โคโลสี 4

1นายทั้งหลายจงทำต่อทาสของตนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านมีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วย 2จงอุทิศตัวในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณ 3และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้น คือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ (ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่ก็เพราะเหตุนี้) 4เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้น 5จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา โดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ 6จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร 7ทีคิกัส ผู้เป็นพี่น้องที่รัก เป็นผู้ปรนนิบัติที่ซื่อสัตย์ และเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้า จะบอกให้พวกท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของข้าพเจ้า 8ข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อให้พวกท่านทราบความเป็นอยู่ของเรา และเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่าน 9โอเนสิมัส ผู้เป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านก็จะไปด้วย เขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของที่นี่ 10อาริสทารคัส ผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้า ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน มาระโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัสก็ฝากคำทักทายเช่นกัน (ท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งเกี่ยวกับเขาแล้ว ถ้าเขามาหาท่าน จงต้อนรับเขาไว้) 11เยซูผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายุสทัสก็ฝากคำทักทายมาด้วย ในบรรดาผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า คนพวกนี้เท่านั้นที่เข้าสุหนัต และพวกเขาเป็นผู้ชูใจข้าพเจ้า 12เอปาฟรัสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านเช่นกัน เขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอ เพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคง เป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมด 13ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานหนักมากเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อบรรดาคนที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอราบุรี 14ลูกาแพทย์ที่รัก กับเดมาสก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน 15ขอให้ท่านช่วยฝากคำทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในเมืองเลาดีเซีย ไปยังนางนุมฟา และคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของนางด้วย 16และเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว ก็จงส่งให้คริสตจักรที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียได้อ่านด้วย และจดหมายที่มาจากเมืองเลาดีเซียฉบับนั้น ก็จงอ่านด้วย 17และจงบอกอารคิปปัสว่า "งานปรนนิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงตั้งใจทำให้สำเร็จ" 18คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโล ขอให้ท่านระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\