เอเสเคียล 48

1"ต่อไปนี้เป็นชื่อของเผ่าต่างๆ ตั้งต้นบริเวณพรมแดนทางเหนือด้านทะเลไปตามทางเฮทโลน ถึงเมืองเลอโบ-ฮามัทจนถึงฮาเซอเรโนน (ซึ่งอยู่ตรงพรมแดนทางเหนือด้านดามัสกัส กับเมืองฮามัท) โดยเริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้นเป็นส่วนของเผ่าดาน 2ติดกับเขตแดนของดานเริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้นเป็นส่วนของเผ่าอาเชอร์ 3ติดกับเขตแดนของอาเชอร์เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้นเป็นส่วนของเผ่านัฟทาลี 4ติดกับเขตแดนของนัฟทาลีเริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้น เป็นหนึ่งส่วนของเผ่ามนัสเสห์ 5ติดกับเขตแดนของมนัสเสห์เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้น เป็นส่วนของเผ่าเอฟราอิม 6ติดกับเขตแดนเอฟราอิมเริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้น เป็นส่วนของเผ่ารูเบน 7ติดกับเขตแดนรูเบนเริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้นเป็นส่วนของเผ่ายูดาห์ 8"ติดกับเขตแดนยูดาห์เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกนั้น จะเป็นส่วนซึ่งพวกเจ้าจะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้าง 12.5 กิโลเมตร และยาวเท่ากับส่วนของเผ่าเผ่าหนึ่ง เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก และจะมีสถานนมัสการอยู่กลาง 9และส่วนที่เจ้าทั้งหลายจะแยกไว้เพื่อพระยาห์เวห์นั้น ให้มีด้านยาว 12.5 กิโลเมตร และด้านกว้าง 5 กิโลเมตร 10และส่วนแบ่งของส่วนบริสุทธิ์นี้เป็นเช่นนี้ คือปุโรหิตจะได้ส่วนแบ่งทางด้านเหนือยาว 12.5 กิโลเมตร ทางด้านตะวันตกกว้าง 5 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกกว้าง 5 กิโลเมตร ทางด้านใต้ยาว 12.5 กิโลเมตร และมีสถานนมัสการของพระยาห์เวห์อยู่ตรงกลาง 11ส่วนนี้ให้เป็นส่วนของบรรดาปุโรหิตที่ชำระไว้ให้บริสุทธิ์ คือบรรดาบุตรของศาโดก ซึ่งได้รักษาคำสั่งของเรา และไม่ได้หลงไปเหมือนดังที่คนเลวีได้หลงไปเมื่อประชาชนอิสราเอลหลงไป 12และให้ที่ดินนี้เป็นของเขาทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นบริเวณที่บริสุทธิ์ที่สุด ติดกับเขตของคนเลวี 13เคียงข้างกับเขตของปุโรหิตนั้น ให้เป็นส่วนแบ่งของคนเลวี ยาว 12.5 กิโลเมตร กว้าง 5 กิโลเมตร ส่วนยาวทั้งหมดจะเป็น 12.5 กิโลเมตร และส่วนกว้าง 5 กิโลเมตร 14ห้ามพวกเขาขาย และห้ามเขาแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินส่วนนี้ ห้ามเขาเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของที่ดินดีเยี่ยมนี้ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์ 15"ส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งยาว 12.5 กิโลเมตร และกว้าง 2.5 กิโลเมตรนั้น ให้เป็นที่ใช้สอยทั่วไปของตัวเมือง คือเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นทุ่งหญ้า และตัวนครจะอยู่ตรงกลาง 16ต่อไปนี้เป็นขนาดของด้านต่างๆ ของนคร คือด้านเหนือ 2,250 เมตร ด้านใต้ 2,250 เมตร ด้านตะวันออก 2,250 