เอเสเคียล 40

1ในปีที่ 25 ที่เราถูกกวาดไปเป็นเชลย คือในปีที่ 14 หลังจากที่กรุงนั้นถูกทำลาย ณ วันที่ 10 ของต้นปีนั้น ในวันนั้นเองพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์มาอยู่เหนือข้าพเจ้า แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปที่นั่น 2และทรงนำข้าพเจ้าโดยนิมิตของพระเจ้ามาถึงแผ่นดินอิสราเอล แล้วพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูงมากๆ ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างไปทางทิศใต้เหมือนเมืองหนึ่ง 3เมื่อพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปยังที่นั่น ดูสิ มีชายคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายทองสัมฤทธิ์ และมีเชือกป่านเส้นหนึ่งกับไม้วัดอันหนึ่งอยู่ในมือท่าน และท่านยืนอยู่ที่หอประตู 4และชายผู้นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่า "บุตรมนุษย์เอ๋ย จงมองดูด้วยตาเจ้าเอง และจงฟังด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่ทุกสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้า เพราะว่าที่เรานำเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสำแดงแก่เจ้า จงประกาศทุกสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล" 5และดูสิ มีกำแพงล้อมอยู่รอบๆ บริเวณด้านนอกพระนิเวศ และในมือของชายผู้นั้นมีไม้วัดยาว 3 เมตร แต่ละเมตรยาวตามมาตรฐานการวัด ดังนั้น ท่านจึงวัดความหนาของกำแพงได้ 3 เมตร และวัดความสูงได้ 3 เมตร 6แล้วท่านเข้าไปทางหอประตูซึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออก ขึ้นไปตามบันไดและวัดธรณีประตูได้ลึก 3 เมตร คือธรณีหนึ่งลึก 3 เมตร 7ส่วนห้องยามลึก 3 เมตร และกว้าง 3 เมตร และที่ว่างระหว่างห้องยามเหล่านั้นกว้าง 2.5 เมตร ส่วนธรณีประตูที่วัดจากริมมุขประตูด้านพระนิเวศนั้นวัดได้ 3 เมตร 8แล้วท่านก็วัดมุขประตูด้านพระนิเวศ 9ได้ลึก 4 เมตร และเสามุขนั้นหนา 1 เมตร และมุขประตูอยู่ด้านพระนิเวศ 10แต่ละด้านของหอประตูตะวันออกมีห้องยามอยู่ 3 ห้อง ห้องทั้งสามมีขนาดเดียวกัน และเสาที่อยู่ทั้งสองข้างก็มีขนาดเดียวกัน 11แล้วท่านจึงวัดความกว้างของช่องทางเข้าหอประตูได้ 5 เมตร แต่วัดความกว้างของหอประตูได้ 6.5 เมตร 12หน้าห้องยามนั้นมีเครื่องกั้นสูงครึ่งเมตร และห้องยามนั้นกว้างและยาวด้านละ 3 เมตร 13แล้วท่านก็วัดหอประตูจากข้างบนของกำแพงด้านหลังห้องยามห้องหนึ่ง ไปยังข้างบนของกำแพงด้านหลังของห้องยามอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งมีทางเข้าหันหน้าเข้าหากัน ได้กว้าง 12.5 เมตร 14แล้วท่านวัดเสาได้สูง 30 เมตร มีลานรอบๆ หอประตูและเสา 15ระยะจากข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยังปลายด้านในของมุขหอประตูวัดได้ 25 เมตร 16ตามกำแพงห้องยามและกำแพงด้านในหอประตูนั้นมีช่องหน้าต่างอยู่รอบๆ และบริเวณมุขก็มีช่องหน้าต่างอยู่รอบด้านในเหมือนกัน และที่กำแพงด้านในมีต้นอินทผลัมอยู่ 17แล้วท่านนำข้าพเจ้าเข้าไปที่ลานชั้นนอก และดูสิ มีห้องหลายห้อง และมีพื้นหินทำไว้รอบๆ ลาน มีห้อง 30 ห้องหันหน้าเข้าหาพื้นหิน 18และพื้นหินมีแนวไปตามปีกหอประตูและกว้างออกไปตามด้านยาวของหอประตู นี่เป็นพื้นหินชั้นล่าง 19แล้วท่านก็วัดระยะจากด้านในของหอประตูตรงที่อยู่ต่ำกว่าไปยังด้านนอกของลานชั้นในได้ 50 เมตร ทั้งทางตะวันออกและทางเหนือ 20แล้วท่านก็วัดความยาวและความกว้างของหอประตูลานชั้นนอกหันหน้าไปทางเหนือ 21ห้องยามที่อยู่ด้านละสามห้องนั้นกับเสาและมุขมีขนาดเดียวกับหอประตูตะวันออก ทั้งหมดยาว 25 เมตร กว้าง 12.5 เมตร 22ทั้งหน้าต่าง มุข และต้นอินทผลัมของหอประตูนี้มีขนาดเดียวกับของหอประตู ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีบันได 7 ขั้นนำขึ้นไปถึง และมุขนั้นอยู่ข้างใน 23มีประตูที่เปิดไปสู่ลานชั้นในอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูด้านเหนือ เช่นเดียวกับประตูด้านตะวันออก และท่านก็วัดระยะจากประตูนอกไปถึงอีกประตูได้ 50 เมตร 