อพยพ 28

1"จงนำอาโรนพี่ชายของเจ้า กับบรรดาบุตรของเขาออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลให้มาอยู่ใกล้เจ้า เพื่อจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา คือทั้งอาโรนกับบรรดาบุตรของอาโรนได้แก่นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 2แล้วจงทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าให้เป็นเกียรติและให้สง่างาม 3และเจ้าจงกล่าวกับช่างฝีมือทุกคน ซึ่งเราให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา แล้วพวกเขาจะทำเสื้อตำแหน่งเพื่อแยกอาโรนออกมาปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต 4ให้พวกเขาทำเสื้อตำแหน่งดังต่อไปนี้คือ ทับทรวง เสื้อเอโฟด เสื้อคลุม เสื้อยาวกรอมเท้า ผ้ามาลา และสายรัดเอว และให้พวกเขาทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าและบรรดาบุตรของเขา เพื่อจะได้เป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา 5"ให้พวกช่างฝีมือใช้ทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี 6"ให้พวกเขาทำเสื้อเอโฟดด้วยทองคำ ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี ตัดด้วยฝีมือช่างชำนาญงาน 7ให้มีแถบผูกบ่าสองชิ้นที่ปลายสองข้าง เพื่อผูกเข้าด้วยกัน 8สายรัดเอวที่ทออย่างประณีตของเอโฟด ก็ให้ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน และใช้วัสดุอย่างเดียวกับเอโฟด คือทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี 9แล้วให้ใช้พลอยสีแดงเข้มสองแผ่นสำหรับจารึกชื่อเผ่าของอิสราเอลไว้ 10ที่แก้วแผ่นหนึ่งให้จารึกชื่อหกชื่อ และแผ่นที่สองก็ให้จารึกชื่อที่เหลืออีกหกชื่อตามลำดับการเกิด 11ให้ช่างแกะสลักจารึกชื่อบรรดาบุตรอิสราเอลไว้ที่แก้วทั้งสองแผ่นนั้นเหมือนอย่างแกะตรา แล้วฝังบนกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายวิจิตร 12แก้วทั้งสองแผ่นนั้นให้ติดบนบ่าทั้งสองข้างของเสื้อเอโฟด ให้เป็นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทั้งหลายไว้บนบ่าทั้งสองข้าง เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์เพื่อเป็นที่ระลึก 13เจ้าจงทำกระเปาะทองคำมีลวดลายวิจิตร 14กับทำสร้อยสองเส้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นสร้อยถักเกลียว แล้วติดที่กระเปาะนั้น 15"และเจ้าจงทำทับทรวงสำหรับค้นหาพระทัยพระเจ้า ด้วยฝีมือช่างชำนาญงานเหมือนทำเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดี 16และให้ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลางยาว 22 เซนติเมตร กว้าง 22 เซนติเมตร 17จงฝังอัญมณีเป็นสี่แถวบนทับทรวงนั้น แถวที่หนึ่งฝังคาร์เนเลียน เพอริโด และมรกต 18แถวที่สองฝังพลอยเทอร์คอยซ์ ไพลิน และเพชร 19แถวที่สามฝังเพทาย โมรา และแอเมทิสต์ 20แถวที่สี่ฝังเบริล โอนิกซ์ และแจสเพอร์ อัญมณีทั้งหมดนี้ให้ฝังในลวดลายอันละเอียดที่ทำด้วยทองคำ 21อัญมณีทั้งสิบสองอย่างนี้ให้จารึกชื่อแต่ละชื่อของบรรดาบุตรอิสราเอลไว้เหมือนแกะตรา ตามลำดับสิบสองเผ่า 22และเจ้าจงทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับทรวง 23และเจ้าจงทำห่วงทองคำสองห่วงติดที่มุมบนทั้งสองของทับทรวง 24ส่วนสร้อยทองคำสองสายนั้น ให้เกี่ยวที่ห่วงสองห่วงตรงมุมทับทรวง 25และปลายสร้อยทั้งสองข้าง ให้ติดกับกระเปาะที่มีลวดลายวิจิตรทั้งสอง