1 พงศาวดาร 7

1บุตรของอิสสาคาร์คือโทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน รวม 4 คนด้วยกัน 2บุตรของโทลาคืออุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมูเอล ซึ่งเป็นบรรดาหัวหน้าของตระกูลบิดาเขาคือของโทลาและเป็นนักรบกล้าหาญในสมัยของพวกเขา และจำนวนของคนเหล่านี้ในสมัยของดาวิดคือ 22,600 คน 3บุตรของอุสซีคืออิสราหิยาห์ และบุตรของอิสราหิยาห์คือมีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ทั้ง 5 คนเป็นผู้นำ 4และพร้อมกับคนเหล่านี้ตามลำดับพงศ์ของตระกูลบิดาเขามีทหาร 36,000 คนพร้อมสำหรับสงคราม เพราะพวกเขามีภรรยาและบุตรมาก 5ญาติพี่น้องของพวกเขาเป็นคนในตระกูลทั้งหมดของอิสสาคาร์ เป็นนักรบกล้าหาญจำนวน 87,000 คน ตามทะเบียนลำดับพงศ์ 6บุตรเบนยามินมี 3 คนคือเบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล 7บุตรของเบลามี 5 คนคือเอสโบน อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี เป็นผู้นำของตระกูลบิดาเขา เป็นนักรบกล้าหาญจำนวน 22,034 คน ตามทะเบียนลำดับพงศ์ 8บุตรของเบเคอร์คือเศมิราห์ โยอาช เอลีเอเซอร์ เอลีโอนัย อม-รี เยเรโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเบเคอร์ 9พวกเขาถูกบันทึกในทะเบียนลำดับพงศ์ เป็นผู้นำตระกูลบิดาของเขา เป็นนักรบกล้าหาญจำนวน 22,000 คน 10บุตรของเยดียาเอลคือบิลฮาน และบุตรของบิลฮานคือเยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอาหิชาฮาร์ 11ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเยดียาเอลเป็นพวกผู้นำตระกูลของเขา เป็นนักรบกล้าหาญจำนวน 17,200 คน พร้อมที่จะออกรบในสงคราม 12ชุปปิมและหุปปิมเป็นบุตรอิระ หุชิมเป็นบุตรอาเฮอร์ 13บุตรของนัฟทาลีคือยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม เป็นบุตรของนางบิลฮาห์ 14บุตรของมนัสเสห์คืออัสรีเอล ผู้เป็นบุตรของภรรยาน้อยชาวซีเรีย และนางเป็นมารดาของมาคีร์บิดาของกิเลอาด 15มาคีร์ก็หาภรรยาให้หุปปิม และชุปปิม พี่สาวของเขาชื่อมาอาคาห์ และคนที่สองชื่อเศโลเฟหัด และเศโลเฟหัดมีบุตรหญิงหลายคน 16และมาอาคาห์ภรรยาของมาคีร์มีบุตรชายคนหนึ่ง นางตั้งชื่อเขาว่าเปเรช และน้องชายของเขาชื่อเชเรช และพวกบุตรของเขาชื่ออุลาม และราเคม 17บุตรของอุลามคือเบดาน คนเหล่านี้เป็นบุตรของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรมาคีร์ ผู้เป็นบุตรมนัสเสห์ 18และฮัมโมเลเคทน้องสาวของเขาเป็นมารดาของอิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาลาห์ 19บรรดาบุตรของเชมิดาคืออาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม 20บุตรของเอฟราอิมคือชูเธลาห์ บุตรของชูเธลาห์คือเบเรด บุตรของเบเรดคือทาหัท บุตรของทาหัทคือเอเลอาดาห์ บุตรของเอเลอาดาห์คือทาหัท 21บุตรของทาหัทคือศาบาด บุตรของศาบาดคือชูเธลาห์ และเอเซอร์กับเอเลอัด ทั้งสองคนถูกชาวกัทที่เกิดในดินแดนนั้นฆ่าทิ้ง เพราะเขาทั้งสองลงไปปล้นฝูงปศุสัตว์ของพวกเขา 22และเอฟราอิมบิดาของพวกเขาก็โศกเศร้าหลายวัน และพวกพี่น้องของเขาก็มาปลอบโยนเขา 23และเอฟราอิมก็เข้าไปหาภรรยา และนางก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายคนหนึ่ง และเขาตั้งชื่อว่าเบรียาห์ เพราะว่ามีสิ่งร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวเขา 24บุตรหญิงของเขาชื่อเชเอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์ 25เอฟราอิมมีบุตรชื่อเรฟาห์ บุตรเรฟาห์คือเรเชฟ บุตรเรเชฟคือเทลาห์ บุตรเทลาห์คือทาหาน 26บุตรทาหานคือลาดาน บุตรลาดานคืออัมมีฮูด บุตรอัมมีฮูดคือเอลีชามา 27บุตรเอลีชามาคือนูน บุตรนูนคือโยชูวา 28ที่ดิน เมืองและที่อยู่ของพวกเขาคือเบธเอลกับบรรดาหมู่บ้าน และนาอารันด้านตะวันออก และเกเซอร์ด้านตะวันตกกับบรรดาหมู่บ้าน และเมืองเชเคมกับบรรดาหมู่บ้าน และอัยยาห์กับบรรดาหมู่บ้าน 29และตามพรมแดนของคนมนัสเสห์มี เมืองเบธชานกับบรรดาหมู่บ้าน ทาอานาคกับบรรดาหมู่บ้าน เมกิดโดกับบรรดาหมู่บ้าน โดร์กับบรรดาหมู่บ้าน บุตรหลานของโยเซฟบุตรอิสราเอลอาศัยอยู่ในที่เหล่านี้ 30บุตรของอาเชอร์คืออิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31บุตรของเบรียาห์คือเฮเบอร์ และมัลคีเอล ผู้เป็นบิดาของบิรซาวิธ 32เฮเบอร์เป็นบิดาของยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธาม และชูวาน้องสาวของพวกเขา 33บุตรของยาเฟล็ทคือปาสัค บิมฮาล และอัชวาท เหล่านี้เป็นบุตรของยาเฟล็ท 34บุตรของเชเมอร์คืออาหิ โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม 35บุตรเฮเลมน้องชายของเขาคือโศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล 36บุตรของโศฟาห์คือ สุอาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์ 37เบเชอร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธราน และเบโอรา 38บุตรของเยเธอร์คือเยฟุนเนห์ ปิสปา และอารา 39บุตรของอุลลาคืออาราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย 40ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของอาเชอร์ เป็นผู้นำตระกูลของพวกเขา เป็นนักรบกล้าหาญที่ถูกคัดเลือกไว้เป็นผู้นำของเหล่าเจ้านาย จำนวนคนที่พร้อมรบในสงครามตามที่บันทึกไว้ในทะเบียนลำดับพงศ์คือ 26,000 คน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\