2 พงศาวดาร 29

1เฮเซคียาห์มีพระชนมายุ 25 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 29 ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบียาห์บุตรหญิงของเศคาริยาห์ 2และพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ ตามทุกอย่างที่ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำ 3ในเดือนแรกของปีแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้น 4พระองค์ทรงนำบรรดาปุโรหิตและพวกคนเลวีเข้ามา แล้วทรงให้ชุมนุมกันที่ลานด้านตะวันออก 5และตรัสกับพวกเขาว่า "คนเลวีทั้งหลาย ขอให้ฟังเรา จงชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ และชำระพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านให้บริสุทธิ์ และเอาสิ่งที่เป็นมลทินออกจากสถานบริสุทธิ์ 6เพราะบรรพบุรุษทั้งหลายของพวกเราไม่ซื่อสัตย์ และทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเรา พวกเขาละทิ้งพระองค์ แล้วหันหน้าของพวกเขาจากที่ประทับของพระยาห์เวห์ และหันหลังให้ 7เขาทั้งหลายยังปิดประตูหน้ามุขพระนิเวศและดับดวงประทีปด้วย ทั้งไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล 8เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระยาห์เวห์จึงมาเหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเหมือนสิ่งที่น่ากลัว สิ่งที่น่าสยดสยอง และสิ่งที่น่าเยาะเย้ยดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกับตาของท่านแล้ว 9และดูสิ บรรพบุรุษของพวกเราล้มลงด้วยดาบ บุตรชายบุตรหญิงและภรรยาของพวกเราตกเป็นเชลยเพราะเหตุนี้ 10บัดนี้เราตั้งใจจะทำพันธสัญญากับพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อว่าพระพิโรธที่รุนแรงจะหันไปจากพวกเรา 11บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้า อย่าเพิกเฉยในเวลานี้ เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกพวกท่านให้ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อปรนนิบัติพระองค์ และเป็นผู้ปรนนิบัติของพระองค์และเพื่อเผาเครื่องหอม" 12แล้วบรรดาคนเลวีก็เริ่มต้นทำงาน ได้แก่มาฮาทบุตรอามาสัย และโยเอลบุตรอาซาริยาห์ ผู้มาจากพงศ์พันธุ์ของโคฮาท และที่มาจากพงศ์พันธุ์ของเมรารี มีคีช คือ บุตรอับดี และอาซาริยาห์ บุตรเฮฮาลเลเลล ที่มาจากพงศ์พันธุ์ของเกอร์โชน คือโยอาห์บุตรศิมมาห์และเอเดนบุตรโยอาห์ 13ที่มาจากพงศ์พันธุ์ของเอลีซาฟาน คือ ชิมรีและเยอูเอล ที่มาจากพงศ์พันธุ์ของอาสาฟคือเศคาริยาห์และมัทธานิยาห์ 14ที่มาจากพงศ์พันธุ์ของเฮมานคือเยฮูเอลและชิเมอี และที่มาจากพงศ์พันธุ์ของเยดูธูนคือเชไมอาห์และอุสซีเอล 15เขาทั้งหลายรวบรวมพี่น้องของเขา และชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ พวกเขาก็เข้าไปตามพระบัญชาของพระราชาโดยพระวจนะของพระยาห์เวห์ เพื่อชำระพระนิเวศของพระยาห์เวห์ให้บริสุทธิ์ 16บรรดาปุโรหิตเข้าไปยังด้านในของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ เพื่อชำระให้บริสุทธิ์ และพวกเขานำสิ่งที่เป็นมลทินซึ่งพบในพระวิหารของพระยาห์เวห์ออกมาที่ลานพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และคนเลวีก็มารับแล้วขนออกไปยังหุบเขาขิดโรน 17เขาทั้งหลายเริ่มชำระในวันแรกของเดือนแรก และในวันที่แปดของเดือนนั้นพวกเขามายังหน้ามุขของพระยาห์เวห์ เขาทั้งหลายชำระพระนิเวศของพระยาห์เวห์อยู่แปดวัน และในวันที่สิบหกของเดือนแรกก็เสร็จงาน 18แล้วเขาทั้งหลายเข้าไปเฝ้าเฮเซคียาห์พระราชาและทูลว่า "พวกข้าพระบาทได้ชำระพระนิเวศของพระยาห์เวห์เสร็จแล้ว ทั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้น รวมทั้งโต๊ะขนมตั้งถวาย และเครื่องใช้ทั้งหมดของโต๊ะนั้น 19เครื่องใช้ทั้งหมดที่กษัตริย์อาหัสทิ้งไปในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงไม่ซื่อสัตย์นั้น พวกข้าพระบาทจัดเตรียมไว้พร้อม และได้ชำระแล้ว ดูสิ ของเหล่านั้นอยู่ที่หน้าแท่นบูชาของพระยาห์เวห์" 