เยเรมีย์ 28

1ในปีเดียวกันนั้นเมื่อต้นรัชกาลเศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่ 5 ปีที่ 4 ฮานันยาห์บุตรของอัสซูร์ ผู้เผยพระวจนะจากกิเบโอน ได้พูดกับข้าพเจ้าในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหิตและประชาชนทั้งหลายว่า 2"พระยาห์เวห์จอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า 'เราได้หักแอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลนแล้ว 3ภายใน 2 ปี เราจะนำเครื่องใช้ทั้งสิ้นของพระนิเวศแห่งพระยาห์เวห์กลับมาที่นี่ ซึ่งเป็นภาชนะที่เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนริบไปจากที่นี่และขนไปยังบาบิโลน 4เราจะนำเยโคนิยาห์โอรสของเยโฮยาคิมกษัตริย์ยูดาห์ และบรรดาผู้ถูกกวาดจากยูดาห์ไปยังบาบิโลนกลับมาที่นี่อีก' พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า 'เพราะเราจะหักแอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลน'~" 5แล้วเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะก็พูดกับฮานันยาห์ต่อหน้าบรรดาปุโรหิต และประชาชนทั้งปวงผู้ซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 6และเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า "อาเมน ขอพระยาห์เวห์ทรงทำเช่นนั้นเถิด ขอพระยาห์เวห์ทรงทำให้ถ้อยคำซึ่งท่านเผยพระวจนะนั้นเป็นจริง และทรงนำเครื่องใช้แห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์และบรรดาผู้ถูกกวาดไปทั้งสิ้นจากบาบิโลนกลับมาที่นี่ 7อย่างไรก็ตามขอฟังถ้อยคำนี้ซึ่งข้าพเจ้าจะพูดให้ท่านและให้ประชาชนทั้งสิ้นได้ยิน 8บรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ก่อนท่านและข้าพเจ้า ตั้งแต่โบราณกาลได้เผยพระวจนะถึงสงคราม เหตุร้าย และโรคระบาดและในหลายประเทศและหลายราชอาณาจักรใหญ่ๆ 9ส่วนผู้เผยพระวจนะผู้เผยว่าจะมีสันติภาพ เมื่อเป็นจริงตามถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะนั้น จึงรู้กันว่าพระยาห์เวห์ทรงใช้ผู้เผยพระวจนะนั้นจริง" 10แล้วฮานันยาห์ผู้เผยพระวจนะก็ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ และหักมันเสีย 11และฮานันยาห์ได้กล่าวต่อหน้าประชาชนทั้งสิ้นว่า "พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า 'อย่างนั้นแหละ เราจะหักแอกของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนจากคอของบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นภายใน 2 ปี'~" แต่เยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะก็ออกไปเสีย 12หลังจากฮานันยาห์ผู้เผยพระวจนะหักแอกจากคอของเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังเยเรมีย์ว่า 13"จงไปบอกฮานันยาห์ว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าได้หักแอกไม้ แต่เจ้าจะมีแอกเหล็กมาแทน 14เพราะพระยาห์เวห์จอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราได้วางแอกเหล็กไว้บนคอประชาชาติเหล่านี้ทั้งสิ้น ให้เป็นทาสของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลน และเขาทั้งหลายจะปรนนิบัติเขา เราได้ยกสัตว์ป่าทุ่งให้เขาด้วย" 15และผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้พูดกับฮานันยาห์ผู้เผยพระวจนะว่า "ฮานันยาห์ขอท่านฟัง พระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงใช้ท่านและท่านได้ทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จ 16เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์ตรัสว่า 'นี่แน่ะ เราจะกำจัดเจ้าไปจากพื้นโลก ในปีนี้เองเจ้าจะต้องตาย เพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกบฏต่อพระยาห์เวห์'~" 17ในปีเดียวกันนั้น ในเดือนที่ 7 ฮานันยาห์ผู้เผยพระวจนะก็ตาย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\