2 พงศาวดาร 19

1และเยโฮชาฟัทพระราชาแห่งยูดาห์เสด็จกลับไปโดยสวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม 2ผู้ทำนายคือเยฮูบุตรฮานานีออกไปเฝ้า และทูลพระราชาเยโฮชาฟัทว่า "ควรหรือที่ฝ่าพระบาทจะทรงช่วยคนอธรรม และรักผู้ที่เกลียดชังพระยาห์เวห์? เพราะเหตุนี้พระพิโรธจากพระยาห์เวห์จึงมาถึงฝ่าพระบาท 3อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงพบความดีในฝ่าพระบาทบ้าง เพราะฝ่าพระบาททรงทำลายบรรดาเสาอาเช-ราห์เสียจากแผ่นดิน และตั้งพระทัยแสวงหาพระเจ้า" 4เยโฮชาฟัทประทับที่กรุงเยรูซาเล็มและพระองค์เสด็จออกไปท่ามกลางประชาชนอีก ตั้งแต่เบเออร์เชบาถึงเทือกเขาเอฟราอิม และทรงนำเขาทั้งหลายกลับมายังพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 5พระองค์ทรงตั้งผู้พิพากษาในแผ่นดิน ตามเมืองป้อมทั้งหมดของยูดาห์ทีละเมือง 6และตรัสกับผู้พิพากษาพวกนั้นว่า "จงพิจารณาสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะทำ เพราะพวกท่านไม่ได้พิพากษาเพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระยาห์เวห์ พระองค์สถิตกับท่านในการพิพากษา 7ฉะนั้นจงให้ความยำเกรงพระยาห์เวห์อยู่ในตัวท่านทั้งหลาย จงระมัดระวังสิ่งที่พวกท่านทำ เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเราไม่มีความอยุติธรรม ไม่มีความลำเอียง และไม่มีการรับสินบน" 8ยิ่งกว่านั้นอีก ในกรุงเยรูซาเล็ม เยโฮชาฟัททรงตั้งบางคนจากพวกเลวีจากพวกปุโรหิต และหัวหน้าตระกูลของอิสราเอล เพื่อให้พิพากษาเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระยาห์เวห์และความขัดแย้งระหว่างกัน เขาทั้งหลายมีตำแหน่งในกรุงเยรูซาเล็ม 9และพระองค์ทรงกำชับเขาทั้งหลายว่า "ท่านทั้งหลายจงทำด้วยความยำเกรงพระยาห์เวห์ ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเต็มใจของท่าน 10เมื่อมีคดีมาถึงพวกท่านจากพี่น้องของท่านผู้อาศัยอยู่ในเมืองของเขา เกี่ยวกับเรื่องฆ่าฟันกัน เรื่องธรรมบัญญัติ พระบัญญัติ กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ท่านทั้งหลายควรจะตักเตือนพวกเขา เพื่อเขาจะไม่ทำผิดต่อพระยาห์เวห์ แล้วพระพิโรธจึงจะไม่มาเหนือท่านและพี่น้องของท่าน พวกท่านจงทำเช่นนี้ แล้วท่านจะไม่ทำผิด 11ดูสิ อามาริยาห์มหาปุโรหิตก็อยู่เหนือท่านทั้งหลายในทุกเรื่องของพระยาห์เวห์ และเศบาดิยาห์บุตรอิชมาเอลเจ้านายของเชื้อวงศ์ยูดาห์ก็อยู่เหนือท่านในทุกเรื่องของพระราชา และพวกเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ปรนนิบัติพวกท่าน จงทำด้วยความกล้าหาญ และขอพระยาห์เวห์สถิตกับผู้ที่ทำความดี"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\