2 พงศาวดาร 24

1โยอาชมีพระชนมายุ 7 พรรษา เมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 40 ปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าศิบียาห์แห่งเมืองเบเออร์เชบา 2และโยอาชทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดาปุโรหิต 3เยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์สององค์ และพระองค์ก็ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาหลายองค์ 4ต่อมาภายหลังโยอาชตั้งพระทัยที่จะซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 5พระองค์ทรงประชุมบรรดาปุโรหิตและพวกคนเลวี แล้วตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "จงออกไปยังเมืองต่างๆ ของยูดาห์และเก็บเงินเป็นรายปีจากอิสราเอลทั้งหมด เพื่อซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าของพวกเจ้า และจงรีบเร่งทำงานนั้น" แต่คนเลวีไม่ได้รีบเร่ง 6พระราชาจึงตรัสเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นหัวหน้า และตรัสกับท่านว่า "ทำไมท่านไม่เรียกร้องพวกคนเลวีให้นำค่าบำรุงเข้ามาจากยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม? คือค่าบำรุงที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์กำหนดให้ชุมนุมชนอิสราเอลนำมาเพื่อเต็นท์แห่งสักขีพยาน" 7เพราะพระนางอาธาลิยาห์ หญิงชั่วร้ายคนนั้นและพวกผู้ใกล้ชิดได้ปล้นพระนิเวศของพระเจ้า และใช้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์สำหรับพระบาอัล 8พระราชาจึงทรงบัญชา และเขาทั้งหลายทำหีบใบหนึ่งวางไว้นอกประตูพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 9และมีคำประกาศไปทั่วยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม ให้นำค่าบำรุงซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดแก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดารนั้น เข้ามาถวายพระยาห์เวห์ 10แล้วเจ้านายทั้งหมดและประชาชนทุกคนก็เปรมปรีดิ์ และเขาทั้งหลายนำค่าบำรุงมาหย่อนลงในหีบจนเต็ม 11แล้วคนเลวีนำหีบเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ของพระราชา และเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาเห็นว่ามีเงินมาก ราชเลขาและเจ้าหน้าที่ของมหาปุโรหิตจะเข้ามาเทหีบออก แล้วนำหีบกลับไปไว้ที่เดิม เขาทั้งหลายทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่า จนเก็บเงินได้เป็นจำนวนมาก 12พระราชาและเยโฮยาดาก็มอบให้กับบรรดาผู้ดูแลกิจการแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์ เขาทั้งหลายก็จ้างช่างก่อสร้างและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาห์เวห์ รวมทั้งช่างเหล็กและช่างทองสัมฤทธิ์ ให้บูรณะพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 13พวกคนงานที่รับจ้างก็ทำงาน และงานบูรณะฟื้นฟูก็ก้าวหน้าในมือของพวกเขา เขาทั้งหลายซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าตามขนาดเดิม และเสริมให้แข็งแรงขึ้น 14เมื่อทำเสร็จแล้ว พวกเขาก็นำเงินส่วนที่เหลืออยู่มาวางเฉพาะพระพักตร์พระราชาและต่อหน้าเยโฮยาดา แล้วพวกเขาใช้เงินนั้นทำเครื่องใช้สำหรับพระนิเวศของพระยาห์เวห์ เครื่องใช้สำหรับการปรนนิบัติและสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัว รวมทั้งชามเล็กและภาชนะทองคำและเงินต่างๆ แล้วเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในพระนิเวศของพระยาห์เวห์อยู่เสมอ ตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดา 15แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและแก่หง่อมแล้วก็สิ้นชีวิต เมื่อสิ้นชีวิตท่านมีอายุ 130 ปี 16เขาก็ฝังศพท่านไว้ในนครของดาวิดกับบรรดาพระราชา เพราะท่านทำการดีในอิสราเอลเพื่อพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์ 17หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์เข้ามาถวายบังคมต่อพระราชา แล้วพระราชาก็ทรงฟังคำทูลของพวกเขา 18และเขาทั้งหลายทอดทิ้งพระนิเวศของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา และปรนนิบัติบรรดาพระอาเช-ราห์และรูปเคารพ แล้วพระพิโรธก็ลงมาเหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม เพราะความชั่วนี้ของพวกเขา 19แต่พระยาห์เวห์ยังทรงใช้ผู้เผยพระวจนะมานำพวกเขาให้กลับมายังพระองค์ ผู้เผยพระวจนะเหล่านี้เป็นพยานกล่าวโทษเขา แต่พวกเขาไม่ยอมฟัง 20แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมทับเศคาริยาห์ บุตรเยโฮยาดาปุโรหิต และเศคาริยาห์ยืนอยู่เหนือประชาชน แล้วกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า 'ทำไมพวกเจ้าจึงละเมิดพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ ซึ่งทำให้พวกเจ้าไม่เจริญ เนื่องจากเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงละทิ้งพวกเจ้า'~" 21แต่พวกเขาปองร้ายเศคาริยาห์ และพวกเขาขว้างเขาตายด้วยหินในลานพระนิเวศของพระยาห์เวห์โดยพระบัญชาของพระราชา 22พระราชาโยอาชไม่ได้ทรงระลึกถึงความกรุณา ที่เยโฮยาดาบิดาของเศคาริยาห์สำแดงต่อพระองค์ แต่ทรงสังหารบุตรชายของท่าน และเมื่อเขากำลังจะตาย เขาพูดว่า "ขอพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรและแก้แค้น" 23พอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับโยอาช พวกเขามาถึงยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม แล้วทำลายพวกเจ้านายของประชาชนจากประชาชน และส่งของริบที่ได้ทั้งหมดไปยังพระราชาแห่งดามัสกัส 24แม้ว่ากองทัพซีเรียที่มานั้นมีจำนวนน้อย พระยาห์เวห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขา เพราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา ดังนี้แหละ คนซีเรียก็ลงโทษโยอาช 25เมื่อพวกเขาจากพระองค์ไป (พวกเขาละพระองค์ที่บาดเจ็บสาหัสไว้) ข้าราชการของพระองค์ก็ปองร้ายพระองค์ เพราะโลหิตของบุตรชายของเยโฮยาดาปุโรหิต และพวกเขาปลงพระชนม์พระองค์บนแท่นบรรทม พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ได้ฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของบรรดาพระราชา 26คนที่ปองร้ายพระองค์ คือศาบาดบุตรนางชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮศาบาดบุตรนางชิมริทคนโมอับ 27เรื่องราวของบรรดาพระราชโอรสของพระองค์และครุวาทมากมายที่กล่าวโทษพระองค์ รวมทั้งการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า ดูสิ บันทึกไว้ในหนังสืออรรถาธิบายเกี่ยวกับพงศ์กษัตริย์ และอามาซิยาห์พระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชย์แทนพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\