เมตร และด้านตะวันตก 2,250 เมตร 17นครนั้นจะต้องมีบริเวณทุ่งหญ้า โดยวัดจากด้านเหนือออกไป 125 เมตร ด้านใต้ 125 เมตร ด้านตะวันออก 125 เมตร และด้านตะวันตก 125 เมตร 18ส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งวัดไปตามด้านยาวของบริเวณนี้ซึ่งขนานไปกับส่วนที่บริสุทธิ์ โดยวัดออกไปทางตะวันออกยาว 5 กิโลเมตร และไปตะวันตกยาว 5 กิโลเมตร และให้อยู่ติดกับส่วนที่บริสุทธิ์ พืชผลที่ได้ในส่วนนี้จะเป็นอาหารของคนงานในนครนั้น 19คนงานของนครนั้นซึ่งมาจากอิสราเอลทุกเผ่า จะเป็นคนไถที่ผืนนี้ 20ส่วนถวายทั้งหมดซึ่งพวกเจ้าจะต้องแบ่งไว้นั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 12.5 กิโลเมตร ซึ่งก็คือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของตัวนคร 21"บริเวณที่เหลือซึ่งอยู่ทั้งสองข้างของส่วนบริสุทธิ์และส่วนของตัวนครนั้นให้เป็นของเจ้านาย โดยวัดจากส่วนบริสุทธิ์ออกไปยาว 12.5 กิโลเมตรไปทางพรมแดนตะวันออก และวัดไปทางตะวันตก 12.5 กิโลเมตรไปทางพรมแดนตะวันตก ขนานไปกับส่วนต่างๆ ของเผ่า ส่วนนี้ให้เป็นของเจ้านาย โดยมีส่วนบริสุทธิ์พร้อมกับสถานนมัสการของพระนิเวศนั้นอยู่ตรงกลาง 22ส่วนที่เป็นของคนเลวีและส่วนของนครนั้นจะอยู่ตรงกลางของที่ดินซึ่งเป็นของเจ้านายเช่นเดียวกัน และที่ดินของเจ้านายนี้จะอยู่ระหว่างเขตแดนของยูดาห์และเขตแดนของเบนยามิน 23"ส่วนเผ่าที่เหลืออยู่นั้น เริ่มจากด้านตะวันออกไปด้านตะวันตก เป็นส่วนของเผ่าเบนยามิน 24ติดกับเขตแดนของเบนยามินเริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของเผ่าสิเมโอน 25ติดกับเขตแดนของสิเมโอน เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของเผ่าอิสสาคาร์ 26ติดกับเขตแดนของอิสสาคาร์ เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของเผ่าเศบูลุน 27ติดกับเขตแดนของเศบูลุน เริ่มจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของเผ่ากาด 28และเขตแดนของกาดทางด้านใต้นั้นจะเริ่มจากเมืองทามาร์ ถึงห้วงน้ำเมรีบา ที่คาเดช และเรื่อยไปตามลำธารอียิปต์ถึงทะเลใหญ่ 29นี่เป็นแผ่นดินซึ่งพวกเจ้าจะแบ่งให้เป็นมรดกท่ามกลางเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล นี่เป็นส่วนแบ่งของเขาทั้งหลาย" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 30ต่อไปนี้เป็นทางออกของนครทางด้านเหนือซึ่งวัดได้ 2,250 เมตร 31มีประตู 3 ประตู คือประตูรูเบน ประตูยูดาห์ และประตูเลวี ประตูทั้งหลายของนครนั้นตั้งชื่อตามชื่อเผ่าทั้งหลายของคนอิสราเอล 32ทางออกด้านตะวันออกยาว 2,250 เมตร มี 3 ประตู คือประตูโยเซฟ ประตูเบนยามิน และประตูดาน 33ทางออกด้านใต้ยาว 2,250 เมตร มีประตู 3 ประตู คือประตูสิเมโอน ประตูอิสสาคาร์ และประตูเศบูลุน 34ทางออกด้านตะวันตกยาว 2,250 เมตร มีประตู 3 ประตู คือประตูกาด ประตูอาเชอร์ และประตูนัฟทาลี 35นครนั้นวัดโดยรอบได้ความยาวรวม 9 กิโลเมตร ตั้งแต่นี้ไปนครนี้จะได้ชื่อว่า 'พระยาห์เวห์สถิตที่นั่น'~"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\