อพยพ 29

1"ต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าจะทำเพื่อชำระตัวพวกเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา คือจงเอาโคหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิ 2ขนมปังไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อคลุกน้ำมัน และขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมัน ขนมเหล่านี้จงทำด้วยแป้งข้าวสาลีอย่างดี 3แล้วจงใส่ขนมเหล่านี้ไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนำมาพร้อมกับโคตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว 4จงนำอาโรนและบรรดาบุตรของเขาไปที่ประตูเต็นท์นัดพบ แล้วจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำ 5จงสวมเสื้อตำแหน่งของปุโรหิตให้อาโรน คือเสื้อยาวกรอมเท้า เสื้อคลุมที่เข้ากับเอโฟด เสื้อเอโฟดและทับทรวง และผูกสายของเอโฟดที่ทออย่างประณีตให้แน่น 6จงโพกผ้ามาลาที่ศีรษะของอาโรน และจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับผ้ามาลา 7จงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้ 8จงนำบรรดาบุตรชายของเขามาและสวมเสื้อยาวกรอมเท้าให้ 9แล้วจงคาดเอวอาโรนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอว และจงคาดหมวกให้พวกเขา แล้วเขาก็จะเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ดังนี้แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาไว้ 10"เจ้าจงนำโคตัวผู้มาที่หน้าเต็นท์นัดพบ ให้อาโรนกับบรรดาบุตรของเขาวางมือลงบนหัวโคนั้น 11แล้วจงฆ่าโคตัวนั้นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่ประตูเต็นท์นัดพบ 12จงเอานิ้วมือจุ่มเลือดโคนั้น ทาที่เชิงงอนของแท่นบูชาบ้าง ส่วนเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทที่ฐานแท่นบูชา 13เจ้าจงเอาไขมันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องใน เอาไขเหนือตับ และเอาไตทั้งคู่กับไขมันที่ติดไตนั้นมาเผาบนแท่นบูชา 14แต่เนื้อกับหนัง และมูลของโคนั้น จงเผาไฟเสียนอกค่าย นี่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 15"เจ้าจงนำแกะผู้ตัวหนึ่งมา แล้วให้อาโรนกับบรรดาบุตรของเขาวางมือบนหัวแกะนั้น 16แล้วจงฆ่าแกะตัวนั้น และเอาเลือดพรมไปรอบๆ แท่น 17จงสับแกะตัวนั้นออกเป็นท่อนๆ และจงล้างเครื่องในกับขาของมัน แล้ววางไว้กับส่วนอื่นๆ และส่วนหัวของมัน 18แล้วจงเผาแกะตัวนั้นทั้งตัวบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายแด่พระยาห์เวห์ เป็นกลิ่นพอพระทัย และเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 19"เจ้าจงนำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา (เป็นแกะที่ใช้สำหรับการสถาปนา) แล้วให้อาโรนกับบุตรของเขาวางมือบนหัวแกะนั้น 20แล้วจงฆ่าแกะตัวนั้น เอาเลือดส่วนหนึ่งทาที่ปลายใบหูข้างขวาของอาโรน และของบุตรชายของเขา และที่หัวแม่มือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา แล้วจงพรมเลือดรอบๆ แท่นบูชา 21จงเอาเลือดที่อยู่บนแท่นบูชากับน้ำมันเจิมนั้นประพรมอาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขา จงประพรมบรรดาบุตรของเขา และเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วย อาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขาจะบริสุทธิ์ รวมทั้งบุตรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วย 22"เจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้ หางอ้วนใหญ่ ไขมันที่ติดเครื่องใน ไขของตับ อีกทั้งไตทั้งคู่กับไขมันที่ติดอยู่ รวมทั้งโคนขาขวาด้วย (เพราะเป็นแกะที่ใช้สำหรับการสถาปนา) 23กับขนมปังก้อนหนึ่งและขนมคลุกน้ำมันแผ่นหนึ่ง และขนมปังบางแผ่นหนึ่งจากกระบุงขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 24แล้วจงวางทุกอย่างนี้ในมือทั้งคู่ของอาโรนและของบรรดาบุตรของเขา และจงโบกถวายของเหล่านั้นเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาห์เวห์ 