เฉลยธรรมบัญญัติ 12

1"ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพวกท่านจะต้องระวังที่จะทำตามในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลก 2พวกท่านจงทำลายสถานที่ทุกแห่งซึ่งประชาชาติที่ท่านขับไล่ไปนั้นใช้เป็นที่ปรนนิบัติพระของเขา ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขา และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น 3พวกท่านจงรื้อแท่นบูชาของพวกเขา และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แตกเป็นชิ้นๆ และเผาบรรดาเสาอาเช-ราห์ของเขาด้วยไฟ ท่านจงฟันทำลายรูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระของเขาเสีย และลบชื่อของพระเหล่านั้นออกจากที่นั่น 4ห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 5พวกท่านจงแสวงหาและเข้าไปยังสถานที่ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกจากเขตแดนของทุกเผ่าของท่าน เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ให้เป็นที่ประทับของพระองค์ 6และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาของท่านไปที่นั่น ทั้งทศางค์และเครื่องถวาย ทั้งเครื่องบูชาแก้บน เครื่องบูชาตามความสมัครใจ และผลรุ่นแรกที่ได้จากฝูงโคและฝูงแพะแกะ 7ท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงยินดีในกิจการทั้งสิ้นซึ่งท่านได้ทำนั้น ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่าน 8ห้ามทำตามสิ่งสารพัดที่พวกเราทำที่นี่ทุกวันนี้ คือทุกคนต่างทำตามสิ่งที่ตาของตนเองเห็นว่าถูกต้อง 9เพราะพวกท่านยังไปไม่ถึงที่หยุดพัก และถึงมรดกซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 10แต่เมื่อพวกท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานเป็นมรดกแก่ท่าน และเมื่อพระองค์ทรงให้ท่านพักจากศัตรูทั้งสิ้นรอบข้างท่าน ท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัย 11แล้วจงไปยังสถานที่ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น จงนำทุกสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไปด้วย คือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาของท่าน ทั้งทศางค์และเครื่องถวาย ทั้งเครื่องบูชาแก้บนซึ่งท่านได้บนไว้ต่อพระยาห์เวห์ 12และพวกท่านจงยินดีเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทั้งทาสทาสีของท่านและคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่าน 13พวกท่านจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามที่ใดๆ ซึ่งท่านเห็นชอบ 14แต่จงถวายในสถานที่ซึ่งพระยาห์เวห์จะทรงเลือกท่ามกลางเผ่าหนึ่งของท่าน ท่านจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่านที่นั่น และ ณ ที่นั่นท่านจงทำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ 15"อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในเมืองใดๆ ของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ ตามพระพรซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่มลทินก็รับประทานได้ ดังที่รับประทานเนื้อละมั่งและเนื้อกวาง 16แต่ห้ามรับประทานเลือด ท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน้ำ 17ส่วนทศางค์ของข้าว หรือเหล้าองุ่นใหม่ หรือน้ำมัน หรือผลรุ่นแรกจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะ หรือของถวายแก้บนตามที่ท่านบนไว้ หรือของถวายตามความสมัครใจ หรือของที่ท่านนำมาถวาย ห้ามรับประทานในเมืองของท่าน 18แต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสทาสีของท่านและคนเลวีผู้อยู่ในเมืองของท่าน และท่านจงยินดีเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านในกิจการทุกอย่างซึ่งมือท่านได้ทำนั้น 19ท่านจงระวัง เกรงว่าท่านจะทอดทิ้งคนเลวี ตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่าน 20"เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้นและท่านกล่าวว่า 'ข้าจะกินเนื้อสัตว์' เพราะใจท่านอยากรับประทานเนื้อ ท่านจะรับประทานเนื้อได้ตามใจปรารถนาของท่านทุกอย่าง 21ถ้าสถานที่ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นนั้นห่างจากท่านเกินไป ท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงโคฝูงแพะแกะของท่าน ซึ่งพระยาห์เวห์ประทานแก่ท่าน ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น ท่านจงรับประทานในเมืองของท่านตามที่ใจท่านปรารถนาทุกประการเถิด 22ท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้อละมั่ง หรือเนื้อกวาง ทั้งผู้ที่มลทินและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้เช่นกัน 23แต่ต้องแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลย เพราะเลือดเป็นชีวิต ห้ามท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อ 24ห้ามท่านรับประทานเลือด แต่จงเทเลือดลงบนดินเหมือนเทน้ำ 25ห้ามรับประทานเลือด เพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและบุตรหลานของท่านต่อไป เมื่อท่านทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ 26แต่สิ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนกำหนดจากท่านและของแก้บนของท่านนั้น ท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพระยาห์เวห์จะทรงเลือกไว้ 27และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดของเครื่องสัตวบูชาลงบนแท่นบูชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน แต่ส่วนเนื้อนั้นท่านรับประทานได้ 28จงระวังที่จะเชื่อฟังถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและลูกหลานของท่านเป็นนิตย์ เพราะท่านทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน" 29"เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นออกไปเสียต่อหน้าท่าน และเมื่อท่านเข้ายึดครองและเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้น 30จงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงติดตามพวกเขา หลังจากที่พวกเขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้น และจงระวังที่จะไม่ไต่ถามเรื่องพระของพวกเขาโดยกล่าวว่า 'ประชาชาติเหล่านี้ปรนนิบัติพระของพวกเขาอย่างไร? เพื่อเราจะทำด้วยเช่นกัน' 31ห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจทุกอย่างซึ่งพระยาห์เวห์ทรงรังเกียจ พวกเขาได้ทำต่อพระของพวกเขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขา พวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขา" 32"ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านไว้นั้น จงระวังที่จะทำตาม ห้ามเพิ่มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไป


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\