เอเสเคียล 44

1แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูด้านนอกของสถานบริสุทธิ์ซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก และประตูนั้นปิดอยู่ 2แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "ประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไป อย่าให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไปทางนี้ เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้ จึงต้องปิดไว้ 3เฉพาะเจ้านายเท่านั้นที่จะนั่งรับประทานอาหารเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ในประตูนี้ได้ แต่เขาจะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน" 4แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ามาตามทางของประตูเหนือ มาที่ข้างหน้าพระนิเวศ แล้วข้าพเจ้ามองดู และดูสิ พระสิริของพระยาห์เวห์ก็เต็มพระนิเวศของพระยาห์เวห์ แล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลง 5และพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรมนุษย์เอ๋ย จงตั้งใจให้ดี จงดูด้วยตาของเจ้า และฟังด้วยหูของเจ้าในทุกสิ่งที่เราจะบอกเจ้า เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทั้งหมดของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และธรรมบัญญัติทั้งหมดของพระนิเวศนั้น และจงจดจำเรื่องผู้ที่จะเข้าพระนิเวศ และพวกที่ห้ามเข้าสถานบริสุทธิ์ไว้ให้ดี 6แล้วจงบอกพงศ์พันธุ์มักกบฏ คือพงศ์พันธุ์อิสราเอลว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ขอให้การน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดของพวกเจ้าสิ้นสุดเสียที 7คือการยินยอมให้คนต่างด้าวที่ไม่เข้าสุหนัตทางใจและไม่เข้าสุหนัตทางร่างกายเข้ามาในสถานนมัสการของเรา ซึ่งเป็นการลบหลู่พระนิเวศเรา เมื่อเจ้าถวายอาหารของเราแก่เรา คือไขมันและเลือด พวกเจ้าได้ทำลายพันธสัญญาของเราด้วยการน่าสะอิดสะเอียนทุกอย่างของพวกเจ้า 8และพวกเจ้าไม่ได้รักษาหน้าที่ในสิ่งบริสุทธิ์ทั้งหลายของเรา แต่เจ้าได้ตั้งคนนอกให้รักษาหน้าที่แทนตัวเจ้า ซึ่งเรามอบให้เจ้าในสถานนมัสการของเรา 9"พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า อย่าให้คนต่างด้าว ที่ไม่เข้าสุหนัตทางใจและไม่เข้าสุหนัตทางกายเข้าไปในสถานนมัสการของเรา คือคนต่างด้าวทั้งหมดที่อยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล 10ส่วนคนเลวีที่ห่างไกลจากเราคือได้หลงจากเราไปติดตามรูปเคารพของเขา เมื่อคนอิสราเอลหลงไปนั้น จะต้องได้รับโทษความผิดบาปของตน 11แต่พวกเขายังอาจปรนนิบัติอยู่ในสถานนมัสการของเรา โดยตรวจตราดูอยู่ที่ประตูพระนิเวศ และปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศ เขาจะฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาให้ประชาชน และเขาจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าประชาชน เพื่อจะรับใช้เขาทั้งหลาย 12เพราะพวกเขาเคยปรนนิบัติประชาชนอยู่หน้ารูปเคารพของประชาชน จึงกลายเป็นสิ่งสะดุดให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทำความผิดบาป เพราะฉะนั้น เราจึงได้ปฏิญาณด้วยเรื่องเขาทั้งหลายว่า 'เขาทั้งหลายจะต้องได้รับโทษของเขา' พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 13ห้ามพวกเขาเข้ามาใกล้เรา เพื่อจะรับใช้เราในตำแหน่งปุโรหิต หรือเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ทั้งหลายของเรา