1 พงศาวดาร 8

1เบนยามินเป็นบิดาของเบ-ลาบุตรหัวปีของเขา อัชเบลคนที่สอง อาหะราห์คนที่สาม 2โนฮาห์คนที่สี่ ราฟาคนที่ห้า 3บุตรของเบ-ลาคือ อัดดาร์ เก-รา อาบีฮูด 4อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์ 5เก-รา เชฟูฟาน และหุราม 6ต่อไปนี้เป็นบุตรของเอฮูด (เขาทั้งหลายเป็นผู้นำของบรรดาตระกูลที่เป็นชาวเมืองเกบา และพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยยังเมืองมานาฮาท) 7คือนาอามาน อาหิยาห์ และเก-รา ผู้พาพวกเขาไป และเขาเป็นบิดาของอุสซา และอาหิฮูด 8และชาหะราอิมมีบุตรชายในดินแดนโมอับ ภายหลังจากที่เขาไล่หุชิมและบาอารา ภรรยาทั้งสองของเขาไปแล้ว 9เขามีบุตรกับโฮเดชภรรยาของเขาคือโยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้เป็นบุตรของเขา เป็นผู้นำของตระกูลเขา 11เขามีบุตรกับหุชิมด้วยคืออาบีทูบและเอลปาอัล 12บุตรของเอลปาอัลคือเอเบอร์ มิชอัม และเชเมด ผู้สร้างเมืองโอโน และเมืองโลดพร้อมกับหลายหมู่บ้าน 13และเบรียาห์ และเชมา (เขาทั้งหลายเป็นเหล่าผู้นำบรรดาตระกูลที่เป็นชาวเมืองอัยยาโลน ที่ขับไล่ชาวเมืองกัทไปเสียนั้น) 14และอาหิโย ชาชัก และเยเรโมท 15เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์ 16มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา เป็นบุตรของเบรียาห์ 17เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์ 18อิชเมรัย อิสลิยาห์ และโยบับเป็นบุตรของเอลปาอัล 19ยาคิม ศิครี ศับดี 20เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล 21อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราท เป็นบุตรของชิเมอี 22อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23อับโดน ศิครี ฮานาน 24ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธียาห์ 25อิฟไดยาห์ และเปนูเอล เป็นบุตรของชาชัก 26ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิยาห์ 27ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศีครี เป็นบุตรของเยโรฮัม 28คนเหล่านี้เป็นผู้นำตระกูลของพวกเขา ตามลำดับพงศ์ของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นผู้นำที่อาศัยในเยรูซาเล็ม 29และในกิเบโอนก็มีบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 30บุตรหัวปีของท่านชื่ออับโดน แล้วก็มี ศูร์ คีช บาอัล นาดับ 31เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32และมิกโลท (ผู้เป็นบิดาของชิเมอาห์) พวกเขาอยู่ใกล้กับญาติของเขาด้วย พวกเขาอาศัยในเยรูซาเล็มกับญาติของเขา 33เนอร์เป็นบิดาของคีช คีชเป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของ โยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล 34และบุตรโยนาธานคือเมริบบาอัล และเมริบบาอัลเป็นบิดาของมีคาห์ 35บุตรของมีคาห์คือปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 36และอาหัสเป็นบิดาของเยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์เป็นบิดาของ อาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี ศิมรีเป็นบิดาของโมซา 37โมซาเป็นบิดาของบิเนอา บุตรบิเนอาคือราฟาห์ บุตรราฟาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรเอเลอาสาห์คืออาเซล 38อาเซลมีบุตร 6 คน และต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกเขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีย์ และฮานัน ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของอาเซล 39บุตรของเอเชกน้องชายของเขาคือ อุลามบุตรหัวปีของเขา เยอูชคนที่สอง และเอลีเฟเลทคนที่สาม 40บุตรชายของอุลามเป็นเหล่านักรบกล้าหาญ เป็นพวกนักธนู มีบุตรหลานมากมายจำนวน 150 คน คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรหลานของเบนยามิน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\