อิสยาห์ 6

1ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูน และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร 2เหนือพระองค์มีพวกเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละองค์มีปีก 6 ปีก ใช้ 2 ปีกปิดหน้า ใช้ 2 ปีกปิดเท้า และใช้ 2 ปีกบินไป 3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระยาห์เวห์จอมทัพ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์" 4แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิเวศก็เต็มด้วยควัน 5และข้าพเจ้ากล่าวว่า "วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระยาห์เวห์จอมทัพ" 6แล้วองค์หนึ่งในพวกเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิงซึ่งท่านเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา 7และท่านแตะต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า "นี่แน่ะ สิ่งนี้ได้แตะต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว ความผิดของเจ้าก็ถูกขจัด และบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้าง" 8และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่า "เราจะใช้ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา?~" แล้วข้าพเจ้าทูลว่า "ข้าพระองค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด" 9และพระองค์ตรัสว่า "ไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า 'ฟังแล้วฟังอีก แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้วดูอีก แต่อย่ามองเห็น' 10จงทำให้ใจของชนชาตินี้มืดทึบ และทำให้หูของเขาตึง และทำให้ตาของเขาบอด มิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาของเขา ได้ยินด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยใจของเขา แล้วหันกลับมาและได้รับการรักษาให้หาย" 11แล้วข้าพเจ้าว่า "ข้าแต่องค์เจ้านาย นานเท่าไร?~" และพระองค์ตรัสว่า "จนกว่าเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้าง ไม่มีผู้อยู่อาศัย และบ้านเรือนไม่มีคน แผ่นดินก็ร้างเปล่าอย่างสิ้นเชิง 12และพระยาห์เวห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ที่ถูกทิ้งร้างท่ามกลางแผ่นดินนั้นมีมากมาย 13และแม้ว่ายังมีเหลืออยู่ในนั้นสักหนึ่งในสิบ ก็จะต้องถูกไฟเผาอีก เหมือนต้นสนหรือต้นโอ๊ก ซึ่งเหลืออยู่แต่ตอ เมื่อถูกโค่น" ตอของมันคือเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\