1 พงศ์กษัตริย์ 16

1แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์ได้มาถึงเยฮูบุตรฮานานี กล่าวโทษบาอาชาว่า 2"ในเมื่อเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากผงคลี และตั้งเจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเรา แต่เจ้าได้ดำเนินตามทางของเยโรโบอัม และได้ทำให้อิสราเอลประชากรของเราทำบาป ทำให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทั้งหลาย 3นี่แน่ะ บาอาชา เราจะกวาดล้างเจ้าและราชวงศ์ของเจ้าให้สิ้น และทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 4ผู้ใดในวงศ์บาอาชาที่ตายในเมือง สุนัขจะกิน และผู้ใดที่ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน" 5ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของบาอาชา และสิ่งที่พระองค์ทรงทำ และพระราชอำนาจของพระองค์ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ? 6และบาอาชาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ที่เมืองทีรซาห์ และเอลาห์พระราชโอรสก็ขึ้นครองราชย์แทน 7ยิ่งกว่านั้นอีก พระวจนะของพระยาห์เวห์ได้มาโดยผู้เผยพระวจนะเยฮูบุตรฮานานี กล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ของพระองค์ ทั้งเรื่องความชั่วทุกอย่างซึ่งทรงทำในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ คือทำให้พระองค์กริ้วด้วยพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระราชา ที่เป็นเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัม และเรื่องที่บาอาชาทรงทำลายราชวงศ์นั้นด้วย 8ในปีที่ยี่สิบหกแห่งรัชกาลอาสากษัตริย์ของยูดาห์ เอลาห์พระราชโอรสของบาอาชาทรงเริ่มครองอิสราเอลในเมืองทีรซาห์ และทรงครองอยู่สองปี 9แต่ศิมรีข้าราชการของพระองค์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองรถรบครึ่งหนึ่งของพระองค์ ได้คิดกบฏต่อพระองค์ เมื่อพระองค์ประทับที่เมืองทีรซาห์ พระองค์ทรงดื่มจนเมาในบ้านของอารซา ผู้บัญชาการราชสำนักในเมืองทีรซาห์ 10ศิมรีได้เข้ามาฟันพระองค์ล้มลงและประหารพระองค์เสีย ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสาพระราชาของยูดาห์ แล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 11และต่อมาเมื่อศิมรีทรงเป็นกษัตริย์ พอประทับบนบัลลังก์ ก็ทรงประหารราชวงศ์ของบาอาชาเสียสิ้น พระองค์ไม่ทรงเหลือชายสักคนเดียวที่เป็นญาติสนิท หรือมิตรสหายของบาอาชาไว้เลย 12ดังนั้นศิมรีทรงทำลายราชวงศ์ของบาอาชาจนสิ้น ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ซึ่งทรงกล่าวโทษบาอาชาโดยเยฮูผู้เผยพระวจนะ 13เพราะบาปทั้งสิ้นของบาอาชาและบาปของเอลาห์ พระราชโอรสของพระองค์ซึ่งได้ทรงกระทำ และทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย ทำให้พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลกริ้วด้วยเรื่องรูปเคารพ 14ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเอลาห์ และทุกสิ่งซึ่งทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ? 15ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ ศิมรีทรงครองราชย์ได้เจ็ดวันในเมืองทีรซาห์ ส่วนไพร่พลได้ตั้งค่ายรบกับเมืองกิบเบโธนของคนฟีลิสเตีย 16เมื่อไพร่พลซึ่งตั้งค่ายอยู่นั้นทราบข่าวว่า "ศิมรีได้กบฏและได้ปลงพระชนม์พระราชาเสียแล้ว" คนอิสราเอลทั้งสิ้นจึงตั้งอม-รีผู้บัญชาการกองทัพให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลในวันนั้นที่ในค่าย 17อม-รีและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ขึ้นไปจากเมืองกิบเบโธน เขาทั้งหลายเข้าล้อมเมืองทีรซาห์ 18และต่อมาเมื่อศิมรีทรงเห็นว่าเมืองนั้นแตกแล้ว ก็เสด็จเข้าไปในป้อมของพระราชวัง และทรงเผาพระราชวังเสียด้วยไฟ และสิ้นพระชนม์ 19เพราะบาปซึ่งพระองค์ทรงทำไว้ คือทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ ทรงดำเนินในทางของเยโรโบอัม และด้วยบาปซึ่งพระองค์ทรงทำ ทรงนำอิสราเอลทำบาปด้วย 20ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของศิมรี รวมทั้งการกบฏซึ่งพระองค์ทรงก่อ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ? 21แล้วประชาชนอิสราเอลได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่งของประชาชนติดตามทิบนีบุตรกีนัท และยกท่านขึ้นเป็นกษัตริย์ และอีกครึ่งหนึ่งติดตามอม-รี 22แต่ประชาชนที่ติดตามอม-รีได้รบชนะประชาชนที่ติดตามทิบนีบุตรกีนัท ทิบนีจึงสิ้นชีวิต และอม-รีก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ 23ในปีที่สามสิบเอ็ดแห่งรัชกาลอาสาพระราชาแห่งยูดาห์ อม-รีได้เริ่มครองอิสราเอล และทรงครองอยู่ 12 ปี พระองค์ทรงครองในเมืองทีรซาห์ 6 ปี 24พระองค์ทรงซื้อภูเขาสะมาเรียจากเชเมอร์ด้วยเงินสองตะลันต์ และทรงสร้างเมืองบนภูเขานั้น และทรงขนานนามเมืองที่ทรงสร้างนั้นว่า สะมาเรีย ตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั้น 25อม-รีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ และทรงทำชั่วยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ผู้อยู่ก่อนพระองค์ 26เพราะพระองค์ทรงดำเนินตามทางทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และตามบาปของพระองค์ซึ่งทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย ทำให้พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลกริ้วด้วยรูปเคารพทั้งหลายของพวกเขา 27ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของอม-รีซึ่งทรงทำ และพระราชอำนาจซึ่งทรงสำแดง ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ? 28และอม-รีทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในกรุงสะมาเรีย และอาหับพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน 29ในปีที่สามสิบแปดแห่งรัชกาลอาสาพระราชาของยูดาห์ อาหับพระราชโอรสของอม-รีทรงเริ่มครองอิสราเอล และอาหับพระราชโอรสของอม-รีได้ทรงครองอิสราเอลในกรุงสะมาเรีย 22 ปี 30และอาหับพระราชโอรสของอม-รีได้ทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ มากยิ่งกว่าบรรดาพระราชาที่อยู่ก่อนพระองค์ 31และต่อมา ดูเหมือนว่า การที่พระองค์ทรงดำเนินตามบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัทนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย พระองค์จึงทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ทบาอัลพระราชาของชาวไซดอนมาเป็นมเหสี และไปปรนนิบัติพระบาอัล และนมัสการพระนั้น 32พระองค์ทรงตั้งแท่นบูชาพระบาอัลในนิเวศของพระบาอัล ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในกรุงสะมาเรีย 33และอาหับทรงสร้างพระอาเช-ราห์ อาหับทรงทำการที่ทำให้พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธ มากยิ่งกว่าพระราชาแห่งอิสราเอลทุกพระองค์ซึ่งอยู่ก่อนพระองค์ 34ในรัชกาลของพระองค์ ฮีเอลชาวเบธเอลได้สร้างเมืองเยรีโค ท่านได้วางรากฐานเมืองนั้นโดยต้องเสียอาบีรัมบุตรหัวปีของท่าน และตั้งประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ ซึ่งตรัสทางโยชูวาบุตรนูน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\