อิสยาห์ 66

1พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "สวรรค์เป็นพระที่นั่งของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา พวกเจ้าสามารถสร้างนิเวศให้แก่เรา~ณ~สถานที่ใด? และที่พำนักของเรานั้นจะอยู่ที่ไหน? 2มือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้ และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้น" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ "แต่นี่ต่างหากที่เราจะมอง คือผู้ถ่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาณจิต และตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเรา 3"ส่วนผู้ฆ่าวัวเหมือนกับผู้ฆ่าคน ผู้ฆ่าลูกแกะถวายเหมือนกับผู้หักคอสุนัข ผู้นำธัญบูชามาเหมือนกับผู้ถวายเลือดหมู ผู้ถวายอนุสรณ์บูชาด้วยกำยานเหมือนกับผู้บูชารูปเคารพ คนพวกนี้ต่างก็เลือกทางเดินของเขาเอง และจิตใจของพวกเขายินดีในสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเขา 4เราเองก็จะเลือกความทุกข์ใจให้พวกเขาด้วย และเราจะนำสิ่งที่พวกเขากลัวนั้นมายังเขา เพราะว่าเมื่อเราร้องเรียก ไม่มีใครตอบ เมื่อเราพูด เขาทั้งหลายไม่ฟัง แต่พวกเขาได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายตาของเรา และเลือกสิ่งที่เราไม่ปีติยินดี" 5จงฟังพระวจนะของพระยาห์เวห์ พวกเจ้าที่ตัวสั่นเพราะพระวจนะของพระองค์ "พี่น้องของพวกเจ้าที่เกลียดชังเจ้า และเหวี่ยงเจ้าออกไปเพราะเหตุนามของเรา ได้พูดว่า 'ขอพระยาห์เวห์ทรงได้รับเกียรติ เพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบานของพวกเจ้า' แต่เขาเหล่านั้นแหละจะได้รับความอับอาย" 6เสียงอึงคะนึงจากในเมือง เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ กำลังให้การตอบแทนต่อศัตรูของพระองค์ 7"ก่อนที่จะปวดครรภ์ นางก็คลอดบุตร ก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนาง นางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง 8ใครเคยได้ยินเรื่องเช่นนี้? ใครเคยได้เห็นสิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งนี้? แผ่นดินจะเกิดขึ้นในวันเดียวหรือ? ประชาชาติจะคลอดออกมาในครู่เดียวหรือ? แต่พอศิโยนเริ่มปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอ 9เรานำมาถึงกำหนดคลอด และยังจะไม่ให้คลอดหรือ?~" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ "และตัวเราผู้ทำให้คลอด จะปิดครรภ์ไว้หรือ?~" พระเจ้าของท่านตรัสดังนี้ 10จงเปรมปรีดิ์กับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอ นะบรรดาผู้รักเธอ จงเปรมปรีดิ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาผู้ไว้ทุกข์เพื่อเธอ 11เพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจ ด้วยหน้าอกที่ปลอบโยนของเธอ เพื่อท่านจะได้ดื่มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดี จากอกอันอุดมของเธอ 12เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "นี่แน่ะ เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำ และนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้น และพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอ จะถูกอุ้มไว้ที่สะเอวเธอ และเขย่าขึ้นลงบนเข่าเธอ 13เหมือนผู้ที่มารดาของเขาปลอบโยน เราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม" 14พวกท่านจะได้เห็น แล้วใจของท่านจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของท่านจะกระชุ่มกระชวยเหมือนหญ้าอ่อน และคนจะรู้กันว่าพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์อยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ และพระองค์กริ้วต่อศัตรูของพระองค์ 15เพราะดูสิ พระยาห์เวห์จะเสด็จมาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์เหมือนลมพายุ เพื่อสำแดงพระพิโรธของพระองค์อย่างเกรี้ยวกราด และสำแดงการกำราบของพระองค์ด้วยไฟ 16เพราะว่าพระยาห์เวห์จะทรงพิพากษาด้วยไฟ ทั้งด้วยพระแสงของพระองค์เหนือมนุษย์ทั้งหมด และผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงสังหารจะมีมากมาย 17"พวกชำระตัวเองและล้างตัวเพื่อเข้าไปในสวน แล้วตามผู้หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพวกกินเนื้อหมูและกินสิ่งน่าเกลียดน่าชัง ทั้งกินหนูนั้น จะถึงที่สิ้นสุดด้วยกัน" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 18"เพราะเรารู้การกระทำของพวกเขาและความคิดของเขา และเราจะมาเพื่อรวบรวมทุกประชาชาติและทุกภาษา และเขาทั้งหลายจะมาและเห็นสง่าราศีของเรา 19และเราจะตั้งหมายสำคัญไว้ท่ามกลางพวกเขา และเราจะส่งผู้รอดตายจากพวกเขาไปยังบรรดาประชาชาติคือไปยังทารชิช พูตและลูด(ผู้เก่งด้านธนู) ไปยังทูบัลและยาวาน ทั้งแผ่นดินชายทะเลที่ไกลออกไป ที่ซึ่งยังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเราหรือเห็นสง่าราศีของเรา แล้วพวกเขาจะประกาศสง่าราศีของเราในบรรดาประชาชาติ 20และเขาทั้งหลายจะนำพี่น้องทั้งหมดของพวกเจ้าจากทุกประชาชาติมาเป็นธัญบูชาแด่พระยาห์เวห์ โดยม้า โดยรถม้า โดยเกวียนประทุน โดยล่อและโดยอูฐโหนกเดียว นำมายังเยรูซาเล็มภูเขาบริสุทธิ์ของเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ "เหมือนอย่างที่คนอิสราเอลนำธัญบูชาใส่ภาชนะสะอาดมายังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 21และเราจะเอาบางคนจากพวกเขามาเป็นปุโรหิตและเป็นเลวีด้วย" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 22"เพราะว่าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้น จะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไร เชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้น" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 23"จากวันขึ้นค่ำถึงอีกวันขึ้นค่ำ และจากวันสะบาโตถึงอีกวันสะบาโต มนุษย์ทั้งหมดจะมานมัสการต่อหน้าเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 24"และพวกเขาจะออกไปมองดูซากศพของพวกคนที่กบฏต่อเรา เพราะว่าหนอนที่กัดคนเหล่านี้จะไม่ตายไป ไฟที่เผาพวกเขาจะไม่ดับ และเขาทั้งหลายจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนของมนุษย์ทั้งหมด"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\