นบุตรเลวี ผู้เป็นบุตรอิสราเอล 39กับอาสาฟญาติของเขา ผู้ยืนอยู่ข้างขวาของเขา อาสาฟเป็นบุตรเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชิเมอา 40ผู้เป็นบุตรมีคาเอล ผู้เป็นบุตรของบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรมัลคิยาห์ 41ผู้เป็นบุตรเอทนี ผู้เป็นบุตรเศ-ราห์ ผู้เป็นบุตรอาดายาห์ 42ผู้เป็นบุตรเอธาน ผู้เป็นบุตรศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชิเมอี 43ผู้เป็นบุตรยาหาท ผู้เป็นบุตรเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรเลวี 44ที่ข้างซ้ายมีบุตรของเมรารี ญาติพี่น้องของพวกเขาคือเอธานผู้เป็นบุตรคีชี ผู้เป็นบุตรอับดี ผู้เป็นบุตรมัลลูค 45ผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรฮิลคียาห์ 46ผู้เป็นบุตรอัมซี ผู้เป็นบุตรบานี ผู้เป็นบุตรเชเมอร์ 47ผู้เป็นบุตรมาห์ลี ผู้เป็นบุตรมูชี ผู้เป็นบุตรเมรารี ผู้เป็นบุตรเลวี 48และคนเลวีญาติพี่น้องของพวกเขา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลา ซึ่งก็คือพระนิเวศของพระเจ้า 49แต่อาโรนกับบุตรชายของท่านถวายเครื่องบูชาบนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และบนแท่นเครื่องหอม เพื่อปฏิบัติงานทุกอย่างในอภิสุทธิสถาน และทำการลบบาปเพื่ออิสราเอล ตามทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาไว้ 50ต่อไปนี้เป็นบุตรหลานของอาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรของเอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรของฟีเนหัสคืออาบีชูวา 51บุตรอาบีชูวาคือบุคคี บุตรของบุคคีคืออุสซี บุตรของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์ 52บุตรของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรอามาริยาห์คืออาหิทูบ 53บุตรอาหิทูบคือศาโดก บุตรศาโดกคืออาหิมาอัส 54ต่อไปนี้เป็นที่อยู่ที่ตั้งถิ่นฐานในเขตแดนของพวกเขาคือบุตรหลานของอาโรนตระกูลคนโคฮาท (เพราะฉลากตกเป็นของพวกเขาก่อน) 55พวกเขาได้เมืองเฮโบรนในแผ่นดินยูดาห์ และหมู่บ้านรอบๆ 56แต่ทุ่งนา และหมู่บ้านของเมืองนั้น พวกเขายกให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์ 57พวกเขาให้เมืองลี้ภัยแก่บุตรหลานของอาโรนด้วยคือเมืองเฮโบรน เมืองลิบนาห์กับชานเมือง เมืองยาททีร์ เมืองเอชเทโมอากับชานเมือง 58ฮีเลนพร้อมกับชานเมือง เดบีร์พร้อมกับชานเมือง 59อาชานพร้อมกับชานเมือง และเบธเชเมชพร้อมกับชานเมือง 60และจากเผ่าเบนยามินก็ได้เมืองเกบาพร้อมกับชานเมือง อาเลเมทพร้อมกับชานเมือง และอานาโธทพร้อมกับชานเมือง เมืองทั้งสิ้นตามบรรดาตระกูลของพวกเขาเป็น 13 เมืองด้วยกัน 61ส่วนบุตรหลานของโคฮาทที่เหลือได้รับจากเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า โดยฉลากตามตระกูลของเผ่า มี 10 เมือง 62บุตรหลานเกอร์โชมตามตระกูลของพวกเขาได้ 13 เมืองจากเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากเผ่ามนัสเสห์ในบาชาน 63บุตรหลานของเมรารีตามตระกูลของพวกเขาได้ตามฉลากคือ 12 เมืองจากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุน 64ดังนั้นบุตรหลานของอิสราเอลได้มอบเมืองต่างๆ กับชานเมืองให้แก่คนเลวี 65และพวกเขาให้เมืองต่างๆ ตามฉลากจากเผ่ายูดาห์ เผ่าสิเมโอน และเผ่าเบนยามิน ดังที่ได้กล่าวชื่อไว้ 66และบุตรหลานของโคฮาทบางตระกูลได้เมืองที่เป็นดินแดนของพวกเขาจากเผ่าเอฟราอิม 67พวกเขาให้ตระกูลบุตรหลานโคฮาทที่เหลืออยู่ ดังนี้ เมืองลี้ภัย คือเมืองเชเคมกับชานเมืองในถิ่นภูเขาเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมือง 68เมืองโยกเมอัมกับชานเมือง เมืองเบธโฮโรนกับชานเมือง 69เมืองอัยยาโลนกับชานเมือง เมืองกัทริมโมนกับชานเมือง 70และมอบเมืองจากเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าคือ เมืองอาเนอร์กับชานเมือง เมืองบิเลอัมกับชานเมืองให้แก่ตระกูลคนโคฮาทที่เหลืออยู่ 71บุตรหลานของเกอร์โชมรับจากตระกูลเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าดังนี้ โกลานในบาชานกับชานเมือง และอัชทาโรทกับชานเมือง 72และจากเผ่าอิสสาคาร์คือเมืองเคเดชกับชานเมือง เมืองดาเบรัทกับชานเมือง 73และราโมทพร้อมกับทุ่งหญ้า และอาเนมกับชานเมือง 74จากเผ่าอาเชอร์คือ มาชาลกับชานเมือง ฮับโดนกับชานเมือง 75หุ-กอกกับชานเมือง และเรโหบกับชานเมือง 76และจากเผ่านัฟทาลีคือเคเดชในกาลิลีกับชานเมือง ฮัมโมนกับชานเมือง คีริยาธาอิมพร้อมกับชานเมือง 77ส่วนบุตรหลานเมรารีที่เหลืออยู่นั้นรับจากเผ่าเศบูลุนคือริมโมโนกับชานเมือง ทาโบร์กับชานเมือง 78และฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นตรงข้ามเยรีโคคือฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้น จากเผ่ารูเบนคือเบเซอร์ในทะเลทรายกับชานเมือง ยาซาห์กับชานเมือง 79เคเดโมทกับชานเมือง และเมฟาอาทกับชานเมือง 80และจากเผ่ากาดคือราโมทในกิเลอาดกับชานเมือง มาหะนาอิมกับชานเมือง 81เฮสโบนกับชานเมือง ยาเซอร์กับชานเมือง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\