และให้ติดไว้ข้างหน้าที่แถบยึดเอโฟดบนบ่าทั้งสองข้าง 26จงทำห่วงทองคำสองห่วง ติดที่มุมล่างทั้งสองข้างของทับทรวงข้างในที่ติดเอโฟด 27จงทำห่วงทองคำอีกสองห่วงใส่ใต้แถบที่ผูกบ่าทั้งสองข้างของเอโฟดเหนือสายรัดเอวซึ่งทออย่างประณีต 28ให้ผูกทับทรวงนั้นติดกับเสื้อเอโฟดด้วย โดยใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วง ให้ทับทรวงทับสายรัดเอวที่ทำด้วยฝีมือประณีตของเสื้อเอโฟดเพื่อไม่ให้ทับทรวงหลุดไปจากเสื้อเอโฟด 29อาโรนจึงจะมีชื่อบรรดาบุตรของอิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวงสำหรับค้นหาพระทัยพระเจ้าติดที่อกของตน ให้เป็นที่ระลึกเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์เสมอ เมื่อเขาเข้าไปในวิสุทธิสถานนั้น 30จงใส่อูริมและทูมมิมไว้ในทับทรวงสำหรับค้นหาพระทัยพระเจ้า และของสองสิ่งนี้จะอยู่ที่หัวใจของอาโรนเมื่อเข้าเฝ้าพระยาห์เวห์ อาโรนจะรับภาระการพิพากษาชนชาติอิสราเอลไว้ที่หัวใจของตนเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์เสมอ 31"เจ้าจงทำเสื้อคลุมให้เข้าชุดกับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้วน 32ให้ทำช่องคอกลางผืนเสื้อ แล้วขลิบรอบคอด้วยผ้าทอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหารเพื่อจะไม่ให้ขาด 33ที่ชายล่างของเสื้อคลุมให้ปักรูปทับทิมด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มรอบชายเสื้อ และติดลูกพรวนทองคำโดยรอบสลับกับผลทับทิม 34ลูกพรวนทองคำลูกหนึ่ง ผลทับทิมผลหนึ่ง ลูกพรวนทองคำอีกลูกหนึ่ง ผลทับทิมอีกผลหนึ่ง รอบชายล่างของเสื้อคลุม 35อาโรนจะสวมเสื้อคลุมตัวนั้นเมื่อทำงานปรนนิบัติ และจะได้ยินเสียงลูกพรวนเมื่อเข้าเฝ้าพระยาห์เวห์ในวิสุทธิสถาน และเมื่อเดินออกมา เพื่อเขาจะไม่ตาย 36"เจ้าจงทำแผ่นทองคำบริสุทธิ์ จารึกคำว่า 'บริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์' ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 37และเจ้าจงเอาด้ายถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคำนั้นไว้บนผ้ามาลาให้อยู่ที่ข้างหน้าผ้ามาลา 38แผ่นทองคำนั้นจะอยู่ที่หน้าผากของอาโรน และอาโรนจะรับความผิดใดๆ ที่คนอิสราเอลทำเมื่อถวายของบูชาอันบริสุทธิ์ และแผ่นทองคำนั้นให้อยู่ที่หน้าผากของอาโรนเสมอ เพื่อพระยาห์เวห์จะทรงรับสิ่งของเหล่านั้นจากเขา 39"จงทอเสื้อยาวกรอมเท้าด้วยป่านเนื้อดี ส่วนผ้ามาลานั้นจงทำด้วยผ้าป่านเนื้อดี และสายรัดเอวนั้นจงทำและตกแต่งด้วยงานปัก 40"จงทำเสื้อยาวกรอมเท้า สายรัดเอวและหมวก สำหรับบรรดาบุตรของอาโรนให้เป็นเกียรติและให้สง่างาม 41จงตกแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรของเขาด้วยเสื้อตำแหน่งของปุโรหิต แล้วจงเจิมและสถาปนาอีกทั้งชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เขาเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา 42จงทำชั้นในให้เขาทั้งหลายด้วยผ้าป่านยาวตั้งแต่เอวไปจนถึงต้นขาเพื่อจะปกปิดกายที่เปลือย 43ให้อาโรนกับบุตรของเขาสวมเมื่อเข้าไปในเต็นท์นัดพบ และเมื่อเข้าใกล้แท่นบูชาเพื่อจะปรนนิบัติในวิสุทธิสถาน เพื่อไม่ให้พวกเขาทำบาปและต้องตาย เรื่องนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์สำหรับเขา และเชื้อสายของเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\