อิสยาห์ 26

1ในวันนั้น เขาจะร้องเพลงนี้ในแผ่นดินยูดาห์ "เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ง พระองค์ทรงตั้งความรอดไว้ เป็นกำแพงและแนวป้องกัน 2จงเปิดประตูเมือง เพื่อประชาชาติชอบธรรมซึ่งรักษาความเชื่อไว้ จะได้เข้ามา 3พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ 4จงวางใจในพระยาห์เวห์เป็นนิตย์ เพราะยาห์คือพระยาห์เวห์ ทรงเป็นศิลานิรันดร์ 5เพราะพระองค์ทรงทำให้ ชาวเมืองที่อยู่สูงนั้นต่ำลง เมืองที่สูงยิ่งนั้นพระองค์ทรงทำให้ลดต่ำลง พระองค์ทรงทำให้มันลดต่ำลงถึงพื้นดิน ทรงทำให้มันแตะผงคลีดิน 6เท้าจะเหยียบย่ำมัน คือเท้าของคนยากจน ย่างก้าวของคนขัดสน" 7หนทางของคนชอบธรรมก็ราบเรียบ องค์ผู้เที่ยงธรรม พระองค์ทรงให้วิถีของคนชอบธรรมราบรื่น 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ พวกข้าพระองค์รอคอยพระองค์ ในแนวทางการพิพากษาของพระองค์ พระนามของพระองค์และการรำลึกถึงพระองค์นั้น เป็นสิ่งที่จิตใจของข้าพระองค์ปรารถนา 9จิตใจของข้าพระองค์ปรารถนาพระองค์ในกลางคืน วิญญาณจิตภายในข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างกระตือรือร้น เพราะเมื่อการพิพากษาของพระองค์อยู่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพก็ได้เรียนรู้ความชอบธรรม 10ถ้าทรงสำแดงพระกรุณาคุณแก่คนอธรรม เขาก็ไม่เรียนรู้ความชอบธรรม เขาประพฤติชั่วในแผ่นดินเที่ยงธรรม และไม่เห็นความสง่าสูงส่งของพระยาห์เวห์ 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระหัตถ์ของพระองค์ชูขึ้น แต่พวกเขาก็มองไม่เห็น ขอให้เขาเห็นความร้อนพระทัยเพื่อชนชาติของพระองค์ และได้รับความอับอาย ขอให้ไฟเผาผลาญปฏิปักษ์ของพระองค์ 12ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงทำให้เกิดสวัสดิภาพแก่พวกข้าพระองค์ เพราะทุกสิ่งที่พวกข้าพระองค์ทำนั้น พระองค์ทรงทำเพื่อข้าพระองค์ 13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ พวกเจ้านายอื่นนอกเหนือพระองค์ได้ครอบครองพวกข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รับรู้แต่พระนามของพระองค์เท่านั้น 14พวกเขาตายแล้ว และจะไม่เป็นขึ้นมาอีก คนตายจะไม่ลุกขึ้นมาอีก เพราะเหตุนี้ พระองค์ทรงลงโทษและทรงทำลายเขา และทรงกวาดอนุสรณ์ทั้งหมดของเขาไปเสีย 15ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเพิ่มประเทศชาติขึ้น พระองค์ทรงเพิ่มประชาชนขึ้น พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ พระองค์ทรงขยายเขตแดนทั้งสิ้นของแผ่นดินให้กว้างใหญ่ 16ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามทุกข์ใจ พวกเขาแสวงหาพระองค์ เขาทั้งหลายหลั่งคำอธิษฐานออกมา เมื่อพระองค์ทรงตีสอนพวกเขา 17ดั่งหญิงมีครรภ์ นางบิดตัวและร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอด ข้าแต่พระยาห์เวห์ พวกข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 18พวกข้าพระองค์มีครรภ์ พวกข้าพระองค์บิดตัว แต่ดูเหมือนพวกข้าพระองค์จะคลอดแต่ลม พวกข้าพระองค์ไม่อาจช่วยกู้แผ่นดินโลก และไม่อาจให้กำเนิดชาวพิภพ 19คนตายของพระองค์จะมีชีวิตอีก ศพของพวกเขาจะลุกขึ้น โอ ผู้อาศัยในผงคลี จงตื่นขึ้น และโห่ร้องด้วยความชื่นบาน เพราะน้ำค้างของพระองค์เป็นน้ำค้างแห่งความสว่าง และแผ่นดินโลกจะให้คนตายเป็นขึ้น 20มาเถิด ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของท่าน และปิดประตูเสีย จงซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่ง จนกว่าพระพิโรธจะผ่านไป 21เพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กำลังเสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค์ เพื่อลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาปผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะเผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\