24แล้วท่านนำข้าพเจ้าตรงไปยังทิศใต้ และดูสิ มีหอประตูทางทิศใต้หอหนึ่ง ท่านก็วัดเสาและวัดมุข ก็มีขนาดเท่ากับหออื่นๆ 25มีช่องหน้าต่างที่หอประตูและที่มุขโดยรอบเหมือนช่องหน้าต่างหอประตูอื่นๆ หอประตูยาว 25 เมตร และกว้าง 12.5 เมตร 26มีบันได 7 ขั้นนำขึ้นไปถึง และมุขนั้นอยู่ข้างใน มีต้นอินทผลัมประดับอยู่ที่กำแพงด้านละต้น 27และมีประตูหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของลานชั้นใน แล้วท่านก็วัดระยะจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่งทางทิศใต้ได้ 50 เมตร 28แล้วท่านนำข้าพเจ้ามายังลานชั้นในโดยประตูทิศใต้ แล้วท่านก็วัดประตูทิศใต้ มีขนาดเท่ากับของประตูอื่นๆ 29ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้มีขนาดเดียวกับที่อื่น มีช่องหน้าต่างโดยรอบที่หอประตูและที่มุข หอประตูยาว 25 เมตร และกว้าง 12.5 เมตร 30มีมุขอยู่รอบลานชั้นใน ยาว 12.5 เมตร และกว้าง 2.5 เมตร 31มุขนั้นหันหน้าสู่ลานชั้นนอก มีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสา และมีบันไดขึ้นไป 8 ขั้น 32แล้วท่านก็พาข้าพเจ้ามาที่ลานชั้นในด้านตะวันออก และท่านก็วัดหอประตูได้ขนาดเท่ากับหอประตูอื่นๆ 33ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้มีขนาดเท่ากับที่อื่น มีช่องหน้าต่างและมีมุขโดยรอบ หอประตูยาว 25 เมตร และกว้าง 12.5 เมตร 34มุขของประตูนี้ก็หันหน้าสู่ลานชั้นนอก และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสาด้านละต้น และมีบันไดขึ้นไป 8 ขั้น 35แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ามายังประตูเหนือ และท่านก็วัดหอประตูได้ขนาดเท่ากับหอประตูอื่นๆ 36ห้องยาม เสา และมุขของประตูนี้มีขนาดเท่ากับที่อื่น มีช่องหน้าต่างโดยรอบ หอประตูยาว 25 เมตร และกว้าง 12.5 เมตร 37มุขของประตูนี้ก็หันหน้าสู่ลานชั้นนอก และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสาด้านละต้น และมีบันไดขึ้นไป 8 ขั้น 38ที่มุขของหอประตูนี้มีห้องหนึ่งที่มีทางเข้า เป็นห้องล้างเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 39และมีโต๊ะด้านละสองตัวที่มุขของหอประตู ใช้สำหรับฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เครื่องบูชาลบล้างบาป และเครื่องบูชาชดใช้บาป 40และทางด้านนอกของมุขตรงทางเข้าหอประตูด้านเหนือมีโต๊ะ 2 ตัว และอีกด้านหนึ่งของมุขหอประตูนั้นก็มีโต๊ะ 2 ตัว 41มีโต๊ะอยู่ข้างหอประตูข้างนี้ 4 ตัว และมีโต๊ะอีก 4 ตัวอยู่อีกข้างหนึ่ง รวมเป็น 8 ตัวด้วยกัน ซึ่งเขาใช้เป็นที่ฆ่าเครื่องสัตวบูชา 42มีโต๊ะ 4 ตัวทำด้วยหินสกัดสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัว หน้ากว้าง 75 เซนติเมตร และยาว 75 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร สำหรับวางเครื่องมือที่ใช้ฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชา 43มีขอขนาด 7.5 เซนติเมตรติดอยู่ตามกำแพงโดยรอบ เขาวางเนื้อของเครื่องบูชาบนโต๊ะ 44ใกล้ประตูชั้นใน มีห้องตรงลานชั้นในอยู่ 2 ห้องสำหรับนักร้อง ห้องหนึ่งอยู่ข้างหอประตูเหนือหันหน้าไปทิศใต้ อีกห้องหนึ่งอยู่ข้างหอประตูใต้ หันหน้าไปทิศเหนือ 45และท่านบอกข้าพเจ้าว่า ห้องนี้ซึ่งหันหน้าไปทางใต้ สำหรับปุโรหิตผู้ดูแลพระนิเวศ 46และห้องซึ่งหันหน้าไปทางเหนือนั้นสำหรับปุโรหิตผู้ดูแลแท่นบูชา ปุโรหิตเหล่านี้เป็นวงศ์วานของศาโดก ในบรรดาวงศ์วานของเลวีก็มีพวกเขาเท่านั้นที่เข้ามาใกล้พระยาห์เวห์เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์ 47แล้วท่านก็วัดลานชั้นในได้ยาว 50 เมตร และกว้าง 50 เมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแท่นบูชาอยู่ข้างหน้าพระนิเวศ 48แล้วท่านนำข้าพเจ้ามาที่มุขของพระนิเวศ และวัดเสาของมุขได้ 2.5 เมตรทั้งสองด้าน และประตูกว้าง 7 เมตร ส่วนกำแพงข้างกว้าง 1.5 เมตรทั้งสองข้าง 49มุขนั้นยาว 10 เมตรและกว้าง 6 เมตร มีบันได 10 ขั้นนำมาถึงที่นี้ และมีเสาหานอยู่ข้างเสาทั้งสองข้าง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\