25แล้วจงรับสิ่งเหล่านี้จากมือของพวกเขา แล้วนำไปเผาร่วมกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นบูชา เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 26"จงเอาเนื้อส่วนอกจากแกะตัวผู้ซึ่งเป็นแกะสำหรับสถาปนาอาโรนมาโบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาห์เวห์ และมันจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้า 27และจงแยกเอาเนื้ออกของแกะตัวผู้ที่โบกถวายกับเนื้อโคนขาที่ถวาย ออกจากแกะที่ใช้สำหรับสถาปนาปุโรหิต ซึ่งเป็นส่วนของอาโรนและบุตรของเขา 28สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่อาโรนและบุตรของเขาจะได้รับจากชนชาติอิสราเอล มันเป็นกฎเนืองนิตย์ เพราะเป็นส่วนที่ชนชาติอิสราเอลจะให้ปุโรหิตจากเครื่องศานติบูชา คือจากเครื่องถวายที่พวกเขาถวายแด่พระยาห์เวห์ 29"เสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ของอาโรนจะเป็นของเชื้อสายของเขาสืบต่อไป ให้พวกเขาสวมเมื่อรับการเจิมและรับการสถาปนา 30จงให้บุตรซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนอาโรนสวมเสื้อตำแหน่งนั้นครบเจ็ดวัน ขณะที่เขามายังเต็นท์นัดพบเพื่อปรนนิบัติในวิสุทธิสถาน 31"จงเอาเนื้อแกะตัวผู้สำหรับสถาปนาปุโรหิตมาต้มในสถานศักดิ์สิทธิ์ 32แล้วให้อาโรนกับบุตรของเขากินเนื้อแกะนั้นกับขนมปังในกระบุงที่ประตูเต็นท์นัดพบ 33ให้พวกเขากินของซึ่งนำมาบูชาลบมลทิน เพื่อจะสถาปนาและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ แต่คนอื่นๆ จะกินไม่ได้ เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 34และถ้าเนื้อที่ใช้ในพิธีสถาปนาปุโรหิต และขนมปังนั้นยังเหลืออยู่จนรุ่งเช้า ก็ให้เผาไฟเสีย ห้ามกินเพราะเป็นของบริสุทธิ์ 35"ดังนั้น จงทำกับอาโรนและบุตรของเขาตามทุกสิ่งที่เราได้บัญชาเจ้า จงทำพิธีสถาปนาพวกเขาตลอดเจ็ดวัน 36โดยแต่ละวัน จงนำโคผู้ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และจงถวายเครื่องบูชาลบมลทินของแท่นบูชา จงเจิมแท่นนั้นเพื่อให้มันบริสุทธิ์ 37จงลบมลทินแท่นนั้นทั้งเจ็ดวัน และชำระให้มันบริสุทธิ์ แล้วแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งใดๆ ที่ถูกต้องแท่นนั้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย 38"ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าต้องถวายบนแท่นบูชานั้นทุกวันตลอดไป คือลูกแกะสองตัว อายุหนึ่งปี 39จงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเช้า และอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็น 40พร้อมกับลูกแกะตัวที่หนึ่งนั้น จงถวายแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกรัม เคล้าน้ำมันที่สกัดไว้นั้นหนึ่งลิตร และเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรเป็นเครื่องดื่มบูชา 41จงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่งในเวลาเย็น และจงถวายเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กันด้วย เหมือนอย่างในเวลาเช้า ให้เป็นกลิ่นพอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาห์เวห์ 42นี่จะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเสมอไป ตลอดชาติพันธุ์ของเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เป็นที่ที่เราจะพบเจ้าทั้งหลายและจะพูดกับเจ้าที่นั่น 43เราจะพบกับชนชาติอิสราเอล ณ~ที่นั่น และพลับพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระสิริของเรา 44เราจะชำระเต็นท์นัดพบและแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ และเราจะชำระอาโรนและบุตรของเขาให้บริสุทธิ์ด้วย เพื่อให้เป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา 45เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา 46เขาทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกเขา ผู้ได้นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\