เฉลยธรรมบัญญัติ 23

1"ชายใดมีลูกอัณฑะฝ่อ หรืออวัยวะสืบพันธุ์ด้วน ห้ามเข้าในการประชุมของพระยาห์เวห์ 2"ห้ามลูกนอกกฎหมายเข้าในการประชุมของพระยาห์เวห์ ห้ามชาติพันธุ์ของเขาเข้าในการประชุมของพระยาห์เวห์ จนถึงสิบชั่วอายุคน 3"ห้ามคนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าในการประชุมของพระยาห์เวห์ จนถึงสิบชั่วอายุคนของพวกเขา ห้ามพวกเขาเข้าในการประชุมของพระยาห์เวห์เลยเป็นนิตย์ 4เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำเมื่อท่านออกจากอียิปต์ และเพราะว่าเขาได้จ้างบาลาอัมบุตรเบโอร์มาจากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมียให้สาปแช่งท่าน 5แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยอมรับฟังบาลาอัม แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งให้เป็นคำอวยพรท่าน เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงรักท่าน 6ห้ามเสริมสวัสดิภาพหรือความเจริญให้พวกเขาตลอดชีวิตของท่านเป็นนิตย์ 7"ท่านอย่าเกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็นพี่น้องของท่าน ท่านอย่าเกลียดคนอียิปต์ เพราะท่านเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขา 8ลูกหลานชั่วอายุที่สามซึ่งเกิดกับพวกเขาจะเข้าในการประชุมของพระยาห์เวห์ก็ได้ 9"เมื่อท่านออกไปตั้งค่ายสู้รบกับศัตรูของท่าน ท่านจงระวังตัวให้พ้นจากสิ่งชั่วทุกอย่าง 10"ถ้าคนใดในพวกท่านไม่สะอาดด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่นอกค่าย ห้ามเขาเข้ามาในค่าย 11แต่เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วให้เขาอาบน้ำชำระตัว และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายได้ 12"ท่านต้องมีที่ภายนอกค่ายเพื่อจะออกไปได้ 13และท่านต้องมีไม้แหลมรวมไว้กับเครื่องอาวุธ และเมื่อท่านนั่งถ่ายข้างนอกนั้น ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุม และหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่านเสีย 14เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อจะทรงช่วยกู้ท่านและทรงมอบศัตรูของท่านไว้ต่อท่าน เพราะฉะนั้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งน่าอายในหมู่พวกท่าน และเสด็จไปเสียจากท่าน 15"ถ้ามีทาสหนีจากนายของเขามาอยู่กับท่าน ห้ามจับทาสนั้นไปส่งนายของเขา 16จงให้ทาสนั้นอยู่กับท่าน ในหมู่พวกท่าน ในที่ซึ่งเขาจะเลือกในเมืองหนึ่งเมืองใดตามความพอใจของเขา ห้ามกดขี่เขาเลย 17"ห้ามผู้หญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาสี ห้ามบุตรชายอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาส 18ห้ามนำค่าจ้างของเทวทาสีหรือค่าจ้างจากสุนัขมาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เพื่อการแก้บนใดๆ เพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 19"ห้ามท่านให้พี่น้องของท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภค หรือดอกเบี้ยของสิ่งใดๆ ที่ให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ย 20ท่านจะให้คนต่างชาติยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้ แต่สำหรับพี่น้องของท่าน ห้ามให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ย เพื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งท่านทำ ในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครองนั้น 21"เมื่อท่านบนต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าล่าช้าในการแก้บน เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่ และท่านจะมีบาป 22ถ้าท่านงดไม่บน ท่านก็จะไม่มีบาป 23ท่านจงระวังที่จะทำตามถ้อยคำที่ออกจากริมฝีปากของท่าน ตามที่ท่านได้สมัครใจบนต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้ว 24"เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่ห้ามใส่ในภาชนะของท่านไป 25เมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้ แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\