2 พงศ์กษัตริย์ 8

1เอลีชาบอกหญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรของนางกลับคืนชีวิตว่า "เจ้าจงลุกขึ้นและออกไปพร้อมกับครอบครัว ไปอยู่ในที่ที่เจ้าจะอยู่ได้ เพราะพระยาห์เวห์ทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหาร และแผ่นดินนี้จะกันดารอาหารอยู่เจ็ดปี" 2หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้า นางกับครอบครัวไปอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตียเจ็ดปี 3เมื่อสิ้นเจ็ดปีแล้ว หญิงคนนั้นก็กลับมาจากแผ่นดินฟีลิสเตีย และได้ออกไปทูลอุทธรณ์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน 4พระราชากำลังตรัสกับเกหะซีผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าว่า "จงบอกเราถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เอลีชาได้ทำ" 5เมื่อเขากำลังทูลกษัตริย์เรื่องที่เอลีชาชุบชีวิตคนตาย นี่แน่ะ ผู้หญิงคนที่ท่านได้ชุบชีวิตบุตรของนางได้มาร้องอุทธรณ์ต่อพระราชา เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน และเกหะซีทูลว่า "ข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาท นี่เป็นหญิงคนนั้น และนี่เป็นบุตรของนางที่เอลีชาได้ชุบชีวิต" 6พระราชาตรัสถามหญิงนั้น นางก็ทูลเรื่องถวายพระองค์ พระราชาจึงทรงตั้งข้าราชการคนหนึ่งให้นาง และรับสั่งว่า "จงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของนาง พร้อมทั้งพืชผลทั้งหมดของนานั้น ตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงเวลานี้" 7แล้วเอลีชามายังกรุงดามัสกัส เบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียประชวร และมีคนทูลพระองค์ว่า "คนของพระเจ้ามาที่นี่" 8พระราชาตรัสกับฮาซาเอลว่า "จงนำของกำนัลไปพบคนของพระเจ้า ให้ทูลถามพระยาห์เวห์โดยท่านว่า 'เราจะหายป่วยไหม?'~" 9ฮาซาเอลจึงไปพบท่าน นำของกำนัลติดมือไปด้วย คือของดีทุกอย่างจากกรุงดามัสกัส บรรทุกหลังอูฐ 40 ตัว เมื่อเขามายืนอยู่ต่อหน้าท่าน เขากล่าวว่า "ลูกของท่านคือเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรีย ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านกล่าวว่า 'เราจะหายป่วยไหม?'~" 10และเอลีชาตอบเขาว่า "จงไปทูลพระราชาว่า 'พระองค์จะหายประชวรแน่' แต่พระยาห์เวห์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์แน่" 11และท่านก็เพ่งดูตัวเขาจนเขาอาย และคนของพระเจ้าก็ร้องไห้ 12และฮาซาเอลถามว่า "ทำไมเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้?" ท่านตอบว่า "เพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุร้ายที่ท่านจะทำต่อคนอิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขา และจะฆ่าคนหนุ่มด้วยดาบ และจับเด็กเล็กฟาดจนแหลก และผ่าท้องหญิงมีครรภ์เสีย" 13และฮาซาเอลตอบว่า "ผู้รับใช้ของท่านผู้เป็นเพียงสุนัข เป็นใครเล่าที่จะทำสิ่งใหญ่นี้?" เอลีชาตอบว่า "พระยาห์เวห์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่า ท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองซีเรีย" 14เขาก็ไปจากเอลีชามายังนายของตน และนายถามเขาว่า "เอลีชาพูดอย่างไรกับเจ้าบ้าง?" และเขาทูลตอบว่า "เขาบอกว่าฝ่าพระบาทจะหายประชวรแน่" 15และในวันรุ่งขึ้น เขาก็เอาผ้าปูที่นอนจุ่มน้ำคลุมพระพักตร์พระองค์จนสิ้นพระชนม์ และฮาซาเอลก็ขึ้นครองราชย์แทน 16ในปีที่ 5 ของรัชกาลโยรัม พระราชโอรสของอาหับพระราชาแห่งอิสราเอล เยโฮรัมพระราชโอรสของเยโฮชาฟัทพระราชาแห่งยูดาห์ได้ขึ้นครองราชย์ 17พระองค์มีพระชนมายุ 32 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 8 ปี 18และพระองค์ทรงดำเนินตามทางของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอล ตามอย่างราชวงศ์อาหับได้ทำ เพราะว่าพระราชธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ 19อย่างไรก็ดี พระยาห์เวห์ไม่ได้ตั้งพระทัยทำลายยูดาห์ เพราะทรงเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ เหตุที่พระองค์ได้ตรัสสัญญาว่า จะประทานประทีปแก่ดาวิด แก่เชื้อสายของท่านเป็นนิตย์ 20ในรัชกาลของเยโฮรัม เอโดมได้กบฏ ไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์ขึ้นเหนือตน 21ดังนั้นเยโฮรัมจึงเสด็จข้ามไปยังเมืองศาอีร์พร้อมกับรถรบทั้งสิ้น พอกลางคืนก็ทรงตั้งต้นตีฝ่าคนเอโดม ซึ่งมาล้อมพระองค์และบรรดาแม่ทัพรถรบ แล้วกองทัพของพระองค์ได้หนีกลับบ้าน 22เอโดมจึงได้กบฏ ไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของยูดาห์จนทุกวันนี้ แล้วลิบนาห์ก็ได้กบฏในเวลาเดียวกัน 23ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเยโฮรัม และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 24เยโฮรัมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครดาวิด และอาหัสยาห์พระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทน 25ในปีที่ 12 แห่งรัชกาลโยรัมพระราชโอรสของอาหับพระราชาแห่งอิสราเอล อาหัสยาห์พระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาห์ได้ขึ้นครองราชย์ 26เมื่ออาหัสยาห์ทรงเป็นกษัตริย์นั้น พระองค์มีพระชนมายุ 22 พรรษา และทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 1 ปี พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาธาลิยาห์ พระนางเป็นพระราชนัดดาของอม-รีพระราชาแห่งอิสราเอล 27พระองค์ทรงดำเนินในทางของราชวงศ์อาหับด้วย และทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ ดังที่ราชวงศ์ของอาหับได้ทรงกระทำ เพราะเป็นพระราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ 28พระองค์เสด็จไปกับโยรัมพระราชโอรสของอาหับ เพื่อทำสงครามกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียที่ราโมทกิเลอาด และคนซีเรียทำให้โยรัมบาดเจ็บ 29และพระราชาโยรัมทรงกลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอล ให้หายบาดเจ็บจากที่คนซีเรียได้ทำแก่พระองค์ที่รามาห์ เมื่อทรงสู้กับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรีย และอาหัสยาห์พระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาห์ ได้เสด็จลงไปหาโยรัมพระราชโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะโยรัมประชวร


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\