2~โครินธ์ 13

1ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน "ข้อกล่าวหาใดๆ ต้องมีพยานสองสามปาก"จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ 2ข้าพเจ้าเคยเตือนพวกที่ทำบาปก่อนหน้านั้นและพวกที่เหลือทั้งหมด บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วย เหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่สองนั้นว่า เมื่อข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลย 3ในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้า พระคริสต์ไม่ทรงอ่อนแอต่อท่าน แต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่าน 4เพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงยอมอ่อนแอ แต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้า เพราะว่าถึงแม้เราอ่อนแอในพระองค์ แต่ต่อพวกท่าน เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า 5จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง พวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือ? นอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ 6ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ 7และเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทำชั่วใดๆ นั้น ไม่ได้ทำเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์ แต่เพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่ดี แม้จะดูเหมือนว่าเราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ตาม 8เพราะว่าเราไม่อาจจะทำสิ่งใดที่ขัดกับความจริง แต่ทำเพื่อความจริง 9เพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอ และพวกท่านเข้มแข็ง เราก็ยินดี เราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้ คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีดังเดิม 10เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเขียนสิ่งเหล่านี้ในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย เพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ต้องทำด้วยความเข้มงวด ในการใช้สิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อการเสริมสร้าง ไม่ใช่เพื่อการทำลาย 11สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย ขอลาก่อน จงกลับสู่สภาพดีดังเดิม จงฟังคำขอร้องของข้าพเจ้า จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลาย 12จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ ธรรมิกชนทุกคนฝากทักทายพวกท่าน 13ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระเจ้า และการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\