อพยพ 31

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"ดูสิ เราได้เลือกเบซาเลลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเฮอร์แห่งเผ่ายูดาห์ 3และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่าง 4เพื่อจะคิดออกแบบในการทำเครื่องทอง เครื่องเงิน และเครื่องทองสัมฤทธิ์ 5ในการเจียระไนอัญมณีสำหรับฝังในกระเปาะ และในการแกะสลักไม้สำหรับงานช่างทุกอย่าง 6และนี่แน่ะ เราได้ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขา ชื่อโอโฮลีอับบุตรอาหิสะมัคแห่งเผ่าดาน เรายังได้ให้ทักษะแก่ช่างฝีมือทุกคน เพื่อพวกเขาจะทำงานทุกอย่างที่เราได้สั่งเจ้า 7คือเต็นท์นัดพบ หีบแห่งสักขีพยาน และพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักขีพยาน และเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเต็นท์ 8โต๊ะกับเครื่องใช้สำหรับโต๊ะ คันประทีปบริสุทธิ์กับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับคันประทีป และแท่นเผาเครื่องหอม 9แท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่น อ่างกับฐานรอง 10เสื้อเย็บด้วยฝีมือประณีต คือเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ของอาโรนปุโรหิต และเสื้อตำแหน่งของบุตรของเขา เพื่อจะได้สวมขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปุโรหิต 11และน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานศักดิ์สิทธิ์ ให้พวกเขาทำตามทุกอย่างที่เราสั่งเจ้า" 12พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 13"เจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า 'จงรักษาวันสะบาโตของเราไว้ เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้า เพื่อจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ ผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ 14พวกเจ้าจงรักษาวันสะบาโต เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ผู้ใดทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอน ถ้าผู้ใดทำงานใดๆ ในวันนั้น ผู้นั้นต้องถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเรา 15จงทำงานหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโตสำหรับหยุดพัก เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์ ทุกคนที่ทำงานในวันสะบาโตนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอน 16ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลจึงรักษาวันสะบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์ 17เป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลเป็นนิตย์ว่า ในหกวันพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก แต่ในวันที่เจ็ดทรงหยุดพัก และหย่อนพระทัย'~" 18เมื่อพระองค์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว จึงประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\