2 พงศ์กษัตริย์ 15

1ในปีที่ 27 แห่งรัชกาลเยโรโบอัม พระราชาแห่งอิสราเอล อาซาริยาห์พระราชโอรสของอามาซิยาห์ พระราชาแห่งยูดาห์ได้ขึ้นครองราชย์ 2เมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ 16 พรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 52 ปี พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยโคลียาห์ชาวเยรูซาเล็ม 3พระองค์ทรงทำสิ่งชอบธรรมในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ เหมือนทุกอย่างที่อามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำ 4เว้นแต่ปูชนียสถานสูงยังไม่ถูกกำจัดเสีย ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น 5และพระยาห์เวห์ทรงลงโทษพระราชา พระองค์ก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนม์ และพระองค์ประทับในวังต่างหาก และโยธามพระราชโอรสของพระราชาทรงดูแลควบคุมสำนักพระราชวัง และทรงปกครองประชาชนของแผ่นดิน 6ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของอาซาริยาห์และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 7และอาซาริยาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ และพวกเขาก็ฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษในนครดาวิด และโยธามพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทน 8ในปีที่ 38 แห่งรัชกาลอาซาริยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ เศคาริยาห์พระราชโอรสของเยโรโบอัมทรงครองอิสราเอลในกรุงสะมาเรีย 6 เดือน 9และทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ ดังที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำ พระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรเนบัท ผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วย 10ชัลลูมบุตรยาเบชก่อการกบฏต่อพระองค์ โค่นพระองค์ลงต่อหน้าประชาชนและประหารพระองค์เสีย และได้ขึ้นครองราชย์แทน 11ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเศคาริยาห์ นี่แน่ะ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล 12(เหตุการณ์นี้เป็นไปตามพระวจนะที่พระยาห์เวห์ตรัสแก่เยฮูว่า "เชื้อสายของเจ้าจะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลถึงสี่ชั่วอายุคน" และก็เป็นดังนั้น) 13ชัลลูมบุตรยาเบชได้ขึ้นครองราชย์ในปีที่ 39 แห่งรัชกาลอุสซียาห์พระราชาแห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครองราชย์ในสะมาเรียหนึ่งเดือน 14แล้วเมนาเฮมบุตรกาดีได้ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์ไปยังกรุงสะมาเรีย ท่านได้โค่นล้มชัลลูมบุตรยาเบชในสะมาเรีย และประหารพระองค์เสีย และได้ขึ้นครองราชย์แทน 15ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของชัลลูม และการกบฏที่พระองค์ทรงทำ นี่แน่ะ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล 16ในเวลานั้น เมนาเฮมโจมตีทิฟสาห์ และทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นและชายแดนของเมืองนั้นตั้งแต่ทีรซาห์ไป เพราะเขาไม่เปิดประตูเมืองให้ท่าน ท่านโจมตีเมืองนั้น และผ่าท้องหญิงมีครรภ์ของเมืองนั้นทุกคน 17ในปีที่ 39 แห่งรัชกาลอาซาริยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ เมนาเฮมบุตรกาดีทรงครองอิสราเอลในกรุงสะมาเรีย 10 ปี 18พระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ และตลอดรัชกาลของพระองค์ก็ไม่ได้ทรงหันจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรเนบัท ผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วย 19ทิกลัทปิเลเสอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้แผ่นดินนั้น และเมนาเฮมได้ถวายเงิน 1,000 ตะลันต์แก่ทิกลัทปิเลเสอร์ เพื่อให้พระองค์ช่วยให้ท่านกุมอาณาจักรไว้ได้ 20เมนาเฮมได้รีดเงินจากอิสราเอลคือ จากคนมั่งมีทุกคน คนละ 50 เชเขล เพื่อถวายพระราชาแห่งอัสซีเรีย ดังนั้นพระราชาแห่งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และไม่ได้ทรงยับยั้งอยู่ในแผ่นดินนั้น 21ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเมนาเฮม และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ? 22และเมนาเฮมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ และเปคาหิยาห์พระราชโอรสได้ขึ้นครองราชย์แทน 23ในปีที่ 50 แห่งรัชกาลอาซาริยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ เปคาหิยาห์พระราชโอรสของเมนาเฮมทรงครองอิสราเอลในกรุงสะมาเรีย 2 ปี 24และพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรเนบัท ผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วย 25และเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ แม่ทัพของพระองค์ได้ก่อการกบฏต่อพระองค์ และได้ประหารพระองค์ในกรุงสะมาเรียในป้อมของพระราชวัง พร้อมกับอารโกบและอารีเอห์ และมีคนกิเลอาด 50 คนร่วมกันคิดกบฏกับท่าน ท่านได้ประหารพระองค์และได้ขึ้นครองราชย์แทน 26ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเปคาหิยาห์ และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ นี่แน่ะ มีบันทึกในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล 27ในปีที่ 52 แห่งรัชกาลอาซาริยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ เปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ทรงครองอิสราเอลในสะมาเรีย 20 ปี 28พระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรเนบัท ผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วย 29ในรัชกาลของเปคาห์พระราชาแห่งอิสราเอล ทิกลัทปิเลเสอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียทรงยกมายึดเมืองอิโยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิเลอาด กาลิลี แผ่นดินนัฟทาลีทั้งหมด และทรงกวาดต้อนประชาชนไปเป็นเชลยยังอัสซีเรีย 30แล้วโฮเชยาบุตรเอลาห์ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ และโค่นพระองค์ลง และประหารพระองค์เสีย และขึ้นครองราชย์แทนในปีที่ 20 แห่งรัชกาลโยธามพระราชโอรสของอุสซียาห์ 31ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเปคาห์และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ นี่แน่ะ มีบันทึกในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล 32ในปีที่ 2 แห่งรัชกาลเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ พระราชาแห่งอิสราเอล โยธามพระราชโอรสของอาซาริยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ ได้ขึ้นครองราชย์ 33เมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 16 ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรูชาบุตรหญิงของศาโดก 34และพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ ตามทุกอย่างที่อาซาริยาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำ 35เว้นแต่ปูชนียสถานสูงยังไม่ได้ถูกกำจัดเสีย ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น พระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศแห่งพระยาห์เวห์ 36ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของโยธาม และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 37ในเวลานั้นพระยาห์เวห์ได้ทรงใช้เรซีน พระราชาแห่งซีเรีย และเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ให้มาสู้กับยูดาห์ 38โยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครดาวิด ผู้เป็นบรรพบุรุษของพระองค์ แล้วอาหัสพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\