เอเสเคียล 43

1แล้วท่านนำข้าพเจ้ามายังประตู คือประตูที่หันหน้าไปทิศตะวันออก 2และ ดูสิ พระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออก และพระสุรเสียงของพระองค์ก็เหมือนเสียงน้ำไหลแรง และแผ่นดินก็สว่างด้วยพระสิริของพระองค์ 3และนิมิตที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นมีลักษณะเหมือนนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทำลายเมืองนั้น และมีลักษณะเหมือนนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาร์ แล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน 4เมื่อพระสิริของพระยาห์เวห์เข้าไปในพระนิเวศทางประตูที่หันไปทางทิศตะวันออก 5พระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้น และนำข้าพเจ้ามาที่ลานชั้นใน และดูสิ พระสิริของพระยาห์เวห์ก็เต็มพระนิเวศ 6ขณะที่ชายคนนั้นยังยืนอยู่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระนิเวศ 7และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรมนุษย์เอ๋ย บัลลังก์ของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่ที่นี่ เป็นที่ที่เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเป็นนิตย์ และพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะไม่ทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่ลบหลู่อีก ไม่ว่าโดยตัวเขาทั้งหลายเองหรือกษัตริย์ของเขา ด้วยการเล่นชู้ของเขาและด้วยศพของบรรดากษัตริย์ของเขาที่ตายไป 8โดยการวางธรณีประตูของเขาทั้งหลายไว้ข้างธรณีประตูของเรา และโดยตั้งเสาประตูของเขาไว้ข้างเสาประตูของเรา มีเพียงผนังกั้นไว้ระหว่างเรากับเขาเท่านั้น พวกเขาได้ทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเขาที่เขาได้ทำไป ดังนั้น เราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริ้วของเรา 9บัดนี้ให้พวกเขาทิ้งการเล่นชู้ทั้งหลายของเขา และให้ศพของบรรดากษัตริย์ของเขาห่างไกลจากเรา แล้วเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเป็นนิตย์ 10"เจ้า บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงบรรยายแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลให้รับรู้ถึงพระนิเวศ และให้เรียนรู้แบบของพระนิเวศนั้น เพื่อว่าพวกเขาจะได้ละอายในเรื่องบาปชั่วของเขา 11และเมื่อเขาละอายในสิ่งทั้งหลายที่เขาทำมาแล้ว จงแสดงแบบแผนของการจัดวางต่างๆ ทางออกทางเข้า และจงให้พวกเขารู้แบบแผนทั้งหมด กฎเกณฑ์ทั้งหมด และธรรมบัญญัติทั้งหมดของพระนิเวศนั้น จงเขียนลงไว้ต่อหน้าต่อตาของเขา เพื่อเขาจะได้รักษาและทำตามแบบแผนและกฎเกณฑ์ทั้งหมดของพระนิเวศ 12นี่เป็นธรรมบัญญัติของพระนิเวศ คือบริเวณโดยรอบที่อยู่บนยอดภูเขาจะเป็นที่บริสุทธิ์ที่สุด ดูสิ นี่เป็นธรรมบัญญัติของพระนิเวศ" 13ต่อไปนี้เป็นขนาดของแท่นบูชาวัดเป็นเมตร (ตามมาตรฐานการวัด) รอบฐานมีร่องลึก 50 เซนติเมตร และกว้าง 50 เซนติเมตร ริมร่องด้านนอกนั้นยกริมเป็นขอบสูง 25 เซนติเมตร ส่วนความสูงของแท่นบูชาเป็นดังนี้ 14จากพื้นร่องถึงฐานชั้นที่สองนั้นสูง 1 เมตร ฐานชั้นแรกมีส่วนกว้างที่ยื่นยาวกว่าชั้นสองข้างละ 50 เซนติเมตร จากพื้นของฐานชั้นที่สองถึงพื้นของฐานชั้นสามนั้นสูง 2 เมตร ฐานชั้นสองก็มีส่วนกว้างที่ยื่นยาวกว่าชั้นสามข้างละ 50 เซนติเมตร 15และชั้นสามที่เป็นเตาแท่นบูชานั้นสูง 2 เมตร และจากแท่นเตามีเชิงงอนยื่นขึ้นไป 4 เชิงงอน 16ตัวเตาแท่นบูชานั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว 6 เมตร กว้าง 6 เมตร 17ฐานชั้นสองก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว 7 เมตร กว้าง 7 เมตร ยกริมโดยรอบเป็นขอบสูง 25 เซนติเมตร มีร่องกว้าง 50 เซนติเมตรโดยรอบ บันไดแท่นบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 18และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า "บุตรมนุษย์เอ๋ย พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ของแท่นบูชา ในวันที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และจะพรมด้วยเลือด 19เจ้าจงมอบโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแก่ปุโรหิตคนเลวีจากเชื้อสายศาโดก ผู้ซึ่งเข้ามาใกล้เพื่อปรนนิบัติเรา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 20เจ้าจงเอาเลือดโคนั้นเล็กน้อยทาไว้ที่เชิงงอนทั้งสี่ของแท่น และมุมทั้งสี่ของชั้นข้างเตา และที่ยกริมโดยรอบ ทำดังนี้แล้วเจ้าจะได้ชำระแท่นและทำการลบมลทินของแท่นนั้นไว้ 21เจ้าจงเอาโคผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และเจ้าจงเผามันเสียภายนอกสถานบริสุทธิ์ในที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นของพระนิเวศ 22และในวันที่สองเจ้าจงถวายแพะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และชำระแท่นบูชาอย่างที่ชำระด้วยโคหนุ่ม 23เมื่อเจ้าได้ชำระแท่นเสร็จแล้ว เจ้าจงถวายโคหนุ่มปราศจากตำหนิ และแกะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูง 24เจ้าจงนำมาถวายเฉพาะพระพักต์พระยาห์เวห์ และปุโรหิตจะเอาเกลือโรยลงบนนั้น และถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ 25เจ้าจงถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปทุกวันจนครบเจ็ดวัน และจงถวายโคหนุ่มและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงด้วย 26เขาทั้งหลายจะต้องทำการลบมลทินแท่นบูชาอยู่ 7 วันจึงจะชำระเสร็จ และถวายให้เป็นสิ่งบริสุทธิ์ 27และเมื่อครบตามวันที่กำหนดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 เป็นต้นไป ปุโรหิตจะต้องถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของพวกเจ้า และเครื่องศานติบูชาของพวกเจ้าบนแท่นนั้น แล้วเราจะโปรดปรานเจ้าทั้งหลาย" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\