1 พงศาวดาร 9

1ดังนั้นอิสราเอลทั้งปวงขึ้นทะเบียนลำดับพงศ์ และทะเบียนนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือกษัตริย์แห่งอิสราเอล และยูดาห์ก็ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขา 2พวกแรกที่เข้ามาอาศัยในที่กรรมสิทธิ์ของเขา ในบรรดาเมืองของเขานั้นคือคนอิสราเอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร 3และในเยรูซาเล็มมีบุตรหลานบางคนของพวกยูดาห์ พวกเบนยามิน พวกเอฟราอิม และพวกมนัสเสห์ อาศัยอยู่ 4คืออุธัยเป็นบุตรอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรอม-รี ผู้เป็นบุตรอิมรี ผู้เป็นบุตรบานีเชื้อสายของเปเรศ ผู้เป็นบุตรยูดาห์ 5และจากคนชิโลห์คืออาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรของเขา 6จากบุตรของเศ-ราห์คือเยอูเอล กับบรรดาญาติของพวกเขาเป็น 690 คน 7จากบุตรของเบนยามินคือสัลลูผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรหัสเสนูอาห์ 8อิบเนยาห์บุตรเยโรฮัม เอลาห์บุตรอุสซี ผู้เป็นบุตรมิครี และเมชุลลามบุตรเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรเรอูเอล ผู้เป็นบุตรอิบนียาห์ 9และบรรดาญาติของพวกเขาตามลำดับพงศ์ของเขาเป็น 956 คน ทั้งหมดนี้เป็นผู้นำตระกูลตามตระกูลบิดาของพวกเขา 10จากพวกปุโรหิต มีเยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน 11และอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรศาโดก ผู้เป็นบุตรเมราโยท ผู้เป็นบุตรอาหิทูบ หัวหน้าผู้ดูแลพระวิหารของพระเจ้า 12และอาดายาห์ผู้เป็นบุตรเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรมัลคิยาห์และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรอาดีเอล ผู้เป็นบุตรยาเซราห์ ผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรอิมเมอร์ 13และบรรดาญาติของพวกเขา ผู้เป็นผู้นำตระกูลบิดาของพวกเขา รวมเป็น 1,760 คน เป็นคนมีความสามารถมากสำหรับงานปรนนิบัติในพระวิหารของพระเจ้า 14จากคนเลวี มีเชไมอาห์ผู้เป็นบุตรหัสชูบ ผู้เป็นบุตรอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรฮาซาบิยาห์จากบุตรหลานของเมรารี 15กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรมีคา ผู้เป็นบุตรศิครี ผู้เป็นบุตรอาสาฟ 16และโอบาดีห์ ผู้เป็นบุตรเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรกาลาล ผู้เป็นบุตรเยดูธูน และเบเรคยาห์ผู้เป็นบุตรอาสา ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชาวเนโทฟาห์ 17บรรดาผู้เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และบรรดาญาติของพวกเขา (ชัลลูมเป็นผู้นำ) 18ประจำอยู่จนบัดนี้ที่ประตูของพระราชาด้านตะวันออก คนเหล่านี้เป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของบุตรหลานของเลวี 19ชัลลูมเป็นบุตรโคเรผู้เป็นบุตรเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรโคราห์ และบรรดาญาติในตระกูลบิดาของเขาคือ คนโคราห์ เป็นผู้ดูแลการงานปรนนิบัติ เป็นผู้เฝ้าธรณีประตูของเต็นท์ ดังบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้ดูแลค่ายของพระยาห์เวห์ เป็นผู้ดูแลทางเข้า 20และในสมัยก่อนฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาร์ เป็นผู้นำของพวกเขา พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับเขา 21เศคาริยาห์บุตรเมเชเลมิยาห์ เป็นผู้เฝ้าทางเข้าประตูเต็นท์นัดพบ 22ผู้ถูกเลือกเป็นผู้เฝ้าประตูที่ธรณีทั้งหมดมี 212 คน พวกเขาได้รับการบันทึกในทะเบียนลำดับพงศ์ในหมู่บ้านของพวกเขา ดาวิดและซามูเอลผู้ทำนายแต่งตั้งพวกเขาไว้ในตำแหน่งรับผิดชอบนี้ 23ดังนั้นพวกเขาและบุตรหลานของพวกเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูวิหารของพระยาห์เวห์ เป็นผู้เฝ้าประตูของพระนิเวศคือเต็นท์ 24ผู้เฝ้าประตูอยู่ทั้งสี่ด้านคือด้านตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้ 25และบรรดาญาติของพวกเขาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขา ต้องเข้ามาทุกๆ 7 วันตามเวลากำหนด เพื่อจะอยู่กับคนเหล่านี้ 26เพราะนายประตูทั้งสี่คน เป็นพวกเลวี มีตำแหน่งรับผิดชอบ จึงเป็นผู้ดูแลห้องและคลังของพระวิหารของพระเจ้า 27และพวกเขาพักอาศัยอยู่รอบพระวิหารของพระเจ้า เพราะหน้าที่เฝ้าตกอยู่กับเขา และพวกเขามีหน้าที่เปิดประตูทุกเช้า 28บางคนในพวกเขาเป็นคนดูแลเครื่องใช้ในการปรนนิบัติ เพราะว่าต้องนับเมื่อเบิกออกไปหรือส่งเข้ามา 29และบางคนในพวกเขาถูกแต่งตั้งให้ดูแลเครื่องใช้และดูแลเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งสิ้น แป้งอย่างดี เหล้าองุ่น น้ำมัน กำยาน และเครื่องเทศ 30และบางคนซึ่งเป็นบุตรหลานของเหล่าปุโรหิตก็เตรียมเครื่องเทศผสม 31และมัททีธิยาห์คนเลวีคนหนึ่ง ผู้เป็นบุตรหัวปีของชัลลูม คนโคราห์มีตำแหน่งรับผิดชอบดูแลสิ่งที่ปิ้งในถาด 32และพวกพี่น้องของพวกเขาบางคนซึ่งเป็นคนโคฮาทเป็นผู้ดูแลขนมตั้งถวาย มีหน้าที่จัดเตรียมทุกวันสะบาโต 33ต่อไปนี้เป็นเหล่านักร้องคือผู้นำตระกูลคนเลวีผู้อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหาร ไม่ต้องทำการปรนนิบัติอย่างอื่น เพราะพวกเขาอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืน 34คนเหล่านี้เป็นผู้นำตระกูลของคนเลวี ตามลำดับพงศ์ของพวกเขา เป็นบรรดาผู้นำ คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม 35ในกิเบโอนนั้นเยอีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของเขาชื่อมาอาคาห์ 36และบุตรชายหัวปีของเขาชื่ออับโดน แล้วก็มีศูร์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ 37เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท 38และมิกโลทเป็นบิดาของชิเมอัม พวกเขาอยู่ใกล้กับญาติของเขาด้วย พวกเขาอาศัยในเยรูซาเล็มกับญาติของเขา 39เนอร์เป็นบิดาของคีช คีชเป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล 40บุตรโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลเป็นบิดาของมีคาห์ 41บุตรของมีคาห์คือปิโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 42และอาหัสเป็นบิดาของยาราห์ และยาราห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี และศิมรีเป็นบิดาของโมซา 43โมซาเป็นบิดาของบิเนอา และบุตรบิเนอาคือเรไฟยาห์ บุตรเรไฟยาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรเอเลอาสาห์คืออาเซล 44อาเซลมีบุตรชาย 6 คน และต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกเขาคือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน เหล่านี้เป็นบุตรของอาเซล


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\