โยชูวา 11

1ต่อมาเมื่อยาบินกษัตริย์แห่งฮาโซร์ได้ยินข่าวนี้ จึงใช้คนไปหาโยบับกษัตริย์แห่งมาโดน และไปหากษัตริย์แห่งชิมโรน กษัตริย์แห่งอัคชาฟ 2และบรรดากษัตริย์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนือ และซึ่งอยู่ในที่ราบทางใต้ของคินเนเรท และในที่ลุ่ม และในที่สูงโดร์ทางทิศตะวันตก 3และไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา และคนฮีไวต์ที่อยู่เชิงเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินมิสปาห์ 4พวกเขาก็ยกออกมากับกองทัพทั้งหมดของเขาเป็นคนมากมาย มีจำนวนดังทรายที่ชายทะเล มีม้าและรถรบมากมายด้วย 5กษัตริย์เหล่านี้ ได้ผนึกกำลังกันและมาตั้งค่ายอยู่ด้วยกันที่ลำน้ำเมโรม เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล 6และพระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า "อย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ต่ออิสราเอลให้ถูกประหาร เอ็นน่องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสีย และรถรบของเขา เจ้าจงเผาไฟเสีย" 7โยชูวาจึงยกพลเข้าโจมตีพวกเขาทันทีที่ลำน้ำเมโรม 8และพระยาห์เวห์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมืออิสราเอล ผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหานครไซดอนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขามิสปาห์ด้านตะวันออก ได้ประหารพวกเขาจนไม่เหลือสักคนเดียว 9โยชูวาได้ทำต่อเขาตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งไว้ คือได้ตัดเอ็นน่องม้าและเผารถรบเสีย 10แล้วโยชูวาก็กลับมายึดเมืองฮาโซร์ และประหารกษัตริย์ของเมืองเสียด้วยดาบ เพราะว่าแต่ก่อนนี้ฮาโซร์เป็นหัวหน้าแห่งดินแดนเหล่านั้นทั้งหมด 11พวกเขาได้ประหารชาวเมืองนั้นเสียทุกคนด้วยคมดาบ และทำลายเสียสิ้น สิ่งที่หายใจได้ไม่มีเหลือเลย และท่านก็เผาเมืองฮาโซร์เสียด้วยไฟ 12โยชูวายึดบรรดาเมืองของกษัตริย์เหล่านั้น พร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมด และประหารเสียด้วยคมดาบ ทำลายพวกเขาสิ้นดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ได้บัญชาไว้ 13แต่เมืองที่อยู่บนกองซากเมืองอิสราเอลไม่ได้เผา เว้นแต่เมืองฮาโซร์เมืองเดียวที่โยชูวาเผาเสีย 14ของริบทั้งหมดที่ได้จากเมืองเหล่านี้ รวมทั้งฝูงสัตว์เลี้ยง พงศ์พันธุ์อิสราเอลได้ยึดเป็นสมบัติของตน แต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบ จนทำลายเสียสิ้น ทุกสิ่งที่หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยู่เลย 15พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั้น และโยชูวาก็ทำตาม ท่านไม่ได้เว้นที่จะทำทุกอย่างซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 16โยชูวายึดแผ่นดินนั้นทั้งหมด คือแดนเทือกเขา เนเกบทั้งหมด แผ่นดินโกเชนทั้งหมด ที่ลุ่ม ที่ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอลกับที่ลุ่มของมัน 17ตั้งแต่ภูเขาฮาลักที่สูงขึ้นทางเสอีร์ ไกลไปจนถึงบาอัลกาดในหุบเขาเลบานอนเชิงภูเขาเฮอร์โมน ท่านได้จับบรรดากษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นมาประหารชีวิตเสีย 18โยชูวาทำศึกสงครามกับกษัตริย์เหล่านี้อยู่เป็นเวลานาน 19ไม่มีสักเมืองหนึ่งที่ทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล นอกจากคนฮีไวต์ซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอน พวกเขาต้องทำสงครามตีมาทั้งนั้น 20เพราะพระยาห์เวห์เองทรงให้พวกเขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทำสงครามกับอิสราเอล เพื่อจะทรงทำลายล้างพวกเขาเสียโดยไม่ได้รับพระกรุณา เพื่อจะทรงทำลายพวกเขาเสีย ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 21คราวนั้นโยชูวาได้ทำลายคนอานาคจากแดนเทือกเขา จากเฮโบรน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทั่วแดนเทือกเขายูดาห์ และจากทั่วแดนเทือกเขาอิสราเอล โยชูวาได้ทำลายคนเหล่านี้เสียพร้อมทั้งเมืองของพวกเขาด้วย 22ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอล เว้นแต่ในกาซา กัทและอัชโดดที่ยังมีเหลืออยู่บ้าง 23ดังนั้นแหละ โยชูวาได้ยึดแผ่นดินทั้งหมดตามที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสไว้กับโมเสสทุกประการ และโยชูวามอบให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลตามส่วนแบ่งของเผ่า แผ่นดินนั้นก็สงบจากสงคราม


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\