เฉลยธรรมบัญญัติ 7

1"เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าแผ่นดิน ซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครอง และขับไล่ชนหลายชาติให้พ้นหน้าท่าน คือคนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ชนเจ็ดชาตินี้ใหญ่โตกว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน 2และเมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ท่าน และท่านจะตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้น ท่านต้องทำลายเขาให้หมดสิ้น อย่าทำพันธสัญญาใดๆ กับเขาเลย และอย่ามีความเมตตาต่อเขาด้วย 3อย่าเกี่ยวดองกับเขาโดยการแต่งงาน อย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขา หรือรับบุตรสาวของเขามาให้บุตรชายของท่าน 4เพราะเขาจะทำให้บุตรชายของท่านหันจากการติดตามเราไปปรนนิบัติพระอื่นๆ แล้วพระยาห์เวห์จะทรงพระพิโรธต่อท่านทั้งหลายและจะทรงทำลายท่านอย่างรวดเร็ว 5แต่จงทำกับเขาทั้งหลายอย่างนี้ ท่านทั้งหลายจงพังแท่นบูชาของพวกเขาและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสีย จงโค่นบรรดาเสาอาเช-ราห์ของเขาและเผารูปเคารพแกะสลักของเขาเสียด้วยไฟ 6"เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติของพระองค์ เป็นของล้ำค่าของพระองค์ 7ที่พระยาห์เวห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น เพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ท่านมีจำนวนน้อยที่สุด 8แต่เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักท่านทั้งหลาย และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน พระยาห์เวห์จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านจากแดนทาส จากพระหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ 9ฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง ต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน 10และทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อตัวเขาเอง โดยทรงทำลายเขาเสีย พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อตัวเขาเอง 11ดังนั้นพวกท่านจงระวังที่จะทำตามบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ 12"และเพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้ โดยรักษาและทำตาม พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงกับท่าน ซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 13พระองค์จะทรงรักท่าน ทรงอวยพรท่านและทรงทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งครรภ์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่าน ข้าว เหล้าองุ่นใหม่ และน้ำมันของท่าน ทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดิน ซึ่งทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน 14ท่านจะได้รับพระพรเหนือชนทุกชาติ จะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านหรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย 15และพระยาห์เวห์จะทรงเอาความเจ็บไข้ไปจากพวกท่าน และจะไม่ทรงให้โรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านรู้จักนั้นเกิดกับท่าน แต่จะทรงให้เกิดกับผู้ที่เกลียดชังท่าน 16ท่านจงทำลายชนชาติทั้งสิ้นซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบให้ท่าน อย่าให้นัยน์ตาของท่านสงสารพวกเขาเลย ห้ามปรนนิบัติบรรดาพระของพวกเขาเพราะมันจะเป็นบ่วงดักท่าน 17"ถ้าท่านจะนึกในใจว่า 'ประชาชาติเหล่านี้ใหญ่โตกว่าข้า ข้าจะขับไล่พวกเขาได้อย่างไร?' 18ท่านอย่ากลัวพวกเขาเลย แต่จงระลึกถึงการที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงทำต่อฟาโรห์และต่อคนอียิปต์ทั้งสิ้นนั้น 19โดยการทดลองยิ่งใหญ่ซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นแล้ว ทั้งโดยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงใช้นำท่านออกมา พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงทำต่อชนทุกชาติที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละ 20ยิ่งกว่านั้นอีกพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงใช้ฝูงแตนมาท่ามกลางพวกเขา จนกว่าผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวจากท่านจะถูกทำลายสิ้น 21ท่านอย่ากลัวพวกเขา เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสถิตท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัว 22พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้จากท่านทีละเล็กทีละน้อย ท่านอย่ากำจัดเขาเสียทันที เกรงว่าสัตว์ป่าจะทวีจำนวนแก่ท่านมากไป 23แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบพวกเขาไว้ให้ท่าน และทรงทำให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาพินาศไป 24และพระองค์จะทรงมอบบรรดากษัตริย์ของพวกเขาไว้ในมือของท่าน และท่านจะทำให้ชื่อของพวกเขาพินาศไปจากใต้ฟ้า จะไม่มีใครยืนหยัดต่อสู้ท่านได้ จนกว่าท่านจะทำลายพวกเขาเสีย 25ท่านทั้งหลายจงเผารูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระทั้งหลายของพวกเขาด้วยไฟ ห้ามโลภเงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น หรือนำไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะหลงสิ่งนั้น เพราะมันเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 26ห้ามนำสิ่งพึงรังเกียจเข้าไปในบ้านของท่าน เกรงว่าท่านจะเป็นเหมือนสิ่งนั้น ท่านจงรังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุด เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวาย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\