2 พงศาวดาร 31

1เมื่อทำสิ่งทั้งหมดนี้เสร็จแล้ว อิสราเอลทั้งสิ้นซึ่งอยู่ที่นั่นก็ออกไปยังเมืองต่างๆ ของยูดาห์ แล้วทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นๆ โค่นบรรดาเสาอาเช-ราห์ลง รื้อปูชนียสถานสูง และแท่นบูชาทั่วยูดาห์ ทั่วเบนยามินทั่วเอฟราอิมและทั่วมนัสเสห์ พวกเขาทำลายจนหมด แล้วคนอิสราเอลทั้งหมดต่างก็กลับไปยังเมืองของตน ต่างกลับไปยังที่ดินของตน 2เฮเซคียาห์ทรงแบ่งกองให้กับพวกปุโรหิตและคนเลวีโดยจัดเป็นกองๆ ตามหน้าที่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตหรือคนเลวี เพื่อให้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องศานติบูชา ให้ปรนนิบัติ ให้ถวายการขอบพระคุณและให้สรรเสริญที่ประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ 3ส่วนของบริจาคจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชานั้นให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว คือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวสำหรับเวลาเช้าและเวลาเย็น และเครื่องบูชาเผาทั้งตัวสำหรับวันสะบาโต วันขึ้นหนึ่งค่ำและเทศกาลเลี้ยงตามกำหนด ดังที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 4และพระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มให้บริจาคส่วนที่เป็นของปุโรหิตและของคนเลวี เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อุทิศตัวเพื่อธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 5พอพระบัญชากระจายออกไป ประชาชนอิสราเอลก็บริจาคกันอย่างมากมาย มีผลรุ่นแรกของข้าว เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมันมะกอกสด น้ำผึ้ง และผลผลิตทุกอย่างจากไร่นา และพวกเขานำทศางค์ของสิ่งของทุกชนิดมาอย่างมากมาย 6ประชาชนอิสราเอลและยูดาห์ผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ยูดาห์ก็นำทศางค์ของวัวของแกะและของสิ่งบริสุทธิ์ที่มอบถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเขามา แล้ววางสุมไว้เป็นกองๆ 7พวกเขาเริ่มต้นกองสุมในเดือนที่สามและทำเสร็จในเดือนที่เจ็ด 8เมื่อเฮเซคียาห์และพวกเจ้านายมาเห็นกองเหล่านั้น ก็สรรเสริญพระยาห์เวห์และอวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค์ 9เฮเซคียาห์ทรงไต่ถามปุโรหิตและคนเลวีเกี่ยวกับกองเหล่านั้น 10อาซาริยาห์มหาปุโรหิต ซึ่งเป็นเชื้อสายของศาโดกทูลตอบพระองค์ว่า "ตั้งแต่เขาทั้งหลายเริ่มต้นนำเครื่องถวายเข้ามาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ พวกข้าพระบาทได้รับประทานอย่างพอเพียงและมีเหลืออีกมากมาย เพราะพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ จึงมีสิ่งที่เหลืออยู่มากอย่างนี้" 11แล้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาพวกเขาให้จัดห้องเก็บของในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และเขาทั้งหลายก็จัดไว้ 12และพวกเขานำเครื่องถวาย นำทศางค์ และนำสิ่งที่บริสุทธิ์ที่มอบถวายเข้ามาอย่างซื่อสัตย์ โคนานิยาห์คนเลวีเป็นหัวหน้าดูแลและชิเมอีน้องชายเป็นรองหัวหน้า 13เยฮีเอล อาซาซิยาห์ นาหัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นผู้ควบคุมภายใต้โคนานิยาห์และชิเมอีน้องชายของเขา โดยการแต่งตั้งของเฮเซคียาห์พระราชา และอาซาริยาห์หัวหน้าพระนิเวศของพระเจ้า 14โคเร บุตรอิมนาห์คนเลวี ผู้เฝ้าประตูตะวันออก เป็นผู้ดูแลของบูชาที่ถวายแด่พระเจ้าด้วยความสมัครใจ ทั้งแจกเครื่องถวายที่ถวายแด่พระยาห์เวห์และเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่สุด 15เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไมอาห์ อามาริยาห์ เชคานิยาห์ได้ช่วยเขาอย่างซื่อสัตย์ตามเมืองต่างๆ ของปุโรหิต ในการแจกให้กับพี่น้องของพวกเขาตามกองเวรโดยให้เหมือนกันทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย 16ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นพวกที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามพงศ์พันธุ์ แต่ให้กับผู้ชายตั้งแต่สามขวบขึ้นไป ทุกคนที่เข้าไปในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ตามหน้าที่ประจำวัน เพื่อทำงานตามการปรนนิบัติในกองเวรของพวกเขา 17ทั้งให้กับปุโรหิตที่ขึ้นทะเบียนตามสกุล และคนเลวีที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปตามการปรนนิบัติของเขา และตามกองเวรของเขาทั้งหลาย 18การขึ้นทะเบียนนั้นครอบคลุมไปถึงลูกเล็กๆ ภรรยา และบุตรชายบุตรหญิงทั้งหมดของพวกเขา คือทั้งชุมชน เพราะพวกเขาซื่อสัตย์ในการชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ 19สำหรับลูกหลานของอาโรนคือพวกปุโรหิตที่อยู่ในทุ่งนารวมรอบๆ ตัวเมืองของพวกเขานั้น จะมีพวกผู้ชายที่ถูกระบุชื่อช่วยแจกจ่ายส่วนแบ่งแก่ผู้ชายทุกคนในพวกของปุโรหิต และแก่ทุกคนในพวกเลวีที่ขึ้นทะเบียนไว้ 20เฮเซคียาห์ทรงทำดังนี้ทั่วยูดาห์ และพระองค์ทรงทำสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องและที่ซื่อสัตย์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ 21และการทุกอย่างที่พระองค์ทรงเริ่มต้นทั้งการปรนนิบัติ ในพระนิเวศของพระเจ้า และการทำตามธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ เพื่อแสวงหาพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงทำด้วยเต็มพระทัย และพระองค์ทรงเจริญขึ้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\