อพยพ 40

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"ในวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่ง จงตั้งพลับพลา คือเต็นท์นัดพบขึ้น 3จงวางหีบแห่งสักขีพยานในพลับพลาและกั้นม่านบังหีบนั้นไว้ 4จงยกโต๊ะเข้ามาตั้งไว้ และจัดเครื่องใช้บนโต๊ะไว้ตามที่ของมัน แล้วจงนำคันประทีปนั้นเข้ามาและตั้งตะเกียงของคันประทีปให้เข้าที่ 5จงตั้งแท่นบูชาทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบแห่งสักขีพยาน แล้วติดม่านบังตาที่ประตูพลับพลา 6จงตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงหน้าประตูพลับพลาคือหน้าประตูเต็นท์นัดพบ 7จงตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา แล้วตักน้ำใส่อ่างนั้น 8จงกั้นเขตทำลานกว้างไว้รอบพลับพลา และติดม่านบังตาไว้ที่ประตูเข้าลานนั้น 9แล้วเจ้าจงเอาน้ำมันเจิมมาเจิมพลับพลากับทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลานั้น และชำระเครื่องใช้ทุกชิ้นให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์ 10จงเจิมแท่นเครื่องบูชาผาทั้งตัว และเครื่องใช้ทุกอย่างบนแท่นนั้น และชำระแท่นนั้นให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด 11จงเจิมทั้งอ่างและฐานรองอ่าง อีกทั้งชำระให้บริสุทธิ์ด้วย 12แล้วเจ้าจงนำอาโรนกับบุตรของเขามาที่ประตูเต็นท์นัดพบ แล้วใช้น้ำล้างชำระตัวพวกเขาเสีย 13เจ้าจงสวมเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ให้อาโรน แล้วเจิมและชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา 14แล้วจงนำบุตรของเขามาด้วย และสวมเสื้อยาวกรอมเท้าให้ 15จงเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมบิดาของเขา เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา การเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้งพวกเขาไว้เป็นปุโรหิตตลอดชาติพันธุ์ของเขาทั้งหลาย" 16โมเสสทำทุกสิ่งตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาท่าน 17ในวันที่หนึ่งเดือนแรกปีที่สอง พวกเขาก็ตั้งพลับพลาขึ้น 18โมเสสตั้งพลับพลาขึ้น ท่านวางฐาน ตั้งกรอบไม้ ติดสลักกลอน และตั้งเสาขึ้น 19ท่านกางผ้าเต็นท์คลุมพลับพลา แล้วเอาผ้าคลุมบนเต็นท์ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 20ท่านใส่พระโอวาทไว้ในหีบนั้น และสอดไม้คานไว้ข้างหีบ และตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบ 21แล้วท่านนำหีบนั้นไปไว้ในพลับพลา และกั้นม่านบังหีบแห่งสักขีพยานนั้นไว้ ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 22ท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศเหนือของพลับพลานอกม่านนั้น 23แล้วจัดเรียงขนมปังบนโต๊ะเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 24และท่านตั้งคันประทีปไว้ในเต็นท์นัดพบตรงข้ามกับโต๊ะนั้นทางทิศใต้ของพลับพลา 25แล้วก็จัดตะเกียงให้เข้าที่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 26ท่านตั้งแท่นบูชาทองคำในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่าน 27และเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้น ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 28ท่านกั้นม่านบังตาที่ประตูพลับพลา 29ท่านตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงประตูพลับพลา คือตรงประตูเต็นท์นัดพบ แล้วถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องธัญบูชาบนแท่นนั้น ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 30ท่านตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา แล้วใส่น้ำในอ่างสำหรับชำระล้าง 31โมเสสกับอาโรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือและเท้าด้วยน้ำในอ่างนั้น 32เมื่อไรที่เขาทั้งหลายจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบ หรือเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้น พวกเขาก็จะชำระล้างเสียก่อน ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 33ท่านกั้นบริเวณลานรอบพลับพลาและแท่นนั้น แล้วกั้นม่านบังตาที่ตรงประตูลาน ดังนั้นโมเสสก็ทำงานเสร็จสมบูรณ์ 34ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้ และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น 35โมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่ และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ก็อยู่เต็มพลับพลานั้น 36ตลอดการเดินทางของคนอิสราเอล เมื่อไรที่เมฆนั้นลอยขึ้นจากพลับพลา พวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปทุกครั้ง 37แต่หากว่าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไป พวกเขาก็ไม่ออกเดินทางเลยจนกว่าจะถึงวันที่เมฆนั้นลอยขึ้นไป 38เพราะตลอดทางที่พวกเขาไปนั้น ในตอนกลางวันเมฆของพระยาห์เวห์อยู่เหนือพลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนั้นประจักษ์แก่ตาคนอิสราเอลทั้งหมด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\