20แล้วพระราชาเฮเซคียาห์ทรงลุกขึ้นแต่เช้า และรวบรวมบรรดาเจ้านายของกรุง แล้วเสด็จไปยังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 21เขาทั้งหลายนำวัวผู้เจ็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะผู้เจ็ดตัว มาเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับอาณาจักร สถานนมัสการและยูดาห์ พระองค์ทรงบัญชาบรรดาปุโรหิตที่เป็นเชื้อสายของอาโรน ให้ถวายสัตว์เหล่านั้นบนแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ 22เขาทั้งหลายจึงฆ่าวัวผู้ แล้วปุโรหิตก็มาเอาเลือดไปประพรมที่แท่นบูชา เขาทั้งหลายยังฆ่าแกะผู้ แล้วเอาเลือดของมันพรมที่แท่นบูชา รวมทั้งฆ่าลูกแกะแล้วเอาเลือดของมันพรมที่แท่นบูชา 23ส่วนแพะผู้สำหรับเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้น ถูกนำมายังพระราชาและมายังชุมนุมชน และเขาทั้งหลายก็วางมือของเขาบนแพะเหล่านั้น 24จากนั้นปุโรหิตก็ฆ่าแพะ แล้วเอาเลือดของพวกมันมาทำเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปบนแท่นนั้น เพื่อลบมลทินบาปให้อิสราเอลทั้งหมด เพราะพระราชาทรงบัญชาว่า ให้ทำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับอิสราเอลทั้งหมด 25แล้วพระองค์ทรงให้คนเลวีประจำอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ โดยถือฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดาวิด ของกาดผู้ทำนายของพระราชา และของนาธันผู้เผยพระวจนะ เพราะว่าบัญญัตินั้นมาจากพระยาห์เวห์ผ่านบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์ 26คนเลวีก็ยืนอยู่โดยถือเครื่องดนตรีของดาวิด ส่วนปุโรหิตถือแตร 27แล้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชา ให้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่น เมื่อเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเริ่มถวายเพลงที่ถวายแด่พระยาห์เวห์พร้อมกับแตรและเครื่องดนตรีต่างๆ ของดาวิดพระราชาของอิสราเอลก็เริ่มขึ้นด้วย 28ชุมนุมชนทั้งหมดก็นมัสการ นักร้องก็ร้องเพลง และแตรก็เป่า ทำทุกอย่างนี้อยู่จนถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเสร็จ 29เมื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเสร็จแล้ว พระราชาและทุกคนที่อยู่กับพระองค์ก็กราบลงนมัสการ 30แล้วเฮเซคียาห์พระราชาและบรรดาเจ้านายก็บัญชาพวกคนเลวีให้ร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยถ้อยคำของดาวิดและของอาสาฟผู้ทำนาย และเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี แล้วพวกเขาก็กราบลงนมัสการ 31และเฮเซคียาห์ตรัสว่า "บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์ต่อพระยาห์เวห์แล้ว จงเข้ามาใกล้แล้วนำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังพระนิเวศของพระยาห์เวห์" ชุมนุมชนก็นำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณมา และทุกคนที่มีความสมัครใจก็นำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมา 32จำนวนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ชุมนุมชนนำมา คือวัวผู้ 70 ตัว แกะผู้ 100 ตัวและลูกแกะ 200 ตัว ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ 33สิ่งที่มอบถวายไว้นั้น มีวัวผู้ 600 ตัว และแกะ 3,000 ตัว 34แต่มีปุโรหิตน้อยเกินไปที่จะถลกหนังของเครื่องบูชาเผาทั้งตัวได้หมด คนเลวีพี่น้องของพวกเขาก็ช่วยจนเสร็จงาน และจนกว่าพวกปุโรหิตอื่นๆ จะชำระตัวเสร็จ เพราะพวกคนเลวีจริงจังกว่าพวกปุโรหิตในการชำระตัว 35นอกจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจำนวนมากมายแล้ว ยังมีไขมันของเครื่องศานติบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วย ดังนี้แหละงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ก็กลับคืนมาอีก 36เฮเซคียาห์กับประชาชนทั้งหมดก็เปรมปรีดิ์ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับประชาชน เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\