หรือของที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น แต่เขาต้องทนรับความอับอายขายหน้า เพราะการน่าสะอิดสะเอียนที่เขาได้ทำ 14ถึงกระนั้นเราจะให้เขาทำหน้าที่ในพระนิเวศ คือให้ทำการบริการทั้งหมดและทำทุกสิ่งที่ต้องทำในพระนิเวศนั้น 15"แต่ปุโรหิตคนเลวี ผู้เป็นเชื้อสายของศาโดก ผู้ที่ยังคงรักษาหน้าที่ในสถานนมัสการของเรา ครั้งเมื่อคนอิสราเอลหลงไปจากเรานั้น ให้พวกเขาเข้ามาใกล้เราเพื่อปรนนิบัติเรา และให้ยืนอยู่ต่อหน้าเราที่จะถวายไขมันและเลือด พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 16พวกเขาจะเข้ามาในสถานนมัสการของเราได้ และให้เขาเข้ามาใกล้โต๊ะของเราเพื่อจะปรนนิบัติเรา และให้เขารักษาคำกำชับของเรา 17เมื่อพวกเขาเข้าประตูลานชั้นในนั้น ให้เขาสวมเสื้อผ้าป่าน ห้ามมีสิ่งใดที่ทำด้วยขนแกะบนตัวเขา ขณะเมื่อปรนนิบัติอยู่ที่ประตูลานชั้นใน และอยู่ข้างใน 18ให้เขาโพกผ้าป่านไว้บนศีรษะ และสวมกางเกงผ้าป่านเพียงเอว อย่าให้เขาคาดตัวด้วยสิ่งใดที่ทำให้มีเหงื่อ 19และเมื่อพวกเขาออกไปยังลานชั้นนอก คือไปหาประชาชนยังลานชั้นนอก ให้เขาถอดเสื้อผ้าชุดที่ใช้ปรนนิบัตินั้นออกเสีย และวางไว้ในห้องบริสุทธิ์ แล้วจึงสวมเสื้อผ้าอื่น เกรงว่าเขาจะนำความบริสุทธิ์ไปแตะต้องประชาชนด้วยเสื้อผ้าของเขา 20ห้ามเขาโกนศีรษะหรือปล่อยให้ผมยาว แต่ให้เขาขลิบผมบนศีรษะเขาเท่านั้น 21ห้ามปุโรหิตทุกคนที่จะเข้าไปในลานชั้นในดื่มเหล้าองุ่น 22ห้ามพวกเขาแต่งงานกับหญิงม่ายหรือหญิงที่ถูกหย่าแล้ว แต่ให้แต่งงานกับหญิงพรหมจารีที่สืบเชื้อสายจากพงศ์พันธุ์อิสราเอล หรือหญิงม่ายซึ่งเป็นหญิงม่ายของปุโรหิต 23เขาจะต้องสั่งสอนประชากรของเราถึงความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของสามัญ และทำให้พวกเขารู้ว่าอะไรเป็นมลทินและอะไรไม่เป็นมลทิน 24ถ้ามีคดีความกัน ปุโรหิตจะต้องทำหน้าที่ผู้พิพากษา และเขาจะต้องพิพากษาตามกฎหมายของเรา เขาจะต้องรักษาธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเราเรื่องงานเทศกาลตามกำหนดของเรานั้น ทั้งจะต้องรักษาวันสะบาโตของเราให้บริสุทธิ์ 25พวกเขาต้องไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยการเข้าไปแตะต้องคนตาย แต่ถ้าเป็นบิดาหรือมารดา หรือบุตรชายหรือบุตรหญิง หรือพี่น้องผู้ชายหรือพี่น้องผู้หญิงที่ยังไม่มีสามี ก็จะให้เป็นมลทินได้ 26หลังจากที่ได้รับการชำระแล้ว เขายังต้องรออีก 7 วัน 27ในวันที่พวกเขาเข้าไปในสถานนมัสการ คือที่ลานชั้นในเพื่อจะปรนนิบัติอยู่ในสถานนมัสการนั้น เขาจะต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปเสียก่อน พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 28"เราเองจะเป็นมรดกของพวกปุโรหิต และพวกเจ้าไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิทธิ์ใดๆ ในอิสราเอล เราเองจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา 29ให้พวกเขากินเครื่องธัญบูชา เครื่องบูชาลบล้างบาป และเครื่องบูชาชดใช้บาป รวมทั้งทุกสิ่งที่ถวายไว้ในอิสราเอลจะเป็นของเขา 30และผลดีที่สุดของผลรุ่นแรกทุกชนิด และของถวายทุกอย่างจากเครื่องถวายทั้งหมดของพวกเจ้า จะเป็นของบรรดาปุโรหิต เจ้าจงมอบแป้งอย่างดีที่สุดของเจ้าให้แก่ปุโรหิต เพื่อว่าการอวยพรจะอยู่เหนือครัวเรือนของเจ้า 31ห้ามปุโรหิตกินนกหรือสัตว์ใดๆ ที่ตายเองหรือถูกกัดตาย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\