โยชูวา 15

1ที่ดินตามฉลากของเผ่ายูดาห์ตามตระกูลของเขานั้น ด้านใต้ถึงพรมแดนของเอโดม คือถึงถิ่นทุรกันดารศินเป็นที่สุดปลายเขตด้านใต้ 2พรมแดนทางทิศใต้นั้นตั้งต้นจากปลายทะเลตาย คือตั้งแต่อ่าวซึ่งหันไปทางทิศใต้ 3ยื่นไปทางด้านใต้ของทางขึ้นเนินอัครับบิม ผ่านเรื่อยไปถึงศิน แล้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮชโรนถึงเมืองอัดดาร์เลี้ยวไปถึงคารคา 4ผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมน ยื่นออกไปถึงลำธารอียิปต์มาสิ้นสุดลงที่ทะเล ที่กล่าวนี้จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของพวกท่าน 5พรมแดนด้านตะวันออกคือทะเลตายขึ้นไปถึงปากแม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนือ ตั้งแต่อ่าวที่ทะเลตรงปากแม่น้ำจอร์แดน 6และพรมแดนนั้นยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตามด้านเหนือของเมืองเบธอราบาห์ และพรมแดนยื่นต่อไปถึงโขดหินของโบฮันบุตรรูเบน 7และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีร์จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนือเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาลซึ่งอยู่ตรงข้ามทางขึ้นเขาอดุมมิมที่อยู่ทางด้านใต้ของหุบเขา และพรมแดนก็ผ่านไปถึงลำน้ำเอนเชเมชไปสิ้นสุดลงที่เอนโรเกล 8แล้วพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขาบุตรฮินโนม ถึงไหล่เขาด้านใต้ของคนเยบุส (คือเยรูซาเล็ม) แล้วพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขา ซึ่งอยู่หน้าหุบเขาฮินโนมทางด้านตะวันตก ที่หุบเขาเรฟาอิมด้านเหนือสุด 9แล้วพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขาถึงน้ำพุแห่งลำน้ำเนฟโทอาห์ จากที่นั่นก็มาถึงเมืองต่างๆ แห่งภูเขาเอโฟรน แล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ (คือเมืองคีริยาทเยอาริม) 10แล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งจากบาอาลาห์ไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเสอีร์ ผ่านไปตามไหล่เขาเยอาริมด้านเหนือ (คือเคสะโลน) ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห์ไป 11แล้วพรมแดนก็ยื่นออกไปทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาห์ออกไปถึงเมืองยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ้นสุดลงที่ทะเล 12พรมแดนด้านตะวันตก คือทะเลใหญ่ตามฝั่งทะเล นี่เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามตระกูลของเขา 13ตามพระดำรัสของพระยาห์เวห์ที่ตรัสแก่โยชูวา ท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาห์ให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์ คือคีริยาทอารบาที่เรียกเมืองเฮโบรน (อารบาเป็นบิดาของอานาค) 14และคาเลบได้ขับไล่บุตรทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่น คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู้เป็นพงศ์พันธุ์ของอานาค 15และท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีร์เดิมมีชื่อว่า คีริยาทเสเฟอร์ 16และคาเลบกล่าวว่า "ใครโจมตีเมืองคีริยาทเสเฟอร์และยึดได้ เราจะยกอัคสาห์บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยา" 17และโอทนีเอลบุตรเคนัส น้องคาเลบตีเมืองนั้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยา 18อยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้ว นางจึงชวนสามีให้ขอที่นาจากบิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่า "เจ้าต้องการอะไร?" 19นางตอบท่านว่า "ขอพรให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิด เพราะพ่อให้แผ่นดินทางใต้แก่ลูก ลูกขอน้ำพุด้วย" คาเลบก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นาง 20ต่อไปนี้เป็นมรดกของเผ่าคนยูดาห์ตามตระกูลของพวกเขา 21เมืองต่างๆ ที่เป็นของเผ่าคนยูดาห์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุด ทางพรมแดนเอโดมคือเมืองขับเซเอล เอเดอร์ และยากูร 22คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24ศีฟ เทเลม เบอาโลท 25ฮาโซรฮาดัททาห์ เคริโอทเฮสโรน (คือเมืองฮาโซร์) 26อามัม เชมา โมลาดาห์ 27ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29บาอาลาห์ อิยิม เอเซม 30เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31ศิกลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์ 32เลบาโอท ชิลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทั้งหมดเป็น 29 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 33ในที่ลุ่มมีเมืองเอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนาม 35ยารมูท อดุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็น 14 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 37เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์ มิกดัลกาด 38ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล 39ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40คับโบน ลามัม คิทลิช 41เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็น 16 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 42ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43อิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44เคอีลาห์ อัคซีบ มาเรชาห์ รวมเป็น 9 เมือง กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 45เอโครน กับเมืองต่างๆ และหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้น 46จากเอโครนถึงทะเล และทุกเมืองที่อยู่ริมเมืองอัชโดด กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ 47อัชโดด กับเมืองต่างๆ และหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้น กาซา กับเมืองต่างๆ และหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้น จนถึงลำธารอียิปต์ และทะเลใหญ่พร้อมกับชายฝั่งทะเล 48และในแดนเทือกเขา คือชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์ 49ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์ (คือเมืองเดบีร์) 50อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็น 11 เมือง กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 52อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา (คือเมืองเฮโบรน) และเมืองศิโยร์ รวมเป็น 9 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 55มาโอน คารเมล ศีฟ ยุทธาห์ 56ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็น 10 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 58ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็น 6 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 60คีริยาทบาอัล (คือเมืองคีริยาทเยอาริม) และรับบาห์ รวมเป็น 2 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 61เมืองที่ในถิ่นทุรกันดาร คือเบธาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62นิบชาน เมืองเกลือและเอนเกดีรวมเป็น 6 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 63แต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้น คนยูดาห์ไม่สามารถขับไล่ไปได้ คนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับคนยูดาห์จนถึงทุกวันนี้


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\